வேத முன்னறிவிப்பு

ஜோதிட முன்கணிப்பு (முஹூர்த்தா):

"தருணம்" ஒரு கணம் நேரம் என்று பொருள். முஹுர்தாரா ("தேர்தல் ஜோதிடம்") விஷயங்களைச் செய்ய சரியான நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் அக்கறை கொண்டுள்ளது. இது குறிப்பாக நேரம் (கலா) மீது கவனம் செலுத்துகிறது, மாறாக உண்மையான ஜாதகத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது. "வசிஷ்ட சம்ஹிதா" இல் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது: "காலமே ஒரு கடவுள், கடவுள் நேரம்.

கடவுளை அறிந்தவர் நேரத்தை அறிந்தவராக மட்டுமே இருக்க முடியும். "முஹுத்ராவைப் படிப்பது காலத்தின் விளைவை வெளிப்படுத்துகிறது, இது இயற்கையான ஜோதிடத்தின் பின்னணியில் நன்றியுணர்வோடு பயன்படுத்தப்படலாம். நேட்டிவிட்டி மீது நேரத்தின் விளைவைக் கொடுக்கும் சில நூல்கள் உள்ளன "ஜடகா பரிஜாதா", "ஹோரா ரத்னம்" மற்றும் "ஜடகா பர்னம்" என.

வேத முன்னறிவிப்பு

பஞ்சங்கா:

பஞ்சங்கா ("ஐந்து பகுதிகளைக் கொண்டது") என்பது வேத ஜோதிட முன்கணிப்பு மற்றும் செயல்களின் நேரம் தொடர்பான 5 காரணிகளின் தொகுப்பாகும். இது உள்ளடக்கியது: 1) திதி (சந்திர நாள்); 2) வரா (சூரிய நாள்); 3) நக்ஷத்திரம் (சந்திர விண்மீன்); 4) யோகா (சூரியன் மற்றும் சந்திரனுடன் தொடர்புடைய சேர்க்கைகள்); 5) கரணா (திதியின் பாதி).வருடாந்திர பக்கவாட்டு பஞ்சாங்கம்:

பஞ்சாங்கத்தை தினசரி அடிப்படையில் பஞ்சாங்கம் முன்வைக்கிறது, இது மிகவும் சிக்கலானதாகவும், சொந்தமாகக் கணக்கிட அதிக நேரம் எடுக்கும்.