Search Results for: Anaretic degree (4)

Ano ang ibig sabihin ng Degrees sa Astrology? Paghahanap ng Mas Malalim na Kahulugan sa isang tsart ng Kapanganakan

03 Jan 2023

Naisip mo na ba kung ano ang kinakatawan ng mga numero sa mga zodiac placement ng iyong birth chart? Buweno, ang mga ito ay tinatawag na mga degree at nagpapahiwatig ng eksaktong posisyon ng mga planeta noong ikaw ay ipinanganak.

What do Degrees mean in Astrology? Seeking Deeper Meanings into a Birth chart

29 Dec 2022

Ever wondered what the numbers represent in the zodiac placements of your birth chart? Well, these are called as degrees and indicate the exact position of the planets when you were born.

Ang impluwensya ng planeta sa isang anaretic degree sa tsart ng kapanganakan

28 Jul 2021

Ang astrological mandala, na tinatawag ding natal chart o astral chart ay isang tala ng pagpoposisyon ng mga bituin sa oras ng kapanganakan. Ang mandala ay isang bilog na 360 � at nahahati sa 12 bahagi at 12 palatandaan, na tinatawag ding bahay na astrological. Ang bawat pag-sign ay may 30 �.

The influence of the planet in an anaretic degree on the birth chart

08 Jul 2021

The astrological mandala, also called natal chart or astral chart is a record of the positioning of the stars at the time of birth. The mandala is a 360° circle and is divided into 12 parts and 12 signs, also called astrological houses. Each sign has 30°.