சக்ரா

ஜாதக சக்கரம்; நுட்பமான உடலின் சக்தி மையங்கள்

சந்திரா

நிலவு

சந்திர லக்னம்

ஏற்றம் என சந்திரன்

சந்திர ராஷி

சந்திரன் அடையாளம்

சாரா ராஷிஸ்

கார்டினல் அறிகுறிகள்

சதுர்த்தி

சந்திரனின் நான்காவது திதி

சதுர்தாஷி

சந்திரனின் பதினான்காவது திதி

சதுர்த்தம்சா

பிரிவு நான்காவது விளக்கப்படம்

சதுர்விம்ஷம்ஷா

பிரிவு இருபத்தி நான்காவது

செஸ்டா பாலா

இயக்க வலிமை

சித்ரா

பதினான்காவது நக்ஷத்திரம்

தாஷா

முக்கிய கிரக காலம்

தசமி

சந்திரனின் பத்தாவது திதி

தசம்ஷா அல்லது தசம்சா

பிரிவு பத்தாவது

தேவர்கள்

கடவுளர்கள்

தனஸ்

தனுசு

தர்மம்

தொழில், மரியாதை அல்லது அந்தஸ்து

டிக் பாலா

கிரகங்களின் திசை வலிமை

திரிஷ்டி

கிரக அம்சம்

துர்கா

அரக்கனைக் கொன்றவனாக தேவி; ராகு தொடர்பானது

துஷ்டனாஸ்

கடினமான வீடுகள், 6, 8 மற்றும் 12

திவதாஷம்ஷா

பிரிவு பன்னிரண்டாவது

திவாதாஷி

சந்திரனின் பன்னிரண்டாம் திதி

திவிஸ்வபவ ராஷிஸ்

இரட்டை இயல்பு அல்லது மாற்றக்கூடிய அறிகுறிகள்

திவதியா

சந்திரனின் இரண்டாவது திதி| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |Y| Z |