சிம்பா ராசி


அடையாளம் எண் : 5

வகை : தீ

ஆண்டவரே: சூரியன்

ஆங்கில பெயர் : லியோ

சமஸ்கிருத பெயர் : சிம்பம்

சமஸ்கிருத பெயரின் பொருள் : சிங்கம்

சிம்பம்

இந்த ராசியின் கீழ் பிறந்த மக்கள் ஒரு அரச ஆளுமை, பெருமை மற்றும் சிங்கம் உள்ளம் கொண்டவர்கள். தற்காப்பு இயல்பு சில சூழ்நிலைகளை உருவாக்கக்கூடும். நபர் க honored ரவிக்கப்படுவார், மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டும் மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் திறன் கொண்டவர்.

நபர் அன்பிலும் தத்துவத்திலும் தீவிரவாதியாக இருப்பார். காடுகள் மற்றும் மலைப்பாங்கான இடங்களை பார்வையிட பிடிக்கும். மரியாதை மற்றும் அரசாங்க அங்கீகாரத்தைப் பெறும். விருப்பம் காந்த ஆளுமை கொண்டுள்ளது. இதயத்துடன் இணைக்கப்பட்ட சிக்கல்கள் மற்றும் மோசமான இரத்த ஓட்டம் ஆகியவற்றை எதிர்பார்க்கலாம்.சிம்பா ராசி பாலன்

பல் மற்றும் வயிறு உடலின் பலவீனமான பாகங்கள். சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் ராகு ஆகியவற்றின் தசைகள் நல்லவை, புதன், வீனஸ் மற்றும் கேது போன்றவை மோசமானவை.

ராசிஸ் கோயில்