Search Results for: Zodiac (440)

Ang Iyong Perfect Match ayon sa Buwan ng Kapanganakan

23 May 2024

Ang iyong buwan ng kapanganakan ay nagpapahiwatig ng iyong Sun sign o Zodiac sign na nagdadala naman ng iyong mga katangiang katangian. Nag-aalok ito ng ilang partikular na insight sa iyong buhay mag-asawa o pag-ibig at nagpapahiwatig din ng pagiging tugma sa kapareha.

Seu par perfeito de acordo com o m�s de nascimento

23 May 2024

Seu m�s de nascimento indica seu signo solar ou signo do zod�aco, que por sua vez carrega seus tra�os caracter�sticos. Oferece certas informa��es sobre sua vida conjugal ou amorosa e tamb�m significa compatibilidade com o parceiro.

Tu pareja perfecta seg�n el mes de nacimiento

23 May 2024

Su mes de nacimiento indica su signo solar o signo del zod�aco, que a su vez tiene sus rasgos caracter�sticos. Ofrece ciertos conocimientos sobre su vida matrimonial o amorosa y tambi�n significa compatibilidad con su pareja.

Your Perfect Match according to Month of Birth

18 May 2024

Your birth month indicates your Sun sign or Zodiac sign which in turn carries your characteristic traits.

Kasal Zodiac Signs

17 May 2024

Sa astrolohiya naniniwala kami na ang aming petsa ng kapanganakan at ang aming zodiac sign ang may hawak ng susi sa aming hinaharap.

Monthly Horoscope Video - May 2024. Findyourfate.com

17 May 2024

The month of May starts with Jupiter, the planet of abundance and prosperity entering the earthy sign of Taurus on the 1st. This transit gives rich values and a strong family background.

Signos do Zod�aco para Casamento

17 May 2024

Na astrologia, acreditamos que a nossa data de nascimento e, por sua vez, o nosso signo do zod�aco s�o a chave para o nosso futuro.

Wedding Zodiac Signs

16 May 2024

In astrology we believe that our date of birth and in turn our zodiac sign holds the key to our future. Similarly, the day you get married says a lot about the future of your marriage.

Guru Peyarchi Palangal - Jupiter Transit - (2024-2025)

15 Apr 2024

Ang Jupiter ay isang planeta na gumugugol ng humigit-kumulang isang taon sa bawat zodiac sign. Ito ang planeta na namumuno sa ating paglago at kaunlaran sa buhay.

Guru Peyarchi Palangal - Tr�nsito de J�piter - (2024-2025)

15 Apr 2024

J�piter � um planeta que passa aproximadamente um ano em cada signo do zod�aco. � o planeta que governa o nosso crescimento e prosperidade na vida.

Guru Peyarchi Palangal - Tr�nsito de J�piter - (2024-2025)

15 Apr 2024

J�piter es un planeta que pasa aproximadamente un a�o en cada signo del zod�aco. Es el planeta el que gobierna nuestro crecimiento y prosperidad en la vida.

Guru Peyarchi Palangal- Jupiter Transit- (2024-2025)

12 Apr 2024

Jupiter is a planet that spends approximately about a year in each zodiac sign. It is the planet that rules over our growth and prosperity in life.

What Can Star Signs Tell Us About F1 Success

30 Mar 2024

This piece investigates the potential link between a Formula 1 drivers zodiac sign and their racing success. Additionally, it serves as a concise overview of probability and the concept of random distributions.

Astrology in Todays World: A Guide for the Modern Seeker

18 Mar 2024

Astrology, once the domain of mystics and seers, has found a new lease on life in the digital age. Its resurgence in popularity among the younger generation speaks volumes about its enduring appeal and adaptability to the changing times.

Ang sinasabi ng Iyong Buwan ng Kapanganakan tungkol sa iyo

16 Mar 2024

Alam natin na maraming sinasabi ang ating mga zodiac sign at horoscope tungkol sa atin. Ngunit alam mo ba na ang iyong buwan ng kapanganakan ay naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa iyo.

O que o m�s do seu nascimento diz sobre voc�

16 Mar 2024

Sabemos que nossos signos e hor�scopos do zod�aco dizem muito sobre n�s. Mas ent�o voc� sabia que seu m�s de nascimento cont�m muitas informa��es sobre voc�.

Lo que tu mes de nacimiento dice sobre ti

15 Mar 2024

Sabemos que nuestros signos del zod�aco y hor�scopos dicen mucho sobre nosotros. Pero sab�as entonces que tu mes de nacimiento contiene mucha informaci�n sobre ti?

What Your Birth Month says about you

13 Mar 2024

We do know that our zodiac signs and horoscopes tell a lot about us. But then did you know that your month of birth holds a lot of information about you.

