திருமணத்திற்கு நல்ல நாட்கள் 2027

புதுமனை புகுவிழா நல்ல நாட்கள் (கிரஹப்பிரவேகம்) 2027 , வாகனம் வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2027 , சொத்து வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2027

ஜனவரி |  பிப்ரவரி |  மார்ச் |  ஏப்ரல் |  மே  |  ஜூன் |  ஜூலை |  நவம்பர் |  டிசம்பர்


மொழியை மாற்ற   

ஜனவரி 2027

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

15

வெள்ளிக்கிழமை

06:45 to 14:13

ரேவதி

சப்தமி

19

செவ்வாய்க்கிழமை

07:49 to 26:27+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

துவாதசி

24

ஞாயிற்றுக்கிழமை

10:20 to 21:29

மாகா

திரிதியா

26

செவ்வாய்க்கிழமை

20:18 to 30:46+

உத்தரா பால்குனி, ஹஸ்தா

பஞ்சமி, சாஷ்டி

27

புதன்கிழமை

06:46 to 23:56

ஹஸ்தா

சாஷ்டி

31

வெள்ளிக்கிழமை

06:46 to 19:34

அனுராதா

தசமி
பிப்ரவரி 2027

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

2

செவ்வாய்க்கிழமை

17:47 to 30:46+

முலா

துவாதசி

3

புதன்கிழமை

06:46 to 12:26

முலா

துவாதசி

10

புதன்கிழமை

06:44 to 14:45

உத்தர பத்ரபாதா

சதுர்த்தி

11

வியாழக்கிழமை

06:44 to 23:30

ரேவதி

பஞ்சமி

16

செவ்வாய்க்கிழமை

09:33 to 25:37+

மிருகாஷிர்ஷா

தசமி, ஏகாதசி

22

திங்கட்கிழமை

11:54 to 30:40+

உத்தரா பால்குனி

துவைடியா, திரிதியா

25

வியாழக்கிழமை

09:32 to 30:39+

சுவாதி

பஞ்சமி, சாஷ்டி

27

சனிக்கிழமை

22:08 to 30:38+

அனுராதா

அஷ்டமி

28

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:38 to 13:47

அனுராதா

அஷ்டமிமார்ச் 2027

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

01

திங்கட்கிழமை

23:12 to 30:37+

முலா

நவமி, தசமி

02

செவ்வாய்க்கிழமை

06:37 to 15:24

முலா

தசமி

03

புதன்கிழமை

25:06+ to 30:36+

உத்தர ஆஷாதா

ஏகாதசி

04

வியாழக்கிழமை

06:36 to 25:35+

உத்தர ஆஷாதா

துவாதசி

09

செவ்வாய்க்கிழமை

09:58 to 30:32+

உத்தர பத்ரபாதா

பிரதிபாதா, துவைடியா

10

புதன்கிழமை

06:32 to 29:13+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

துவைடியா, திரிதியா

14

ஞாயிற்றுக்கிழமை

10:23 to 30:30+

ரோகினி

சாஷ்டி, சப்தமி

மேலே

ஏப்ரல் 2027

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

18

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:10 to 21:58

உத்தரா பால்குனி

துவாதசி, திரயோதசி

19

திங்கட்கிழமை

19:44 to 28:40+

ஹஸ்தா

சதுர்தாஷி

21

புதன்கிழமை

06:08 to 28:43+

சுவாதி

பிரதிபாதா, துவைடியா

25

ஞாயிற்றுக்கிழமை

15:35 to 30:06+

முலா

பஞ்சமி

26

திங்கட்கிழமை

06:06 to 11:29

முலா

பஞ்சமி, சாஷ்டி

27

செவ்வாய்க்கிழமை

23:13 to 30:05+

உத்தர ஆஷாதா

சப்தமி

28

புதன்கிழமை

06:05 to 17:30

உத்தர ஆஷாதா

சப்தமி, அஷ்டமி

மேலே

மே 2027

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

03

திங்கட்கிழமை

17:40 to 30:03+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

துவாதசி, திரயோதசி

04

செவ்வாய்க்கிழமை

06:03 to 19:30

ரேவதி

திரயோதசி

07

வெள்ளிக்கிழமை

23:42 to 30:01+

ரோகினி

துவைடியா

09

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:01 to 19:42

மிருகாஷிர்ஷா

திரிதியா, சதுர்த்தி

13

வியாழக்கிழமை

19:26 to 30:00+

மாகா

அஷ்டமி, நவமி

15

சனிக்கிழமை

