വീട്    ജ്യോതിഷം    :: ജിയോസെൻട്രിക് എഫെമെറിസ്

ജിയോസെൻട്രിക് എഫെമെറിസ്

എഫെമെറിസ് എന്ന പദം ലാറ്റിൻ ആണ്, ഇത് ഗ്രീക്ക് പദമായ "eph & eacute; meros, -on" ൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ദൈനംദിന ചലനങ്ങളുടെ പഞ്ചഭൂതമാണ് എഫെമെറിസ്.

ഈ വിഭാഗം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദൈനംദിന സ്ഥാനം എഫെമെറിസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിലെ തുടക്കക്കാർക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും അമേച്വർമാർക്കും ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.വർഷങ്ങളായുള്ള ജിയോസെൻട്രിക് എഫെമെറിസ്(1900 - 2100)

നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യ തീയതി ചുവടെ നൽകുക:

ദിവസം    മാസം    വർഷം  


കുറിപ്പ്: സ്ഥാനങ്ങൾ വ്യക്തമായ സ്ഥാനങ്ങളാണ് (അവ ആ സമയത്ത് ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നിടത്ത്), യഥാർത്ഥ സ്ഥാനങ്ങളല്ല. ഈ ഓൺലൈൻ എഫെമെറിസ് സ for ജന്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. www.findyourfate.com ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി ഈ എഫെമെറിസ് ഡാറ്റയുടെ അനുയോജ്യതയെക്കുറിച്ച് ഒരു വാറന്റിയും നൽകുന്നില്ല.