Pet astrology for all animals and sun signs

12 Feb 2024

The celestial dance of the stars has long captured our fascination, and now, pet astrology is emerging as a whimsical way to explore the unique characteristics and quirks of our beloved animal companions.

Pig Chinese Horoscope 2024. Findyourfate.com

22 Jan 2024

Ang Taong 2024 o ang Year of the Dragon ay magiging panahon ng mga hamon at problema para sa mga ipinanganak sa ilalim ng Chinese Zodiac animal sign ng Baboy. Sa karera, makakatagpo ka ng maraming problema at hadlang.

Hor�scopo Chin�s do Porco 2024

22 Jan 2024

O ano de 2024 ou Ano do Drag�o seria um per�odo de desafios e problemas para aqueles nascidos sob o signo animal do Porco, no Zod�aco Chin�s. Na carreira, voc� enfrentaria muitos problemas e obst�culos.

Hor�scopo Chino Cerdo 2024

22 Jan 2024

El a�o 2024 o el A�o del Drag�n ser�a un per�odo de desaf�os y problemas para los nacidos bajo el signo animal del Cerdo del zod�aco chino. En la carrera, te encontrar�s con muchos problemas y obst�culos.

Dog Chinese Horoscope 2024. Findyourfate.com

22 Jan 2024

Ang taon ng Dragon ay hindi magiging isang kanais-nais na taon para sa mga taong Aso sa pangkalahatan. Sa buong taon ay haharapin nila ang matinding paghihirap at pagsubok

Hor�scopo Chin�s para C�es 2024

22 Jan 2024

O ano do Drag�o n�o seria um ano favor�vel para os C�es em geral. Ao longo do ano eles enfrentariam imensas dificuldades e prova��es. Suas fortunas e finan�as sobem e descem

Hor�scopo Chino Perro 2024

22 Jan 2024

El a�o del Drag�n no ser�a un a�o favorable para la gente de los Perros en general. A lo largo del a�o enfrentar�an inmensas dificultades y pruebas. Sus fortunas y finanzas suben

Rooster Chinese Horoscope 2024

22 Jan 2024

Ang Year of the Dragon ay magiging isang taon ng mga pagkakataon para sa mga taong Tandang. Ito ay isang maayos at mapayapang panahon kung kailan bibigyan ka ng magandang kapalaran at kabutihan sa lahat ng iyong pagsisikap.

Hor�scopo Chin�s do Galo 2024

22 Jan 2024

O Ano do Drag�o seria um ano de oportunidades para o povo do Galo. Este � um per�odo harmonioso e pac�fico em que voc� receber� boa sorte e bondade em todos os seus esfor�os.

Hor�scopo Chino Gallo 2024

22 Jan 2024

El A�o del Drag�n ser�a un a�o de oportunidades para el pueblo Gallo. Este es un per�odo armonioso y pac�fico en el que recibir�s buena fortuna y bondad en todos tus esfuerzos.

Monkey Chinese Horoscope 2024

22 Jan 2024

Iyong mga ipinanganak sa taon ng Unggoy ay masusumpungan ang taong 2024 na isang panahon ng mga pagsubok at kapighatian kung kailan kailangan ang labis na pag-iingat at

Hor�scopo Chin�s do Macaco 2024

22 Jan 2024

Aqueles de voc�s que nasceram no ano do Macaco considerariam o ano de 2024 um per�odo de prova��es e tribula��es em que seriam necess�rias cautela e vigil�ncia extras

Hor�scopo Chino Mono 2024

22 Jan 2024

Aquellos de ustedes que nazcan en el a�o del Mono encontrar�n que el a�o 2024 ser� un per�odo de pruebas y tribulaciones en el que se necesitar� mayor precauci�n y vigilancia

Pig Chinese Horoscope 2024

20 Jan 2024

Year 2024 or the Year of the Dragon would be a period of challenges and problems for those born under the Chinese Zodiac animal sign of Pig. In career, you would meet with much troubles and hindrances.

Horoscope ng Sheep Chinese 2024

20 Jan 2024

Ang mga ipinanganak sa Year of the Sheep ay hinuhulaan na may napakalaking kapalaran at suwerte habang nagbubukas ang Year of the Dragon.

Hor�scopo Chin�s das Ovelhas 2024

20 Jan 2024

Os nascidos no Ano das Ovelhas ter�o imensa fortuna e boa sorte � medida que o Ano do Drag�o se desenrola.

Hor�scopo Chino Oveja 2024

20 Jan 2024

A los nacidos en el A�o de la Oveja se les predice inmensa fortuna y buena suerte a medida que se desarrolla el A�o del Drag�n.

