പൂരം

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ' പൂരം ' ആൺകുട്ടിയുടെ നക്ഷത്രം പോലെ . ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും 10 പോരുതാംസ്' പൂരം ' ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു :

Sl No

പെൺകുട്ടി
നക്ഷത്രം

ബി

സി

ഡി

എഫ്

ജി

എച്ച്

ഞാൻ

ജെ

സ്കോർ

പരാമർശിക്കുക

1

അശ്വിനി

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

8

മികച്ചത്

2

ഭരണി

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

3

കാർത്തി

–ഏരീസ്

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

7

മികച്ചത്

4

കാർത്തി

–ടോറസ്

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

5

നല്ലത്

5

രോഹിണി

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

5

നല്ലത്

6

ജന്തു

–ടോറസ്

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

4

മോശമല്ല

7

ജന്തു

–ജെമിനി

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

5

നല്ലത്

8

ഉച്ചാരണം

സ്ക്രീൻ

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

6

നല്ലത്

9

പുനര്പുചമ്

–ജെമിനി

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

3

ചെക്ക്

10

പുനര്പുചമ്

–കാൻസർ

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

3

ചെക്ക്

11

പുചമ്

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

12

ആയില്യം

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

3

ചെക്ക്

13

മഹമ്

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

6

നല്ലത്

14

പൂരം

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

9

മികച്ചത്

15

ഉഥിരദമ്

–ലിയോ

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

9

മികച്ചത്

16

ഉഥിരദമ്

–കാന്നിരാശി

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

മികച്ചത്

17

ഹസ്തമ്

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1<

8

മികച്ചത്

18

ഏപ്രിൽ

–കാന്നിരാശി

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

7

മികച്ചത്

19

ഏപ്രിൽ

–തുലാം

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

6

നല്ലത്

20

സ്വാതി

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

7

മികച്ചത്

21

വിചകമ്

–തുലാം

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

5

നല്ലത്

22

വിചകമ്

–സ്കോർപ്പിയോ

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

6

നല്ലത്

23

അനുചമ്

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

24

കേറ്റ്

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

6

നല്ലത്

25

കൊണ്ട്

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

7

മികച്ചത്

26

പുരതമ്

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

27

ഉത്രതമ്

–ധനു

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

മികച്ചത്

28

ഉത്രതമ്

–ഓര്ഗാനിക്

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

നല്ലത്

29

തിരു

വോണം

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

നല്ലത്

30

അവിട്ടം

–ഓര്ഗാനിക്

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

5

നല്ലത്

31

അവിട്ടം

–അക്വേറിയസ്

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

6

നല്ലത്

32

സത്യം

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

6

നല്ലത്

33

പുരത്തതി

–അക്വേറിയസ്

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

6

നല്ലത്

34

പുരത്തതി

–മീനരാശി

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

6

നല്ലത്

35

ഉഥിരഭദ്ര

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

36

രേവതി

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

6

നല്ലത്