மொழியை மாற்ற   ஆண்டவரே

சூர்யா கடவுள்

சின்னம்

யானைத் தண்டு

இராசி

இராசி தனுசு

அம்மான் / தையர்

ஸ்ரீ துர்கா அம்மான்

நகரம்

மயிலாதுதுரை

மாவட்டம்

சிவகங்க

மாநிலம்

தமிழ்நாடு

நக்ஷத்திரம்

உத்தராஷாதா

உத்ராஷாதா (சமஸ்கிருதத்தில்)

உதிராதம் (தமிழில்)

உத்ராதம் (மலையாளத்தில்)

தெய்வம்

விஸ்வேதேவாஸ், உலகளாவிய தெய்வங்கள்