ஹோரி ஜோதிடம்

ஹோரி ஜோதிடம்:

ஹோரி ஜோதிடத்திற்கான சமஸ்கிருத பெயர்"பிரஷ்ண தந்திரம்". "பிரஷ்ணா" கேள்வி மற்றும் பொருள் "தந்திரம்"கற்பித்தல் அல்லது அறிவியல் (அல்லது இன்னும் துல்லியமாக "தொடர்ச்சி").ஜோதிடத்தின் இந்த கிளை கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க

பயன்படுகிறது, இது எந்த வகையிலும் இருக்கலாம். ஒரு நபர் குறிப்பிட்ட முயற்சியில் வெற்றியைப் பெறுவாரா என்பதில் அவர்கள் பொதுவாக அக்கறை கொண்டுள்ளனர். ஜோதிடத்தின் இந்த கிளை இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது, பின்னர் இயற்கை ஜோதிடம். அதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. முதலாவதாக, இது ஒரு விஞ்ஞானமாகும், இது மனித நடவடிக்கைகளை அண்ட சட்டத்துடன் நிர்வகிக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த நல்லிணக்கத்தை அடைவது வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள அனைத்து செயல்களிலும் வெற்றிபெற அனுமதிக்கிறது.

இரண்டாவதாக, இது மிகவும் குறிப்பிட்டது, பின்னர் இயல்பான ஜோதிடம். ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு எந்தவொரு ஹொரி ரீடிங்கையும் செய்ய முடியும், அதே நேரத்தில் இயல்பான அளவீடுகள் வழக்கமாக ஒரு முறை செய்யப்படுகின்றன. மூன்றாவதாக, வாடிக்கையாளரின் பிறந்த நேரம் குறித்த தகவல் இல்லாமல் கூட இந்த வகை வாசிப்பைச் செய்ய முடியும்.Horary Astrology