மொழியை மாற்ற   

2021 - முக்கிய விரதம் நாட்கள்

ஜனவரி |  பிப்ரவரி  |  மார்ச்  |  ஏப்ரல் |  மே |  ஜூன் |  ஜூலை |  ஆகஸ்ட் |  செப்டம்பர் |  அக்டோபர் |  நவம்பர் |  டிசம்பர்


ஜனவரி 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
12
28
23
19
2,31
11
16
9,24
10,26

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
25,27

வாஸ்து செய்யும் நாட்கள்
25 (10.41 - 11.17)

மேலேபிப்ரவரி 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
11
27
19
17
-
10
15
7,8,23
9,24

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
1,3,4,8,15,24,25

மேலே

மார்ச் 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
13
28
18
19
2,31
11
16
9,24,25
10,26

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
3,5,10,11,15,24,31

வாஸ்து செய்யும் நாட்கள்
6 (10.32 - 11.08)

மேலே

ஏப்ரல் 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
11
26
15
18
30
10
16
7,8,23
9,24

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
22,25,26,29

வாஸ்து செய்யும் நாட்கள்
23 (8.54 - 9.23)

மேலே

மே 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
11
26
12
17
29
10
15
7,22
9,24

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
9,14,17,23,24,28

மேலே

ஜூன் 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
10
24
8
16
27
8
14
6,21
7,22

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
4,13,14,16,21,23,27,28

வாஸ்து செய்யும் நாட்கள்
4 (9.58 - 10.34)

மேலே

ஜூலை 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
9
23
6
15
27
8
13
5,20
7,21

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
7,16

வாஸ்து செய்யும் நாட்கள்
27 (7.44 - 8.20)

மேலே

ஆகஸ்ட் 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
8
22
2,29
14
25
6
12
4,8
6,20

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
20,26

வாஸ்து செய்யும் நாட்கள்
22 (7.23 - 7.59)

மேலே

செப்டம்பர் 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
6
20
25
12
24
5
10
2,3,17
4,18

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
1,3,8,9,10

மேலே

அக்டோபர் 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
6
20
23
11
24
4
9
2,16
4,18

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
24,25,27

வாஸ்து செய்யும் நாட்கள்
28 (7.44 - 8.20)

மேலே

நவம்பர் 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
4
18
19
10
23
3
8
1,15,30
2,16

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
8,10,11,15,21,24,25,29

வாஸ்து செய்யும் நாட்கள்
24 (11.29 - 12.05)

மேலே

டிசம்பர் 2021


அமவாசாய்

பௌர்ணமி

கார்த்திகை

சஷ்டி

சங்கடஹர சதுர்த்தி

சிவராத்திரி

சதுர்த்தி

ஏகாதசி

பிரதோஷம்
4
18
16
9
22
2
7
14,30
2,16,31

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
1,2,6,8,9,10,13

மேலே