Horse Chinese Horoscope 2024

20 Jan 2024

Para sa taong 2024, hinihiling sa mga personalidad ng Kabayo na maging mas maingat sa lahat ng kanilang mga galaw. Dapat silang maging mapagbantay sa parehong personal at

Hor�scopo Chin�s do Cavalo 2024

20 Jan 2024

Para o ano de 2024, pede-se que as personalidades do Cavalo sejam extremamente cautelosas em todos os seus movimentos. Eles devem estar vigilantes nos c�rculos pessoais

Hor�scopo Chino Caballo 2024

20 Jan 2024

Para el a�o 2024, se pide a las personalidades de los caballos que tengan mucho cuidado con todos sus movimientos. Deben estar atentos tanto en el �mbito personal como

Snake Chinese Horoscope 2024

20 Jan 2024

Ang taon ng Dragon ay hindi magiging isang magandang panahon para sa mga taong Ahas. Magkakaroon ng mga problema sa karera, mga problema sa relasyon sa mga kapantay at awtoridad sa lugar ng trabaho at maraming mga hadlang para sa iyong pasulong na paggalaw sa maraming aspeto ng iyong buhay.

Hor�scopo Chin�s da Cobra 2024

20 Jan 2024

O ano do Drag�o n�o seria um grande per�odo para o povo Cobra. Haveria problemas profissionais, problemas no relacionamento com colegas e autoridades no local de trabalho e muitos obst�culos para seu avan�o em muitos aspectos de sua vida.

Hor�scopo Chino Serpiente 2024

20 Jan 2024

El a�o del Drag�n no ser�a un gran per�odo para el pueblo Serpiente. Habr� problemas profesionales, problemas en las relaciones con compa�eros y autoridades en el lugar de trabajo y muchos obst�culos para avanzar en muchos aspectos de su vida.

Dragon chinese horoscope 2024

19 Jan 2024

Bagamat ito ang taon ng Dragon, maraming hamon ang haharapin ng mga katutubo ng Dragon ngayong 2024. Kailangan nilang labanan ang pressure mula sa lahat ng panig, lalo

Hor�scopo Chin�s do Drag�o 2024

19 Jan 2024

Embora este seja o ano do Drag�o, os nativos do Drag�o enfrentariam muitos desafios neste 2024. Eles precisam resistir � press�o de todos os lados, especialmente sua vida

Hor�scopo chino Drag�n 2024

19 Jan 2024

Aunque este es el a�o del Drag�n, los nativos del Drag�n enfrentar�n muchos desaf�os este 2024. Necesitar�n resistir la presi�n de todos lados, particularmente su vida amorosa y

Kuneho Chinese Horoscope 2024

19 Jan 2024

Ang taong ito ng Dragon ay magiging isang mapalad na panahon para sa mga Kuneho, gayunpaman, makakatagpo din sila ng kanilang makatarungang bahagi ng mga problema at kasawian.

Hor�scopo Chin�s do Coelho 2024

19 Jan 2024

Este ano do Drag�o seria um per�odo afortunado para os Coelhos, por�m eles tamb�m encontrariam seu quinh�o de problemas e infort�nios.

Hor�scopo Chino Conejo 2024

19 Jan 2024

Este a�o del Drag�n ser�a un per�odo afortunado para los Conejos, sin embargo, tambi�n encontrar�an una buena cantidad de problemas y desgracias.

Tiger Chinese Horoscope 2024

19 Jan 2024

Ang taong 2024 ay magiging isang taon ng malalaking pagsubok at paghihirap para sa mga taong Tigre. Kailangan nilang manatiling ligtas at protektahan ang kanilang mga interes sa

Hor�scopo Chin�s do Tigre 2024

19 Jan 2024

O ano de 2024 ser� um ano de grandes prova��es e tribula��es para o povo Tigre. Eles precisam permanecer seguros e proteger seus interesses a todo custo. Acidentes, perdas,

Horoscopo Chino Tigre 2024

19 Jan 2024

El a�o 2024 ser� un a�o de grandes pruebas y tribulaciones para el pueblo Tigre. Necesitan mantenerse a salvo y proteger sus intereses a toda costa. Accidentes, p�rdidas, deudas y demandas

Dog Chinese Horoscope 2024

18 Jan 2024

The year of the Dragon would not be a favorable year for Dog people in general. Throughout the year they would face immense hardships and trials.

Rooster Chinese Horoscope 2024

18 Jan 2024

The Year of the Dragon would be a year of opportunities for the Rooster people. This is a harmonious and peaceful period when you would be bestowed with good fortune and goodness in all your efforts.

Monkey Chinese Horoscope 2024

18 Jan 2024

Those of you who are born in the year of the Monkey would find the year 2024 a period of trials and tribulations when extra caution and vigilance would be needed.

Sheep Chinese Horoscope 2024

12 Jan 2024

Those born in the Year of the Sheep are predicted with immense fortune and good luck as the Year of the Dragon unfolds.

Horse Chinese Horoscope 2024

11 Jan 2024

For the year 2024, Horse personalities are asked to be extra cautious of all their moves. They should be vigilant in both personal and professional circles, particularly beware of what you talk.

