ராசி வகைகள்

வெப்பமண்டல ராசி:

கிரகங்களைக் காணும் வானத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட பகுதி இராசி என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெப்பமண்டல இராசி என்பது பூமியை சூரியனை நோக்கிய நோக்குநிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

நிலையான நட்சத்திரங்களுடன் தொடர்புடைய நகரும் வசன உத்தராயணத்தின் புள்ளியிலிருந்து (வசந்தத்தின் தொடக்கத்தில் சூரியனின் வெளிப்படையான நிலை) அளவிடப்படும் இராசி, நகரக்கூடிய அல்லது வெப்பமண்டல இராசி என அழைக்கப்படுகிறது. பூமிக்கு அதன் அச்சுக்கு ஊர்வலத்திற்கு ஏற்ப நட்சத்திரங்களுக்கு உத்தராயணங்களின் நோக்குநிலை காலப்போக்கில் மாறுகிறது. ஒரு நிலையான நட்சத்திரங்களுடன் தொடர்புடைய பூமியின் திசைதிருப்பல் சுமார் 25 000 ஆண்டுகளில் ஒரு ராசியின் முழுமையான சுற்று செய்கிறது.

ராசி

பக்க உண்மையான ராசி:

உண்மையான விண்மீன்கள் அல்லது நிலையான நட்சத்திரங்களுடன் ஒத்திருக்கும் இராசி, பக்கவாட்டு ராசி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வகை இராசி வேத ஜோதிடத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.அயனாம்ஷா:

அயனாம்ஷா என்பது வெப்பமண்டல மற்றும் பக்கவாட்டு இராசி இடையே உள்ள வேறுபாட்டைக் குறிக்கிறது. இந்த சொல் நிலையான நட்சத்திரங்களில் உள்ள வசன உத்தராயண புள்ளிக்கும் மேஷ விண்மீனின் முதல் புள்ளிக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை வரையறுக்கிறது. அயனாம்ஷாவின் சரியான டிகிரி மற்றும் நிமிடங்களில் ஜோதிடர்களிடையே சர்ச்சை உள்ளது (இன்னும் சரியாக, - மேஷத்தின் தொடக்க புள்ளியாக என்ன எண்ண வேண்டும்). லஹிரி அயனாம்ஷா (21 டிகிரி மற்றும் 10 நிமிடங்கள்) இந்திய அரசாங்கத்தால் ஒரு தரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இயற்கை நன்மைகள்:

வியாழன் (குரு), வீனஸ் (சுக்ரா), சந்திரன் (சந்திரா) மற்றும் புதன் (புத்தர்).

இயற்கை மெல்பிக்ஸ்:

சனி (சனி), ராகு, சூரியன் (சூர்யா), செவ்வாய் (குஜா) மற்றும் கேது.