திருமணத்திற்கு நல்ல நாட்கள் 2023

புதுமனை புகுவிழா நல்ல நாட்கள் (கிரஹப்பிரவேகம்) 2023 , வாகனம் வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2023 , சொத்து வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2023

ஜனவரி |  பிப்ரவரி |  மார்ச் |  ஏப்ரல் |  மே |  ஜூன்  |  நவம்பர் |  டிசம்பர்


மொழியை மாற்ற   

ஜனவரி 2023

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

15

ஞாயிற்றுக்கிழமை

19:11 to 30:48+

சுவாதி

நவமி

18

புதன்கிழமை

06:49 to 17:22

அனுராதா

ஏகாதசி, துவாதசி

25

புதன்கிழமை

20:05 to 30:49+

உத்தர பத்ரபாதா

பஞ்சமி

26

வியாழக்கிழமை

06:49 to 30:49+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

பஞ்சமி, சாஷ்டி

27

வெள்ளிக்கிழமை

06:49 to 12:41

ரேவதி

சாஷ்டி, சப்தமி

30

திங்கட்கிழமை

22:15 to 30:49+

ரோகினி

தசமி

31

செவ்வாய்க்கிழமை

06:49 to 10:59

ரோகினி

தசமிபிப்ரவரி 2023

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

06

திங்கட்கிழமை

21:43 to 30:48+

மாகா

பிரதிபாதா, துவைடியா

07

செவ்வாய்க்கிழமை

06:48 to 16:03

மாகா

துவைடியா

09

வியாழக்கிழமை

06:48 to 30:47+

உத்தரா பால்குனி, ஹஸ்தா

சதுர்த்தி

10

வெள்ளிக்கிழமை

06:47 to 16:44

ஹஸ்தா

சதுர்த்தி, பஞ்சமி

12

ஞாயிற்றுக்கிழமை

21:50 to 26:27+

சுவாதி

சப்தமி

13

திங்கட்கிழமை

26:35+ to 30:46+

அனுராதா

அஷ்டமி

14

செவ்வாய்க்கிழமை

14:22 to 30:05+

அனுராதா

அஷ்டமி, நவமி

16

வியாழக்கிழமை

06:46 to 22:52

முலா

ஏகாதசி

22

புதன்கிழமை

06:43 to 30:43+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

திரிதியா, சதுர்த்தி

23

வியாழக்கிழமை

06:43 to 14:22

ரேவதி

சதுர்த்தி

27

திங்கட்கிழமை

16:12 to 30:41+

ரோகினி

அஷ்டமி, நவமி

28

செவ்வாய்க்கிழமை

06:41 to 30:40+

மிருகாஷிர்ஷா

நவமி, தசமி

மேலேமார்ச் 2023

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

06

திங்கட்கிழமை

06:38 to 16:16

மாகா

சதுர்தாஷி

09

வியாழக்கிழமை

21:08 to 29:57+

ஹஸ்தா

திரிதியா

11

சனிக்கிழமை

07:11 to 19:51

சுவாதி

சதுர்த்தி

13

திங்கட்கிழமை

08:21 to 21:26

அனுராதா

சாஷ்டி

மேலே

ஏப்ரல் 2023

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

29

சனிக்கிழமை

19:28 to 30:07+

மாகா

தசமி

30

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:07 to 15:30

மாகா

தசமி

மேலே

மே 2023

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

02

செவ்வாய்க்கிழமை

11:49 to 30:06+

உத்தரா பால்குனி, ஹஸ்தா

துவாதசி, திரயோதசி

03

புதன்கிழமை

06:06 to 20:56

ஹஸ்தா

திரயோதசி

06

சனிக்கிழமை

21:13 to 30:05+

அனுராதா

துவைடியா

08

திங்கட்கிழமை

24:48+ to 30:04+

முலா

சதுர்த்தி

09

செவ்வாய்க்கிழமை

06:04 to 17:45

முலா

சதுர்த்தி, பஞ்சமி

10

புதன்கிழமை

16:12 to 30:04+

உத்தர ஆஷாதா

சாஷ்டி

11

வியாழக்கிழமை

06:04 to 11:26

உத்தர ஆஷாதா

சாஷ்டி

15

திங்கட்கிழமை

09:08 to 30:03+

உத்தர பத்ரபாதா

ஏகாதசி, துவாதசி

16

செவ்வாய்க்கிழமை

06:03 to 25:47+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

துவாதசி, திரயோதசி

20

சனிக்கிழமை

17:18 to 30:02+

ரோகினி

பிரதிபாதா, துவைடியா

21

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:02 to 30:02+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

துவைடியா, திரிதியா

22

திங்கட்கிழமை

06:02 to 10:36

மிருகாஷிர்ஷா

திரிதியா

29

திங்கட்கிழமை

06:01 to 30:01+

உத்தரா பால்குனி, ஹஸ்தா

நவமி, தசமி

30

செவ்வாய்க்கிழமை

06:01 to 20:54

ஹஸ்தா

தசமி, ஏகாதசி

மேலே

ஜூன் 2023

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

01

வியாழக்கிழமை

06:48 to 19:00

சுவாதி

துவாதசி, திரயோதசி

03

சனிக்கிழமை

06:15 to 11:16

அனுராதா

சதுர்தாஷி

03

சனிக்கிழமை

22:17 to 29:03+

அனுராதா

பூர்ணிமா

05

திங்கட்கிழமை

08:52 to 25:23+

முலா

துவைடியா

06

செவ்வாய்க்கிழமை

24:49+ to 30:02+

உத்தர ஆஷாதா

சதுர்த்தி

07

புதன்கிழமை

06:02 to 21:02

உத்தர ஆஷாதா

சதுர்த்தி

11

ஞாயிற்றுக்கிழமை

14:31 to 30:02+

உத்தர பத்ரபாதா

நவமி

12

திங்கட்கிழமை

06:02 to 21:58

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

நவமி, தசமி

23

வெள்ளிக்கிழமை

11:03 to 30:05+

மாகா

பஞ்சமி, சாஷ்டி

26

திங்கட்கிழமை

13:18 to 30:05+

ஹஸ்தா

அஷ்டமி, நவமி

மேலே

நவம்பர் 2023

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

23

வியாழக்கிழமை

21:01 to 30:25+

ரேவதி

துவாதசி

27

திங்கட்கிழமை

13:35 to 30:27+

ரோகினி

பூர்ணிமா, பிரதிபாதா

28

செவ்வாய்க்கிழமை

06:27 to 30:27+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

பிரதிபாதா, துவைடியா

29

புதன்கிழமை

06:27 to 13:58

மிருகாஷிர்ஷா

துவைடியா

மேலே

டிசம்பர் 2023

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

01

புதன்கிழமை

18:47 to 30:29+

சுவாதி

துவாதசி, திரயோதசி

06

புதன்கிழமை

06:31 to 30:31+

உத்தரா பால்குனி

நவமி, தசமி

07

வியாழக்கிழமை

06:31 to 16:08

ஹஸ்தா

தசமி

09

சனிக்கிழமை

10:42 to 23:37

சுவாதி

துவாதசி

15

வெள்ளிக்கிழமை

08:10 to 30:24+

உத்தர ஆஷாதா

திரிதியா, சதுர்த்தி

« நல்ல நாட்கள் - 2022