Snake Chinese Horoscope 2024

10 Jan 2024

The year of the Dragon would not be a great period for Snake people. There would be career woes, troubles in relationship with peers and authorities in work place and lots of hurdles for your forward movement in many aspects of your life.

Dragon chinese horoscope 2024

10 Jan 2024

Though this is the year of the Dragon, Dragon natives would face many challenges this 2024. They need to withstand pressure from all sides, particularly their love and marriage life would be affected quite considerably.

Ox Chinese Horoscope 2024

08 Jan 2024

Ang mga taong baka ay nagkaroon ng ilang mahihirap na panahon noong nakaraang taon ng Kuneho. Ngayon sa pagpasok ng taon ng Wood Dragon, sila ay nasa magandang kapalaran at suwerte.

Hor�scopo Chin�s do Boi 2024

08 Jan 2024

O povo do Boi teria passado por momentos dif�ceis durante o ano anterior do Coelho. Agora que o ano do Drag�o de Madeira est� chegando, eles ter�o boa sorte e sorte.

Hor�scopo Chino Buey 2024

08 Jan 2024

La gente del Buey habr�a pasado por momentos dif�ciles durante el a�o anterior del Conejo. Ahora que llega el a�o del Drag�n de Madera, les espera buena fortuna y suerte.

Rabbit Chinese Horoscope 2024

06 Jan 2024

This year of the Dragon would be a fortunate period for the Rabbits, however they would encounter their fair share of troubles and misfortunes as well.

Rat Chinese Horoscope 2024

06 Jan 2024

Sa 2024, ang mga daga ay mabibigyang gantimpala sa pananalapi para sa kanilang pagsusumikap at paggawa sa buong taon. Magkakaroon ng magagandang tagumpay sa buhay...

Hor�scopo Chin�s do Rato 2024

06 Jan 2024

Em 2024, o povo Rato seria amigavelmente recompensado financeiramente por seu trabalho �rduo e laboral ao longo do ano. Haveria bons ganhos na vida, mas ent�o eles deveriam ser frugais e evitar indulg�ncias financeiras durante este ano do Drag�o.

Hor�scopo Chino Rata 2024

06 Jan 2024

En 2024, la gente Rata ser�a recompensada econ�micamente de manera amistosa por su arduo trabajo y esfuerzo durante todo el a�o. Habr�a buenas ganancias en la vida...

Tiger Chinese Horoscope 2024

06 Jan 2024

Year 2024 is going to be a year of great trials and tribulations for Tiger people. They need to stay safe and protect their interests at all costs. Accidents, losses, debts and law suits stare at you.

Ox Chinese Horoscope 2024

06 Jan 2024

Ox people would have had some tough times during the previous year of the Rabbit. Now as the year of the Wood Dragon sets in they are in for good fortune and luck.

2024 - Chinese Year of the Dragon

04 Jan 2024

Sa 2024, ang Chinese New Year ay pumapatak sa ika-10 ng Pebrero, isang Sabado. Ang pagdiriwang ng Bagong Taon ay nagpapatuloy hanggang sa pagdiriwang ng Lantern na isinasagawa sa ika-24 ng Pebrero.

2024 - Ano Chin�s do Drag�o

04 Jan 2024

Em 2024, o Ano Novo Chin�s cai no dia 10 de fevereiro, um s�bado. As celebra��es do Ano Novo continuam at� o festival das Lanternas, que acontece no dia 24 de fevereiro.

2024 - A�o chino del Drag�n

04 Jan 2024

En 2024, el A�o Nuevo chino caer� el 10 de febrero, s�bado. Las celebraciones del A�o Nuevo contin�an hasta el festival de los Faroles que se lleva a cabo el 24 de febrero.

Rat Chinese Horoscope 2024

04 Jan 2024

In 2024, Rat people would be amicably rewarded financially for their hard work and labor through the year. There would be good gains in life, but then they ought to be frugal and avoid financial indulges during this year of the Dragon.

Chinese Horoscope 2024 - The Year of Wood Dragon

02 Jan 2024

In 2024, the Chinese New Year falls on 10 th February, a Saturday. The New year celebrations continue till the Lantern festival that is conducted on the 24 th of February.

Entrando el 1 de enero de 2024 en el mundo esot�rico

30 Dec 2023

Adi�s 2023, bienvenido 2024. El a�o 2024 comienza de manera positiva con Mercurio finalizando su movimiento retr�grado. La estaci�n directa de Mercurio ocurre a las

Entrando em 1� de janeiro de 2024 no mundo esot�rico

30 Dec 2023

Adeus 2023, bem vindo 2024.. O ano de 2024 come�a positivamente com Merc�rio encerrando seu movimento retr�grado. A esta��o direta de Merc�rio acontece �s 10h08 P (EST), ap�s o

Pagpasok sa ika-1 ng Ene 2024 sa esoteric na mundo

30 Dec 2023

Paalam 2023, maligayang pagdating 2024.. Nagsisimula ang 2024 nang positibo sa pagtatapos ng Mercury sa retrograde na paggalaw nito. Ang direktang istasyon ng Mercury ay mangyayari

Entering 1st Jan 2024 in the esoteric world

30 Dec 2023

Farewell 2023, welcome 2024.. Year 2024 begins positively with Mercury ending its retrograde motion. The direct station of Mercury happens at 10:08 P(EST) after which your communication channels would be better.

