திருமணத்திற்கு நல்ல நாட்கள் 2020

புதுமனை புகுவிழா நல்ல நாட்கள் (கிரஹப்பிரவேகம்) 2020 , வாகனம் வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2020 , சொத்து வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2020

ஜனவரி |  பிப்ரவரி  | மார்ச்  | ஏப்ரல் | மே | ஜூன் | நவம்பர் | டிசம்பர்


மொழியை மாற்ற   

ஜனவரி 2020

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

15

புதன்கிழமை

06:48 to 21:13

உத்தரா பால்குனி

பஞ்சமி, சாஷ்டி

16

வியாழக்கிழமை

20:32 to 26:31+

ஹஸ்தா

சப்தமி

17

வெள்ளிக்கிழமை

25:12+ to 30:49+

சுவாதி

அஷ்டமி, நவாமி

18

சனிக்கிழமை

06:49 to 12:26

சுவாதி

நவமி

20

திங்கட்கிழமை

07:59 to 23:30

அனுராதா

ஏகாதசி

29

புதன்கிழமை

12:13 to 30:49+

உத்தர பத்ரபாதா

பஞ்சமி

30

வியாழக்கிழமை

06:49 to 30:49+

உத்தரா பத்ரபாதா, ரேவதி

பஞ்சமி, சாஷ்டி

31

வெள்ளிக் கிழமை

06:49 to 11:25

ரேவதி

சாஷ்டிபிப்ரவரி 2020

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

03

திங்கட்கிழமை

24:52+ to 30:13+

ரோகினி

தசமி

09

ஞாயிற்றுக்கிழமை

25:03+ to 30:47+

மாகா

பிரதிபாதா

10

திங்கட்கிழமை

06:47 to 11:32

மாகா

பிரதிபாதா , த்வித்தியா

12

புதன்கிழமை

06:47 to 23:37

உத்தரா பால்குனி, ஹஸ்தா

சதுர்த்தி

16

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:46 to 11:49

அனுராதா

அஷ்டமி

18

செவ்வாய்க்கிழமை

14:32 to 30:06+

முலா

ஏகாதசி

25

செவ்வாய்க்கிழமை

19:10 to 30:42+

உத்தர பத்ரபாதா

த்வித்தியா, திரிதியா

26

புதன்கிழமை

06:42 to 30:41+

உத்தரா பத்ரபாதா, ரேவதி

திரிதியா, சதுர்த்தி

27

வியாழக்கிழமை

06:41 to 17:27

ரேவதி

சதுர்த்தி

மேலேமார்ச் 2020

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

02

திங்கட்கிழமை

25:26+ to 30:39+

ரோகினி

அஷ்டமி

03

செவ்வாய்க்கிழமை

06:39 to 30:38+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

அஷ்டமி, நவமி

04

புதன்கிழமை

06:38 to 11:23

மிருகாஷிர்ஷா

நவமி

08

ஞாயிற்றுக்கிழமை

12:11 to 27:03+

மாகா

சதுர்தாஷி

11

புதன்கிழமை

08:12 to 18:59

ஹஸ்தா

த்வித்தியா, திரிதியா

12

வியாழக்கிழமை

16:15 to 24:04+

சுவாதி

சதுர்த்தி

மேலே

ஏப்ரல் 2020

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

14

செவ்வாய்க்கிழமை

19:41 to 30:14+

உத்தர ஆஷாதா

அஷ்டமி

15

புதன்கிழமை

06:14 to 21:04

உத்தர ஆஷாதா

அஷ்டமி, நவமி

25

சனிக்கிழமை

20:57 to 30:09+

ரோகினி

திரிதியா

26

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:09 to 23:55

ரோகினி

திரிதியா, சதுர்த்தி

மேலே

மே 2020

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

02

சனிக்கிழமை

06:43 to 23:40

மாகா

நவமி, தசமி

04

திங்கட்கிழமை

08:36 to 30:05+

உத்தரா பால்குனி, ஹஸ்தா

த்வாதாஷி, திரயோதசி

05

செவ்வாய்க்கிழமை

06:05 to 16:38

ஹஸ்தா

திரயோதசி

06

புதன்கிழமை

13:51 to 19:44

சுவாதி

சதுர்தாஷி

08

வெள்ளிக் கிழமை

08:38 to 12:56

அனுராதா

பிரதிபாதா

10

ஞாயிற்றுக்கிழமை

08:38 to 12:56

முலா

சதுர்த்தி

12

செவ்வாய்க்கிழமை

06:03 to 28:54+

உத்தர ஆஷாதா

சாஷ்டி

17

ஞாயிற்றுக்கிழமை

13:58 to 30:02+

உத்தர பத்ரபாதா

ஏகாதசி

18

திங்கட்கிழமை

06:02 to 30:02+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

ஏகாதசி, த்வாதாஷி

19

செவ்வாய்க்கிழமை

06:02 to 13:09

ரேவதி

த்வாதாஷி

23

சனிக்கிழமை

11:45 to 30:02+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

பிரதிபாதா, த்வித்தியா

24

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:02 to 30:01+

மிருகாஷிர்ஷா

த்வித்தியா, திரிதியா

மேலே

ஜூன் 2020

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

09

செவ்வாய்க்கிழமை

06:02 to 11:27

உத்தர ஆஷாதா

சதுர்த்தி

13

சனிக்கிழமை

21:27 to 30:03+

உத்தர பத்ரபாதா

அஷ்டமி, நவமி

14

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:03 to 30:03+

உத்தர பத்ரபாதா, ரேவதி

நவமி, தசமி

15

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:03 to 16:29

ரேவதி

தசமி

25

வியாழக்கிழமை

18:11 to 30:05+

மாகா

பஞ்சமி

26

வெள்ளிக் கிழமை

06:05 to 11:25

மாகா

சாஷ்டி

மேலே

நவம்பர் 2020

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

25

புதன்கிழமை

06:26 to 15:54

உத்தர பத்ரபாதா

ஏகாதசி

30

திங்கட்கிழமை

06:28 to 30:29+

ரோகினி

பூர்ணிமா, பிரதிபாதா

மேலே

டிசம்பர் 2020

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

01

செவ்வாய்க்கிழமை

06:29 to 30:29+

ரோகினி, மிருகாஷிர்ஷா

பிரதிபாதா, த்வித்தியா

02

புதன்கிழமை

06:29 to 10:38

மிருகாஷிர்ஷா

த்வித்தியா

07

திங்கட்கிழமை

07:19 to 14:32

மாகா

சப்தமி

08

செவ்வாய்க்கிழமை

13:47 to 30:33+

உத்தரா பால்குனி

அஷ்டமி, நவமி

09

புதன்கிழமை

06:33 to 26:06+

உத்தரா பால்குனி, ஹஸ்தா

நவமி, தசமி

11

வெள்ளிக் கிழமை

08:48 to 15:51

சுவாதி

ஏகாதசி, த்வாதாஷி

« நல்ல நாட்கள் - 2019