திருமணத்திற்கு நல்ல நாட்கள் 2030

புதுமனை புகுவிழா நல்ல நாட்கள் (கிரஹப்பிரவேகம்) 2030 ,  வாகனம் வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2030 ,  சொத்து வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2030

ஜனவரி  |  பிப்ரவரி |  மார்ச் |  ஏப்ரல்  |  மே  |  ஜூன் |  ஜூலை |  நவம்பர் |  டிசம்பர்


மொழியை மாற்ற   

ஜனவரி 2030

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

15

வியாழக்கிழமை

16:29 to 30:45+

ரோகினி

துவாதசி

16

புதன்கிழமை

06:45 to 27:38+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

துவாதசி, திரயோதசி

21

திங்கட்கிழமை

24:03+ to 30:46+

மாகா

திரிதியா

24

வியாழக்கிழமை

15:47 to 30:46+

ஹஸ்தா

சாஷ்டி

25

வெள்ளிக்கிழமை

06:46 to 14:39

ஹஸ்தா

சாஷ்டி

28

திங்கட்கிழமை

10:59 to 19:35

அனுராதா

தசமி

30

புதன்கிழமை

19:52 to 30:46+

முலா

துவாதசி, திரயோதசி
பிப்ரவரி 2030

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

06

புதன்கிழமை

21:40 to 30:45+

உத்தர பத்ரபாதா

பஞ்சமி

07

வியாழக்கிழமை

06:45 to 27:12+

ரேவதி

பஞ்சமி, சாஷ்டி

13

புதன்கிழமை

10:15 to 23:50

மிருகாஷிர்ஷா

தசமி, ஏகாதசி

19

செவ்வாய்க்கிழமை

24:18+ to 30:41+

உத்தரா பால்குனி

துவைடியா

20

புதன்கிழமை

06:41 to 18:49

உத்தரா பால்குனி

துவைடியா, திரிதியா

22

வெள்ளிக்கிழமை

19:22 to 30:40+

சுவாதி

பஞ்சமி, சாஷ்டி

23

சனிக்கிழமை

06:40 to 17:46

சுவாதி

சாஷ்டி

25

திங்கட்கிழமை

06:39 to 15:03

அனுராதா

அஷ்டமி

26

செவ்வாய்க்கிழமை

19:48 to 28:02+

முலா

தசமி

28

வியாழக்கிழமை

20:04 to 30:37+

உத்தர ஆஷாதா

துவாதசி


மார்ச் 2030

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

01

வெள்ளிக்கிழமை

06:37 to 12:14

உத்தர ஆஷாதா

துவாதசி

05

செவ்வாய்க்கிழமை

14:14 to 30:34+

உத்தர பத்ரபாதா

துவைடியா

06

புதன்கிழமை

06:34 to 30:34+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

துவைடியா, திரிதியா

07

வியாழக்கிழமை

06:34 to 11:30

ரேவதி

திரிதியா

11

திங்கட்கிழமை

06:32 to 25:04+

ரோகினி

சப்தமி

12

செவ்வாய்க்கிழமை

14:16 to 30:31+

மிருகாஷிர்ஷா

அஷ்டமி, நவமிஏப்ரல் 2030

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

15

திங்கட்கிழமை

20:20 to 30:11+

உத்தரா பால்குனி

திரயோதசி

16

செவ்வாய்க்கிழமை

06:11 to 14:52

உத்தரா பால்குனி

திரயோதசி

18

வியாழக்கிழமை

13:16 to 30:09+

சுவாதி

பிரதிபாதா

19

வெள்ளிக்கிழமை

06:09 to 10:26

சுவாதி

துவைடியா

20

சனிக்கிழமை

22:09 to 29:07+

அனுராதா

சதுர்த்தி

22

திங்கட்கிழமை

11:57 to 25:13+

முலா

பஞ்சமி, சாஷ்டி

23

செவ்வாய்க்கிழமை

25:23+ to 30:07+

உத்தர ஆஷாதா

சப்தமி

24

புதன்கிழமை

06:07 to 23:31

உத்தர ஆஷாதா

சப்தமி, அஷ்டமி

29

