ஷாட்பாலா

இயக்க வலிமை

ஒரு அமைப்பின் மூலம், இது சூரியனிடமிருந்து ஒரு கிரகத்தின் தூரத்தைக் கருத்தில் கொள்வதாகக் கூறப்படுகிறது. சூரியனிடமிருந்து தொலைவில் இருக்கும்போது விமானங்கள் வலிமையானவை, அதனுடன் இணைந்தால் பலவீனமானவை. தொலைதூரத்தில் இருக்கும்போது அவை 60 புள்ளிகளையும்

அதனுடன் இணைந்தால் 0 புள்ளிகளையும் பெறுகின்றன. புதன் மற்றும் வீனஸ் ஒருபோதும் சூரியனிடமிருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை என்பதால், அவற்றின் நிலையை தீர்மானிக்க அவ்வளவு எளிதானது அல்ல. இன்னும் இதைச் செய்வதற்கான கணக்கீடுகள் அதை விட சிக்கலானவை. சூரியன் மற்றும் சந்திரனுக்கான இயக்க வலிமையும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் இது இஷ்டா மற்றும் காஷ்டா பாலாவுடன் தொடர்புடையது, கிரகங்களின் நல்ல மற்றும் மோசமான முடிவுகள் மற்றும் நான் அதை இங்கு விளக்கவில்லை.சூரியனிலிருந்து கிரகத்துக்கான தூரத்தை மூன்றாகப் பிரித்து செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் சனி ஆகியவற்றின் உயர்ந்த கிரகங்களுக்கான புள்ளிகளாக மாற்றுவதன் மூலம் இந்த முழு காரணியையும் எளிதாக்க முடியும். புதனைப் பொறுத்தவரை நாம் 29 டிகிரி மற்றும் வீனஸ் 47 ஐப் பயன்படுத்தலாம், ஏனெனில் இவை சூரியனில் இருந்து வந்து 60 ஆல் வகுக்கப்படுகின்றன. சந்திரனையும் நாம் கருத்தில் கொள்ளலாம், அது முழுதாக இருக்கும்போது அதிகபட்ச வலிமையைக் கொடுக்கும்.