1. गजेंद्र वरधा पेरुमल मंदिर


ग्राम             : कबीरस्थलम-614 203
भगवान                : गजेंद्र वरधा पेरुमाली
देवी         : रमामणि वल्ली
खुलने का समय: 7.00AM - 10.00AM; 4.30PM - 7.00PM
रास्ता                : तंजावुरी
फोन नंबर       : 04374 – 223434
गजेंद्र वरधा पेरुमाली


मुरुगन मंदिर

2. मुरुगन मंदिर


ग्राम : तिरुमलाई कोविला
भगवान    : मुरुगनी
रास्ता    : तिरुनेलवेली

3. गजेंद्र वरधा पेरुमल मंदिर


ग्राम  :  अथलनल्लुर
भगवान     :  विष्णु
रास्ता     :  तिरुनेलवेली
गजेंद्र वरधा पेरुमल मंदिर
सहस्र लक्ष्मेश्वर मंदिर

4. सहस्र लक्ष्मेश्वर मंदिर


ग्राम : थेयाथुरी
भगवान    : शिव
रास्ता    : पुदुक्कोट्टई

5. लक्ष्मीपुरेश्वर मंदिर


ग्राम  :  तिरुनंद्रियूरी
भगवान     :  शिव
रास्ता     :  नागपट्टिनम
लक्ष्मीपुरेश्वर मंदिर
आधी मूल पेरुमल मंदिर

6. आधी मूल पेरुमल मंदिर


ग्राम : नाथमी
भगवान    : विष्णु
रास्ता    : त्रिची