1. நடராஜா கோவில்


ஊர்               : சிதம்பரம்
இறைவன்  : சிவன்
வழி              : கடலூர்
Nataraja Temple