Kanni - 2024 Moon Sign Horoscope

26 Dec 2023

Ang 2024 ay magiging isang taon ng magkahalong resulta para sa mga indibidwal na Kanni Rasi o sa mga ipinanganak na may kanilang Buwan sa zodiac sign ng Virgo. Ito ay isang

Kanni - Hor�scopo do Signo Lunar 2024

26 Dec 2023

2024 seria um ano de resultados mistos para os indiv�duos Kanni Rasi ou aqueles nascidos com a Lua no signo zodiacal de Virgem. Este � um per�odo que seria bastante normal, quando

Kanni - Hor�scopo del signo lunar 2024

26 Dec 2023

2024 ser�a un a�o de resultados mixtos para las personas Kanni Rasi o aquellos nacidos con su Luna en el signo zodiacal de Virgo. Este es un per�odo bastante normal

Kanni Rasi - 2024 Moon Sign Horoscope

22 Dec 2023

2024 would be a year of mixed results for Kanni Rasi individuals or those born with their Moon in the zodiac sign of Virgo. The first half of the year would be eventless.

Influ�ncias Planet�rias de 2024 em Peixes

14 Dec 2023

Para Peixes, os eventos planet�rios para o ano de 2024 come�am com a grande entrada do luminar, o Sol, em seu signo, no dia 19 de fevereiro, anunciando a temporada de Peixes.

2024 Mga Impluwensya ng Planeta sa Pisces

14 Dec 2023

Para sa Pisces, ang mga kaganapan sa planeta para sa taong 2024 ay nagsisimula sa engrandeng pagpasok ng luminary, ang Araw sa kanilang tanda sa ika-19 ng Pebrero na nagbabadya ng panahon ng Pisces.

2024 Influencias planetarias en Piscis

14 Dec 2023

Para Piscis, los eventos planetarios para el a�o 2024 comienzan con la gran entrada de la luminaria, el Sol, en su signo el 19 de febrero, anunciando la temporada de Piscis.

2024 Planetary Influences on Pisces

14 Dec 2023

For Pisces, the planet events for the year 2024 starts with the grand entry of the luminary, the Sun into their sign on the 19th of February heralding the Pisces season.

2024 Mga Impluwensiya ng Planeta sa Aquarius

12 Dec 2023

Ang Water bearers ay nasa isang makabuluhang taon sa 2024 na may maraming planetary fireworks sa anvil. Upang magsimula sa Araw ay pumasok sa kanilang tanda sa ika-20 ng Enero simula sa panahon ng Aquarius.

Influ�ncias planet�rias de 2024 em Aqu�rio

12 Dec 2023

Os Aguadeiros ter�o um ano agitado em 2024, com muitos fogos de artif�cio planet�rios na bigorna. Para come�ar, o Sol entra em seu signo no dia 20 de janeiro, iniciando a temporada de Aqu�rio.

2024 Influencias planetarias en Acuario

12 Dec 2023

Los Portadores de Agua tendr�n un a�o lleno de acontecimientos en 2024, con muchos fuegos artificiales planetarios en el yunque. Para empezar, el Sol ingresa a su signo el 20 de enero iniciando la temporada de Acuario.

2024 Planetary Influences on Aquarius

12 Dec 2023

The Water bearers are in for an eventful year in 2024 with much planetary fireworks on the anvil. To start with the Sun enters their sign on the 20th of January starting the Aquarius season.

2024 Mga Impluwensiya ng Planeta sa Capricorn

09 Dec 2023

Para sa mga Capricorn, ang 2024 ay magiging isang taon kung kailan mas hihigit ang mga responsibilidad kaysa sa iyong likas na kakayahan salamat sa impluwensya ng planeta sa paligid.

Influencias planetarias de 2024 em Capricornio

09 Dec 2023

Para os capricornianos, 2024 sera um ano em que as responsabilidades superarao em muito a sua capacidade inerente, gracas as influencias do planeta ao seu redor.

2024 Influencias planetarias en Capricornio

09 Dec 2023

Para los Capricornio, 2024 sera un ano en el que las responsabilidades superaran con creces su capacidad inherente gracias a las influencias del planeta que lo rodean.

