ராசி அறிகுறிகள்

வேத ஜோதிடத்தில் ராசி அறிகுறிகள்

அறிகுறிகளின் மூன்று குணங்கள்:

அவை சர (நகரக்கூடியவை, பிரம்மாவுடன் ஒத்துப்போகின்றன), ஷ்திரா (அசையாதவை, சிவனுக்கு ஒத்தவை) மற்றும் த்விஸ்வபவா (இரட்டை நிலை, விஷ்ணு). இந்த 3 குணங்கள் பூர்வீகம் தனது ஆற்றலை இயக்கும் விதத்துடன் (வடிவங்கள்) தொடர்புடையது.

இராசி


நான்கு கூறுகள் தொடர்பான அறிகுறிகள் :

ஐந்து மகாபூதங்களிலிருந்து நான்கு (சிறந்த கூறுகள்) ஒரு விண்மீன் கூட்டங்களுக்கு ஒத்திருக்கும். அந்த கூறுகள் அடர்த்தி அளவைக் காட்டுகின்றன, இதன் மூலம் அவை வாழ்க்கையில் செயல்படுகின்றன. பிருதிவி (பூமி), – ரிஷபம் (டாரஸ்), கன்யா (கன்னி), மகர (மகர). ஜலா (நீர்), – கடகா (கடகம்), விருச்சிகா (ஸ்கார்பியோ), மினா (மீனம்). தேஜாஸ் (தீ), – மேஷா (மேஷம்), சிம்ஹா (லியோ), தனு (தனுசு). வாயு (காற்று), –மிதுனா (ஜெமினி), துலா (துலாம்), கும்பா (கும்பம்).ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் உயர்த்துவதற்கான அறிகுறிகள் :

சூரியன், – 10 டிகிரி மேஷம்; நிலா, – 3 டிகிரி டாரஸ்; செவ்வாய், – 28 டிகிரி மகர; புதன், – 15 டிகிரி கன்னி; வியாழன், – 5 டிகிரி கடகம்; வீனஸ், – 27 டிகிரி மீனம்; சனி, – 20 டிகிரி துலாம்; ராகு, – 20 டிகிரி டாரஸ்; கேது, – 20 டிகிரி ஸ்கார்பியோ.

ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் முலட்ரிகோனா அறிகுறிகள்:

Sun, – 4 – 20 டிகிரி லியோ; நிலா, – 4 –20 டிகிரி டாரஸ்; செவ்வாய், – 0 – 12 டிகிரி மேஷம்; புதன், – 16 – 20 டிகிரி கன்னி; வியாழன், – 0 – 10 டிகிரி தனுசு; வீனஸ், – 0 – 15 டிகிரி துலாம்; சனி, – 0 – 20 டிகிரி கும்பம்;