2023 വൃശ്ചിക ജാതകം

ജനറൽ

രാശി വലയത്തിലെ എട്ടാമത്തെ രാശിയാണ് വൃശ്ചിക രാശി അഥവാ വൃശ്ചിക രാശി. ഇത് ജല മൂലകത്തിൽ പെടുന്നു, ചൊവ്വയുടെ അഗ്നി ഗ്രഹമാണ് ഇത് ഭരിക്കുന്നത്. വൃശ്ചിക സ്വദേശികൾ വളരെ തീവ്രവും വികാരാധീനരും എന്നാൽ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളവരുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവർ അവരുടെ ചുമതലകളിൽ വളരെയധികം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

2023 സ്വദേശികൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഭാഗ്യ വർഷമാണ്. വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക്, വ്യാഴം ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലായിരിക്കും, തുടർന്ന് ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറും. ശനി അവരുടെ നാലാമത്തെ കുംഭ രാശിയിലേക്ക് വർഷം മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കും.

രാഹു അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ വടക്കൻ നോഡ് നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭവനമായ മീനയിൽ ആയിരിക്കും. ജനുവരി പകുതിയോടെ റിട്രോഗ്രേഡ് ചൊവ്വ നേരിട്ട് തിരിയുന്നു, ശുക്രൻ 2023 ആഗസ്‌റ്റിന്റെ ആദ്യ രണ്ടാഴ്‌ച ജ്വലിക്കും. ഈ ഗ്രഹ സംക്രമണം തദ്ദേശീയരെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്, വർഷം മുഴുവനും അവർക്കായി എന്താണ് കരുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുക.വൃശ്ചിക് ജാതകം 2023 പ്രണയത്തിനും വിവാഹത്തിനും

2023-ൽ, നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ നാഥനായ വ്യാഴം ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും ഭാവത്തിൽ വസിക്കും. ഇത് പ്രണയ മുന്നണിയിലെ നന്മ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഈ സമയത്ത് വിവാഹിതരാകാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ കാലയളവിൽ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രണയത്തിലും വിവാഹത്തിലും നന്മയുണ്ടെന്ന് വ്യാഴം ഉറപ്പാക്കുന്നു. രാഹുവും കേയുവും, ചന്ദ്രന്റെ നോഡുകളും വൃശ്ചിക വ്യക്തികളുടെ പ്രണയാഭ്യാസങ്ങളെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെയും വർഷം മുഴുവനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്ടോബറിൽ അവർ സംക്രമിക്കുമ്പോൾ. എന്നാൽ പിന്നീട് സ്നേഹത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളുടെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ, ജൂലൈ അവസാനത്തിനും സെപ്തംബർ ആരംഭത്തിനും ഇടയിൽ പിന്നോക്കം പോകും, ഈ പ്രദേശത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് പിഞ്ചു അനുഭവപ്പെടാം, ശ്രദ്ധാപൂർവം ചവിട്ടുന്നത് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും വർഷം മുഴുവനും പ്രണയത്തിലും വിവാഹത്തിലും നന്മ ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചിക് ജാതകം 2023 കരിയറിന്

2023 വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ജനുവരി പകുതി വരെ ശനിയുടെ നല്ല സ്ഥാനം കാരണം വൃശ്ചിക രാശിക്കാരുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ മികച്ചതായിരിക്കും. തൊഴിൽ വികസനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ നോഡുകൾ, രാഹു, കേതു എന്നിവയും വർഷം മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായി അനുകൂലമാണ്. എന്നിരുന്നാലും വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളോ സ്ഥലംമാറ്റമോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, ഇത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ പ്രകടനത്തിന് തടസ്സമാകാം.

വൃശ്ചിക് ജാതകം 2023 സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കായി

സമ്പത്തിന്റെ ഗ്രഹമായ വ്യാഴം അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ അനുകൂലമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ, വൃശ്ചിക രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾ വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. വ്യാഴം സംക്രമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തരം ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളും സാമ്പത്തിക നവീകരണങ്ങളും ഏപ്രിൽ പകുതിക്ക് മുമ്പ് നടത്തണം. 2023 ജൂലൈ അവസാനത്തിനും സെപ്തംബർ ആരംഭത്തിനും ഇടയിൽ ശുക്രൻ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കും എന്നതിനാൽ വലിയ സാമ്പത്തിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് നിൽക്കാൻ നാട്ടുകാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനായി, ഈ വർഷം മുഴുവനും നാട്ടുകാരുടെ പൊതു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തികച്ചും തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള വൃശ്ചിക് ജാതകം 2023

ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നതിനാൽ വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ഈ വർഷം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. ജനുവരി പകുതി മുതൽ ശനി കുംഭ രാശിയുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലായിരിക്കും അച്ചടക്കം കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരികയും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത പാഠങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചന്ദ്രന്റെ നോഡുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു. എന്നാൽ ജൂൺ പകുതിക്കും സെപ്റ്റംബർ ആരംഭത്തിനും ഇടയിൽ ശനി പിൻവാങ്ങുകയും നാട്ടുകാരെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പഠനം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ധ്യാനം അവലംബിക്കാനും വർഷാവസാനം വിജയകരമാകാൻ അവരുടെ ജോലികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. വൃശ്ചിക രാശി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജോലികളിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെങ്കിൽ വർഷം മുഴുവനും ഉപരിപഠനത്തിനും വിദേശകാര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്.

കുടുംബത്തിനുള്ള വൃശ്ചിക് ജാതകം 2023

വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് 2023 ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ വ്യാഴം അഞ്ചാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ഉണ്ടാകും, ഗൃഹക്ഷേമവും സന്തോഷവും ഉറപ്പുനൽകുന്നു, കൂടാതെ വീട്ടിൽ മംഗളകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ജനുവരി പകുതി വരെ ശനി മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ശനിയുടെ സംക്രമണം ഒരു പരിധിവരെ കുടുംബക്ഷേമത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഒക്ടോബറിലെ നോഡുകളുടെ സംക്രമണം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൽ നന്മയെ അനുകൂലിക്കുന്നു. ജൂൺ പകുതിക്കും നവംബർ ആരംഭത്തിനും ഇടയിലുള്ള ശനിയുടെ പിന്തിരിപ്പൻ ചലനം കുടുംബ സാധ്യതകളെ വീണ്ടും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സീസണിൽ നിങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല.

വൃശ്ചിക ജാതകം 2023 ആരോഗ്യത്തിന്

വ്യാഴം അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, വ്യാഴം അവരുടെ ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആറാം ഭാവാധിപൻ രോഗങ്ങളുടെ ഗൃഹമായതിനാൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കണ്ണ്, കൈകാലുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ നാട്ടുകാരെ അലട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ശനി അവരുടെ 4-ാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വർഷം മുഴുവനും നാട്ടുകാർ നല്ല നിലയിലാണെന്നും കൂടുതൽ അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുമെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നു. എന്നാൽ ജൂൺ മധ്യത്തിനും നവംബർ ആരംഭത്തിനും ഇടയിലുള്ള അതിന്റെ പിന്തിരിപ്പൻ ചലനം നാട്ടുകാരുടെ ആരോഗ്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും കൈകാലുകളും ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നല്ല ഭക്ഷണക്രമം, ശാരീരിക അദ്ധ്വാനം, ധ്യാനം എന്നിവ പിന്തുടരുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് വർഷം മുഴുവനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.


മറ്റ് രാശിക്കാർക്കുള്ള 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം കാണുക

മെഷ 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകംമേഷ ജാതകം
(മാർച്ച് 21 - ഏപ്രിൽ 19)
തുലാം 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  തുലാ ജാതകം
(സെപ്റ്റംബർ 23 - ഒക്ടോബർ 22)
ഋഷഭം 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  ഋഷഭ ജാതകം
(ഏപ്രിൽ 20 - മെയ് 20)
2023 വിരുചിഗം ജാതകം  വൃശ്ചിക ജാതകം
(ഒക്ടോബർ 23 - നവംബർ 21)
മിഥുന 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  മിഥുന ജാതകം
(മെയ് 21 - ജൂൺ 21)
ധനുസ് 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  ധനുസ് ജാതകം
(നവംബർ 22 - ഡിസംബർ 21)
  കടക ജാതകം
(ജൂൺ 22 - ജൂലൈ 22)
2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം മകരം  മകര ജാതകം
(ഡിസംബർ 22 - ജനുവരി 19)
സിംഹ 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  സിംഹ ജാതകം
(ജൂലൈ 23 - ഓഗസ്റ്റ് 22)
   കുംഭ ജാതകം
(ജനുവരി 20 - ഫെബ്രുവരി 18)
കന്നി 2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  കന്നി ജാതകം
(ഓഗസ്റ്റ് 23 - സെപ്തംബർ 22)
മീന -2023 ഇന്ത്യൻ ജാതകം  മീനയുടെ ജാതകം
(ഫെബ്രുവരി 19 - മാർച്ച് 20)