2024 Planetary Influences on Capricorn

09 Dec 2023

For Capricorns 2024 is going to be a year when responsibilities far outweigh your inherent ability thanks to the planet influences around. It starts with the fiery Mars entering your sign on the 4th of January.

2024 Mga Impluwensya ng Planeta sa Sagittarius

07 Dec 2023

Ang mga Sages ay may isang mahusay na pakikipagsapalaran para sa susunod na taon dahil sa mga impluwensya ng mga planeta sa paligid. Ang Mercury na naging Retrograde noong Disyembre

Influencias planetarias de 2024 em Sagitario

07 Dec 2023

Os Sabios terao uma grande aventura para o proximo ano devido as influencias dos planetas ao seu redor. Mercurio que ficou retrogrado em dezembro de 2023 no signo de Capricornio

2024 Influencias planetarias en Sagitario

07 Dec 2023

Los Sabios tienen una gran aventura para el ano que viene debido a las influencias de los planetas que los rodean. Mercurio, que se volvio retrogrado en diciembre de 2023 en el signo de Capricornio...

2024 Planetary Influences on Sagittarius

07 Dec 2023

The Sages have a great adventure for the year ahead due to the influences of the planets around. Mercury which turned Retrograde in December, 2023 in the sign of Capricorn turns direct on the 2nd of January in your sign.

2024 Mga Impluwensya ng Planeta sa Scorpio

06 Dec 2023

Para sa mga Scorpio, ito ay magiging isang matinding panahon na may maraming planetary influences na nakatago sa buong 2024.

Influencias Planetarias de 2024 em Escorpiao

06 Dec 2023

Para os Escorpianos, seria um periodo intenso, com uma serie de influencias planetarias a espreita durante todo o ano de 2024. Para comecar...

2024 Influencias planetarias en Escorpio

06 Dec 2023

Para Escorpio seria un periodo intenso con una gran cantidad de influencias planetarias acechando durante todo el ano 2024. Para empezar, habria un eclipse lunar penumbral en su casa 12 de Libra el 25 de marzo.

2024 Mga Impluwensya ng Planeta sa Libra

06 Dec 2023

Ang unang quarter ng 2024 ay magiging walang kaganapan para sa Libra. Gayunpaman, malapit sa katapusan ng quarter sa ika-25 ng Marso, ang Libra ay nagho-host ng Full Moon para sa taon.

Influ�ncias planet�rias de 2024 em Libra

06 Dec 2023

O primeiro trimestre de 2024 seria bastante tranquilo para a Libra. Por�m, perto do final do trimestre, no dia 25 de mar�o, Libra hospeda a Lua Cheia do ano.

2024 Influencias planetarias en Libra

06 Dec 2023

El primer trimestre de 2024 ser�a bastante tranquilo para los Libra. Sin embargo, cerca del final del trimestre, el 25 de marzo, Libra alberga la Luna Llena del a�o.

2024 Planetary Influences on Scorpio

06 Dec 2023

For Scorpios it would be an intense period with a host of planetary influences lurking around for the whole of 2024. To start with there would be a Penumbral Lunar Eclipse in your 12th house of Libra on the 25th of March.

2024 Mga Impluwensiya ng Planeta sa Virgo

05 Dec 2023

Ang Mercury ay ang pinuno ng Virgo at samakatuwid ang Virgos ay may posibilidad na mahuli sa impluwensya ng lahat ng tatlong yugto ng Mercury retrograde sa kabila ng taon.

Influencias planetarias de 2024 em Virgem

05 Dec 2023

Mercurio e o governante de Virgem e, portanto, os virginianos tendem a captar a influencia de todas as tres fases retrogradas de Mercurio ao longo do ano.

2024 Influencias planetarias en Virgo

05 Dec 2023

Mercurio es el regente de Virgo y, por lo tanto, los Virgo tienden a captar la influencia de las tres fases de Mercurio retr�grado a lo largo del ano. Al comenzar 2024, Mercurio estaria retrogrado y al dia siguiente

2024 Planetary Influences on Libra

05 Dec 2023

The first quarter of 2024 would be quite eventless for the Libras. However, close to the end of the quarter on the 25th of March, Libra hosts the Full Moon for the year. This urges you to set your boundaries in order that you are at peace with yourself.

The Luckiest Zodiac Signs Of 2024 (TOP 3)

04 Dec 2023

Three top luckiest horoscope in 2024 aquarius Characteristics of Aquarius innovative, forward thinking and often seen as visionaries, aquarians have an ability to see beyond the present and pioneer new thoughts.