12:00 to 30:00+

உத்தரா பால்குனி

தசமி, ஏகாதசி

16

ஞாயிற்றுக்கிழமை

17:13 to 29:59+

ஹஸ்தா

துவாதசி

17

திங்கட்கிழமை

05:59 to 11:29

ஹஸ்தா

துவாதசி

18

செவ்வாய்க்கிழமை

23:55 to 29:59+

சுவாதி

சதுர்தாஷி

19

புதன்கிழமை

05:59 to 12:19

சுவாதி

சதுர்தாஷி

20

வியாழக்கிழமை

22:26 to 29:59+

அனுராதா

பிரதிபாதா

21

வெள்ளிக்கிழமை

05:59 to 14:51

அனுராதா

பிரதிபாதா

22

சனிக்கிழமை

23:27 to 29:59+

முலா

திரிதியா

24

திங்கட்கிழமை

22:07 to 29:58+

உத்தர ஆஷாதா

பஞ்சமி

25

செவ்வாய்க்கிழமை

05:58 to 25:12+

உத்தர ஆஷாதா

பஞ்சமி

30

ஞாயிற்றுக்கிழமை

11:32 to 21:54

உத்தர பத்ரபாதா

தசமி

31

திங்கட்கிழமை

10:02 to 29:58+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

ஏகாதசி

மேலே

ஜூன் 2027

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

09

புதன்கிழமை

25:26+ to 29:59+

மாகா

சாஷ்டி

10

வியாழக்கிழமை

05:59 to 18:23

மாகா

சாஷ்டி, சப்தமி

11

வெள்ளிக்கிழமை

17:27 to 29:59+

உத்தரா பால்குனி

அஷ்டமி, நவமி

12

சனிக்கிழமை

05:59 to 10:48

உத்தரா பால்குனி

நவமி

13

ஞாயிற்றுக்கிழமை

09:05 to 16:59

ஹஸ்தா

தசமி

15

செவ்வாய்க்கிழமை

06:46 to 18:23

சுவாதி

துவாதசி

16

புதன்கிழமை

19:44 to 30:00+

அனுராதா

திரயோதசி, சதுர்தாஷி

17

வியாழக்கிழமை

06:00 to 21:30

அனுராதா

சதுர்தாஷி

19

சனிக்கிழமை

06:18 to 26:12+

முலா

பிரதிபாதா

26

சனிக்கிழமை

19:22 to 30:02+

உத்தர பத்ரபாதா

சப்தமி, அஷ்டமி

27

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:02 to 30:02+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

அஷ்டமி, நவமி

28

திங்கட்கிழமை

06:02 to 11:45

ரேவதி

நவமி

மேலே

ஜூலை 2027

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

07

புதன்கிழமை

18:43 to 23:58

மாகா

பஞ்சமி

08

வியாழக்கிழமை

24:18+ to 30:05+

உத்தரா பால்குனி

சாஷ்டி

09

வெள்ளிக்கிழமை

06:05 to 18:16

உத்தரா பால்குனி

சாஷ்டி, சப்தமி

11

ஞாயிற்றுக்கிழமை

23:04 to 30:06+

சுவாதி

நவமி

12

திங்கட்கிழமை

06:06 to 23:56

சுவாதி

நவமி, தசமி

மேலே

நவம்பர் 2027

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

10

புதன்கிழமை

09:11 to 30:16+

உத்தர பத்ரபாதா

துவாதசி

11

வியாழக்கிழமை

06:16 to 25:42+

ரேவதி

துவாதசி, திரயோதசி

15

திங்கட்கிழமை

15:21 to 30:00+

ரோகினி

துவைடியா

16

செவ்வாய்க்கிழமை

06:18 to 16:42

மிருகாஷிர்ஷா

திரிதியா

22

திங்கட்கிழமை

20:43 to 26:35+

உத்தரா பால்குனி

தசமி

23

செவ்வாய்க்கிழமை

13:44 to 30:22+

உத்தரா பால்குனி, ஹஸ்தா

ஏகாதசி

24

புதன்கிழமை

06:22 to 18:53

ஹஸ்தா

ஏகாதசி, துவாதசி

25

வியாழக்கிழமை

18:17 to 30:23+

சுவாதி

திரயோதசி

மேலே

டிசம்பர் 2027

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

02

வியாழக்கிழமை

13:43 to 26:29+

உத்தர ஆஷாதா

பஞ்சமி

07

செவ்வாய்க்கிழமை

14:14 to 30:29+

உத்தர பத்ரபாதா

நவமி, தசமி

09

வியாழக்கிழமை

06:35 to 11:08

ரேவதி

ஏகாதசி

12

ஞாயிற்றுக்கிழமை

16:41 to 23:54

ரோகினி

சதுர்தாஷி

13

திங்கட்கிழமை

10:49 to 30:32+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

Purnima, பிரதிபாதா

14

செவ்வாய்க்கிழமை

06:32 to 13:24

மிருகாஷிர்ஷா

பிரதிபாதா

« நல்ல நாட்கள் - 2026