நக்ஷத்திரங்கள்


பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு நக்ஷத்திரங்கள்

நக்ஷத்திரங்கள் மற்றும் மூன்று குணங்கள்: நக்ஷத்திரங்களின் வெளிப்புற நடவடிக்கைகளில் முதன்மை நிலை குணங்கள் தெளிவாகத் தெரிகிறது. ராசியின் முதல் மூன்றில், 0 டிகிரி மேஷம் முதல் 0 டிகிரி லியோ வரை (# 1

அஸ்வினி முதல் # 9 அஷ்லேஷா வரை நக்ஷத்திரங்கள்) ஒரு ராஜசிக் செல்வாக்கு. இராசியின் இரண்டாவது மூன்றில், 0 டிகிரி லியோவிலிருந்து 0 டிகிரி தனுசு வரை (# 10 மாகா முதல் # 18 ஜ்யேஷ்டா வரையிலான நக்ஷத்திரங்கள்) ஒரு தமசிக் செல்வாக்கின் கீழ் உள்ளன. இராசியின் மூன்றாவது பகுதி, தனுசின் 0 டிகிரி முதல் 0 டிகிரி மேஷம் வரை (# 19 முலா முதல் # 27 ரேவதி வரை நக்ஷத்திரங்கள்) ஒரு சாத்விக் செல்வாக்கின் கீழ் உள்ளன.

பல்வேறு பிரிவுகள்


நக்ஷத்திரங்கள் - சமூகத்தின் வர்க்கப் பிரிவுகள்: பிராமின் நக்ஷத்திரங்கள்: கிருத்திகா (# 3), பூர்வா பிளகுனி (# 11), பூர்வாசாதா (# 20), பூர்வா பத்ரா (# 25). க்ஷத்ரியா நக்ஷத்திரங்கள்: புஷ்யா (# 8), உத்தரா பிளகுனி (# 12), உத்தராஷாதா (# 21), உத்தர பத்ரா (# 26). வைஷ்ய நக்ஷத்திரங்கள்: அஸ்வினி (# 1), பூர்ணவாசு (# 7), ஹஸ்தா (# 13). வைஷ்ய வர்ண நக்ஷத்திரங்களின் விவசாயி சாதி: மிருகாஷிராஸ் (# 5), சித்ரா (# 14), ஜ்யேஷ்டா (# 18), தனிஷ்டா (# 23). சுத்ரா நக்ஷத்திரங்கள்: ரோகிணி (# 4), மாகா (# 10), அனுராதா (# 17), ரேவதி (# 27). சுத்ரா வர்ண நக்ஷத்திரங்களின் கசாப்பு சாதி: அர்த்த (# 6), ஸ்வஸ்தி (# 15), முலா (# 19), சதாபிஷக் (# 24). Mleccha (outcaste) நக்ஷத்திரங்கள்: பரணி (# 2), அஷ்லேஷா (# 9), விஷ்கா (# 16), ஷ்ரவணா (# 22).நக்ஷத்திரங்கள் - விலங்கு வகைகள்: நக்ஷத்திரங்கள் ஒரு விலங்கு வகையுடன் தொடர்புடையது, அது அமைந்துள்ள அடையாளத்தின் அடிப்படையில். மேஷம் (ராம்), டாரஸ் (காளை), மகர (ஆடு) மற்றும் தனுசின் முதல் பாதி நான்கு மடங்கு. லியோ ஒரு வனவாசி. ஜெமினி, கன்னி, துலாம், கும்பம் மற்றும் தனுசின் இரண்டாம் பாதி மனிதர்கள். புற்றுநோய் மற்றும் மீனம் நீர்வாழ். ஸ்கார்பியோ பூச்சி.