2024 Mga Impluwensya ng Planeta sa Kanser

01 Dec 2023

Ang mga kanser na pinamumunuan ng Buwan, ay makikita ang kanilang buhay na naiimpluwensyahan ng pag-wax at paghina ng buwan sa buong taon. At ang Full Moons at New Moons ay partikular na naninindigan upang makaapekto sa kanila

2024 Influencias Planetarias sobre o Cancer

01 Dec 2023

Os cancerianos, sendo governados pela Lua, veriam sua vida sendo influenciada pelo aumento e diminuicao da Lua ao longo do ano. E as Luas Cheias e as Luas Novas em particular podem afeta-los

2024 Influencias planetarias sobre el cancer

01 Dec 2023

Los canceres, gobernados por la Luna, verian su vida influenciada por el crecimiento y menguante de la Luna a lo largo del ano. Y las lunas llenas y las lunas nuevas en particular pueden afectarlos

2024 Planetary Influences on Virgo

30 Nov 2023

Mercury is the ruler of Virgo and hence Virgos tend to catch on the influence of all the three phases of Mercury retrograde though the year.

2024 Planetary Influences on Cancer

30 Nov 2023

Cancers being ruled over by the Moon, would see their life being influenced by the waxing and waning of the moon through the year. And the Full Moons and New Moons in particular stand to affect them, let alone the eclipses.

2024 Mga Impluwensiya ng Planeta sa Gemini

30 Nov 2023

Ang 2024 ay magsisimula sa iyong pinuno, ang Mercury sa yugto ng Retrograde at pagkatapos ay sa susunod na araw sa ika-2 ng Enero ito ay magiging direkta.

Influencias planetarias de 2024 em Gemeos

30 Nov 2023

2024 comeca com seu governante, Mercurio na fase retrograda e no dia seguinte, 2 de janeiro, torna-se direto. Espere que a primeira quinzena de janeiro tenha sua propria cota de problemas e obstaculos

2024 Influencias planetarias en Geminis

30 Nov 2023

2024 comienza con su regente, Mercurio en fase retrograda y luego, al dia siguiente, 2 de enero, se vuelve directo. Espere que la primera quincena de enero tenga su propia cuota de problemas y obstaculos

2024 Planetary Influences on Gemini

29 Nov 2023

2024 starts with your ruler, Mercury in Retrograde phase and then on the next day on January 2nd it turns direct. Expect the first half of January to have its own share of troubles and hindrances

2024 Mga Impluwensiya ng Planeta sa Taurus

29 Nov 2023

Taurus, mayroon kang pagkakaiba sa pagho host ng uranus mula 2018 hanggang 2026. Ang Uranus ay nasa retrograde phase sa iyong sign dahil magsisimula ang 2024 hanggang Enero end.

Influencias Planetarias de 2024 em Touro

29 Nov 2023

Touro, voce tem a distincao de hospedar Urano desde 2018 ate 2026. Urano estaria em fase retrograda em seu signo, ja que 2024 comeca ate o final de janeiro.

2024 Influencias planetarias en Tauro

29 Nov 2023

Tauro, tienes la distincion de albergar a Urano desde 2018 hasta 2026. Urano estaria en fase retrograda en tu signo a medida que comienza 2024 hasta finales de enero.

2024 Planetary Influences on Taurus

28 Nov 2023

Taurus, you have the distinction of hosting Uranus right from 2018 till 2026. Uranus would be in retrograde phase in your sign as 2024 starts till January-end.

2024 Mga Impluwensya ng Planeta sa Aries

28 Nov 2023

Ang Araw, ang nagbibigay ng buhay ay papasok sa iyong tanda sa ika-21 ng Marso sa 2024 at naririto sa susunod na isang buwan, na nagbabadya ng panahon ng Aries.

Influencias planetarias de 2024 em Aries

28 Nov 2023

O Sol, o doador da vida, entra no seu signo no dia 21 de marco de 2024 e estara aqui pelo pr�ximo mes, anunciando a temporada de Aries. Voce estaria sob os holofotes durante toda esta primavera e estaria carregado de vibracoes positivas.

2024 Influencias planetarias en Aries

28 Nov 2023

El Sol, el dador de vida, ingresa a su signo el 21 de marzo de 2024 y estara aqui durante el proximo mes, anunciando la temporada de Aries. Estarias acaparando la atencion durante toda esta primavera y estarias cargado de vibraciones positivas.

2024 - Mga Impluwensya ng Planeta sa mga Zodiac Signs

27 Nov 2023

Ang 2024 sa higit sa isang paraan ay tila napakaganap na may maraming impluwensya sa planeta sa anvil. Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at karunungan ay nasa ...

2024 - Influencias Planetarias nos Signos do Zodiaco

27 Nov 2023

2024, em mais de um aspecto, parece ser bastante agitado, com uma serie de influencias planetarias na bigorna. Jupiter, o planeta da expansao e da sabedoria, esta em Touro no inicio do ano e...

