1. முருகன் கோவில்


கிராமம்  :  கடம்பனூர்
இறைவன்     :  முருகன்
வழி     :  நாகப்பட்டினம்
முருகன் கோவில்


கடம்பநாதர் கோவில்

2. கடம்பநாதர் கோவில்


கிராமம் : கடம்பர் கோயில்
இறைவன்    : சிவன்
வழி    : கரூர்

3. அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவில்


கிராமம்  :  மேலகடம்பூர்
இறைவன்     :  சிவன்
வழி     :  கடலூர்
அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவில்
மும்மூர்த்தி கோவில்

4. மும்மூர்த்தி கோவில்


கிராமம் : பிச்சாந்தர் கோவில்
இறைவன்    : விஷ்ணு
வழி    : திருச்சி

5. வைகுந்தநாதர் கோவில்


கிராமம்  :  கூடல்
இறைவன்     :  விஷ்ணு
வழி     :  மதுரை
வைகுந்தநாதர் கோவில்