Name Meanings - Popular Names

|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  | Z |

Onaedo - Andalusi Name Onika - Andalusi Name
Orlando - Italian Name Ola - Muslim Name
Oni - Andalusi Name Odelia - Anglo Name
Orenthal - Hebrew Name Olian - Muslim Name
Obehi - Nigerian Name Odeta - Romanian Name
Onsa - Basque Name Oleander - Muslim Name
Oona - Finnish Name Oghene - Nigerian Name
Ojal - Indian Name Olympia - Greek Name
Oriole - Latin Name Odette - French Name
Olathe - American Name Omala - Indian Name
Orlando - Spanish Name Orion - Greek Name
Orani - Australian Name Ogima - American Name
Omega - Muslim Name Oki - Japanese Name
Olga - Romanian Name Obaid - Muslim Name
Odakota - American Name Octha - Arthurian Name
Omja - Indian Name Om - Indian Name
Olwynn - Welsh Name Odysseus - Greek Name
Olba - Aborigin Name OKSANA - Russian Name
Oni - Andalusi Name Octavian - Romanian Name
Ocumwhowurst - American Name Omvati - Indian Name
Ola - Swedish Name Oviyan - Indian Name
Oppilmani - Indian Name Omswaroop - Indian Name
Olabisi - Egyptian Name Omrao, Umrao - Indian Name
Omkar - Indian Name Omar - Indian Name
Ohas - Indian Name Obax - African Name

|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z |

ORIGIN WISE NAMESRelated Links


• Muslim Names

• Japanese Names

• Persian Names