moon sign compatibility Capricorn

Ang iyong dalawang moon sign ay 120 degrees ang pagitan sa isang Trine angle.

Karaniwang magkakaroon ng malaking pag-unawa at paggalang sa pagitan ninyong dalawa sa relasyong ito. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na kayo ay lubos na magkatugma.Ang Capricorn ay isang Earth Moon na tanda ng katatagan, at pragmatismo. Ang Virgo ay isa ring Earth Moon na tanda ng pagiging praktikal, at atensyon sa detalye, katalinuhan, at pagiging matalas. Magkasama kayong dalawa nang maayos . Natututo kayong pahalagahan ang isa't isa para sa natatangi, at halos magkatulad na aspeto na nagpapahalaga sa inyo sa isa't isa.