திங்கட்கிழமை

25:23+ to 30:04+

உத்தர பத்ரபாதா

திரயோதசி

30

செவ்வாய்க்கிழமை

06:04 to 15:22

ரேவதி

திரயோதசி

மேலே

மே 2030

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

04

சனிக்கிழமை

16:30 to 29:31+

ரோகினி

துவைடியா, திரிதியா

06

திங்கட்கிழமை

06:34 to 16:41

மிருகாஷிர்ஷா

சதுர்த்தி

11

சனிக்கிழமை

12:29 to 30:00+

மாகா

நவமி

13

திங்கட்கிழமை

06:00 to 19:32

உத்தரா பால்குனி

தசமி, ஏகாதசி

14

செவ்வாய்க்கிழமை

06:21 to 26:39+

ஹஸ்தா

துவாதசி

16

வியாழக்கிழமை

14:06 to 20:36

சுவாதி

Chaturdashi

18

சனிக்கிழமை

05:59 to 15:26

அனுராதா

பிரதிபாதா, துவைடியா

20

திங்கட்கிழமை

06:05 to 10:15

முலா

சதுர்த்தி

21

செவ்வாய்க்கிழமை

08:19 to 29:59+

உத்தர ஆஷாதா

பஞ்சமி, சாஷ்டி

26

ஞாயிற்றுக்கிழமை

24:19+ to 29:58+

உத்தர பத்ரபாதா

ஏகாதசி

27

திங்கட்கிழமை

05:58 to 29:58+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

ஏகாதசி, துவாதசி

மேலே

ஜூன் 2030

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

01

சனிக்கிழமை

25:06+ to 29:58+

மிருகாஷிர்ஷா

பிரதிபாதா

02

ஞாயிற்றுக்கிழமை

05:58 to 13:20

மிருகாஷிர்ஷா

பிரதிபாதா

07

வெள்ளிக்கிழமை

19:04 to 29:59+

மாகா

சாஷ்டி, சப்தமி

08

சனிக்கிழமை

05:59 to 13:37

மாகா

சப்தமி

09

ஞாயிற்றுக்கிழமை

13:40 to 29:59+

உத்தரா பால்குனி

அஷ்டமி, நவமி

10

திங்கட்கிழமை

05:59 to 10:01

உத்தரா பால்குனி

நவமி

11

செவ்வாய்க்கிழமை

07:24 to 11:48

ஹஸ்தா

தசமி

12

புதன்கிழமை

24:49+ to 29:59+

சுவாதி

துவாதசி

14

வெள்ளிக்கிழமை

06:00 to 26:18+

அனுராதா

திரயோதசி, Chaturdashi

16

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:00 to 20:48

முலா

பிரதிபாதா

17

திங்கட்கிழமை

18:25 to 25:27+

உத்தர ஆஷாதா

திரிதியா

22

சனிக்கிழமை

15:42 to 30:01+

உத்தர பத்ரபாதா

அஷ்டமி

23

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:01 to 30:02+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

அஷ்டமி, நவமி

24

திங்கட்கிழமை

06:02 to 13:09

ரேவதி

நவமி

மேலே

ஜூலை 2030

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

05

வெள்ளிக்கிழமை

07:11 to 19:13

மாகா

பஞ்சமி

06

சனிக்கிழமை

19:32 to 30:05+

உத்தரா பால்குனி

சாஷ்டி

07

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:05 to 17:21

உத்தரா பால்குனி

சப்தமி

09

செவ்வாய்க்கிழமை

17:36 to 30:06+

சுவாதி

நவமி, தசமி

மேலே

நவம்பர் 2030

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

20

புதன்கிழமை

25:41+ to 30:20+

உத்தரா பால்குனி

ஏகாதசி

மேலே

டிசம்பர் 2030

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

15

ஞாயிற்றுக்கிழமை

23:47 to 30:33+

மாகா

சாஷ்டி

« நல்ல நாட்கள் - 2029