ഉത്തിറാം

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു' ഉത്തിറാം ' ആൺകുട്ടിയുടെ നക്ഷത്രം പോലെ . ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും 10 പോരുതാംസ് ' ഉത്തിറാം ' ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു :

Sl No

പെൺകുട്ടി
നക്ഷത്രം

ബി

സി

ഡി

എഫ്

ജി

എച്ച്

ഞാൻ

ജെ

സ്കോർ

പരാമർശിക്കുക

1

അശ്വിനി

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

7

മികച്ചത്

2

ഭരണി

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

8

മികച്ചത്

3

കാർത്തി

–ഏരീസ്

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

4

കാർത്തി

–ടോറസ്

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

5

രോഹിണി

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

നല്ലത്

6

ജന്തു

–ടോറസ്

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

നല്ലത്

7

ജന്തു

–ജെമിനി

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

മികച്ചത്

8

ഉച്ചാരണം

സ്ക്രീൻ

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

7

മികച്ചത്

9

പുനര്പുചമ്

–ജെമിനി

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

10

പുനര്പുചമ്

–കാൻസർ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

11

പുചമ്

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

5

നല്ലത്

12

ആയില്യം

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

6

നല്ലത്

13

മഹമ്

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

5

നല്ലത്

14

പൂരം

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

7

മികച്ചത്

15

ഉഥിരദമ്

–ലിയോ

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

9

മികച്ചത്

16

ഉഥിരദമ്

–കാന്നിരാശി

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

7

മികച്ചത്

17

ഹസ്തമ്

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

മികച്ചത്

18

ഏപ്രിൽ

–കാന്നിരാശി

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

6

നല്ലത്

19

ഏപ്രിൽ

–തുലാം

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

5

നല്ലത്

20

സ്വാതി

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

7

മികച്ചത്

21

വിചകമ്

–തുലാം

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

22

വിചകമ്

–സ്കോർപ്പിയോ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

23

അനുചമ്

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

7

മികച്ചത്

24

കേറ്റ്

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

8

മികച്ചത്

25

കൊണ്ട്

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

6

നല്ലത്

26

പുരതമ്

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

മികച്ചത്

27

ഉത്രതമ്

–ധനു

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

28

ഉത്രതമ്

–ഓര്ഗാനിക്

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

29

തിരു

വോണം

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

നല്ലത്

30

അവിട്ടം

–ഓര്ഗാനിക്

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

4

മോശമല്ല

31

അവിട്ടം

–അക്വേറിയസ്

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

5

നല്ലത്

32

സത്യം

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

6

നല്ലത്

33

പുരത്തതി

–അക്വേറിയസ്

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

34

പുരത്തതി

–മീനരാശി

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

രാജു

35

ഉഥിരഭദ്ര

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

6

നല്ലത്

36

രേവതി

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

മികച്ചത്