2024 - Influencias planetarias en los signos del zodiaco

27 Nov 2023

El ano 2024, en mas de un sentido, parece ser bastante agitado con una gran cantidad de influencias planetarias sobre el yunque. Jupiter, el planeta de la expansion y la sabiduria, esta en Tauro cuando comienza el ano y luego

2024 Planetary Influences on Aries

25 Nov 2023

The Sun, the giver of life enters your sign on the 21st of March in 2024 and would be here for the next one month period, heralding the Aries season. You would be hogging the limelight all this Spring and would be loaded with positive vibes.

2024- Planetary Influences on the Zodiac Signs

24 Nov 2023

2024 in more than one way seems to be quite eventful with a host of planet influences on the anvil. Jupiter, the planet of expansion and wisdom is in Taurus as the year starts and then in the end of May shifts position to the house of Gemini.

Sagittarius Season nito - Galugarin at Yakapin ang Pakikipagsapalaran

21 Nov 2023

Sa paglabas natin sa panahon ng Scorpio at papasok sa panahon ng Sagittarius, ang mga araw ay nagiging mas maikli at mas malamig. Ito ay panahon kung saan inilalabas nito ang mga katangiang Sagittarian sa bawat isa sa atin.

� temporada de Sagit�rio - Explore e abrace a aventura

21 Nov 2023

� medida que sa�mos da temporada de Escorpi�o e entramos na temporada de Sagit�rio, os dias ficam mais curtos e frios. Esta � uma �poca em que traz � tona os tra�os sagitarianos de cada um de n�s.

Es la temporada de Sagitario: explora y abraza la aventura

21 Nov 2023

A medida que salimos de la temporada de Escorpio y entramos en la temporada de Sagitario, los d�as se vuelven m�s cortos y fr�os. Esta es una temporada en la que resalta los rasgos de Sagitario en cada uno de nosotros.

Its Sagittarius Season - Explore and Embrace Adventure

21 Nov 2023

As we exit the Scorpio season and enter the season of Sagittarius, the days get shorter and colder. This is a season when it brings out the Sagittarian traits in each one of us.

Pisces Love Horoscope 2024

09 Nov 2023

Year 2024 offers some great possibilities to spruce up the love life and marriage of Pisces people. Be ready for some romance and passion despite your family commitments hitting on your occasionally.

Horoscope ng Pag-ibig ng Pisces 2024

01 Nov 2023

Nag-aalok ang Taong 2024 ng ilang magagandang posibilidad para pagandahin ang buhay pag-ibig at pag-aasawa ng mga taong Pisces. Maging handa para sa ilang pag-iibigan at pagnanasa sa kabila ng mga pangako ng iyong pamilya na tumatama sa iyo paminsan-minsan.

Hor�scopo do Amor de Peixes 2024

01 Nov 2023

O ano de 2024 oferece grandes possibilidades para embelezar a vida amorosa e o casamento dos piscianos. Esteja pronto para um pouco de romance e paix�o, apesar de seus compromissos familiares ocasionalmente afetarem voc�.

Hor�scopo del Amor Piscis 2024

01 Nov 2023

El a�o 2024 ofrece grandes posibilidades para mejorar la vida amorosa y el matrimonio de los Piscis. Prep�rate para algo de romance y pasi�n a pesar de que tus compromisos familiares te afecten ocasionalmente.

Aquarius Pag ibig Horoscope 2024

31 Oct 2023

Sa 2024 ang pag-ibig at kasal ay magiging isang kapana-panabik na relasyon para sa mga Aquarian. Sila ay nasa para sa maraming mga tagumpay at kabiguan sa lugar na ito bagaman.

Horoscopo do Amor de Aquario 2024

31 Oct 2023

Em 2024, o amor e o casamento seriam emocionantes para os aquarianos. Eles enfrentarao muitos altos e baixos nesta area. Prepare-se para algumas grandes revisoes e mudan�as em sua vida amorosa.

Horoscopo del Amor Acuario 2024

31 Oct 2023

En 2024, el amor y el matrimonio serian un asunto apasionante para los Acuario. Sin embargo, en este ambito les esperan muchos altibajos. Preparese para algunas revisiones y cambios importantes en su vida amorosa.

Horoscope ng Pag-ibig ng Capricorn 2024

31 Oct 2023

Nag-aalok ang 2024 ng maayos at pagbabagong karanasan para sa mga Capricorn patungkol sa kanilang buhay pag-ibig o kasal. Ang susunod na taon ay isang panahon ng pagmamahalan at pagnanasa para sa mga Caps out doon.

Horoscope Amour Verseau 2024

31 Oct 2023

En 2024, lamour et le mariage seraient une affaire passionnante pour les Verseaux. Ils vont cependant connaitre de nombreux hauts et bas dans ce domaine.

Hor�scopo do Amor de Capric�rnio 2024

31 Oct 2023

2024 oferece uma experi�ncia harmoniosa e transformadora para os capricornianos no que diz respeito � vida amorosa ou ao casamento. O pr�ximo ano seria um per�odo de romance e paix�o para os Caps por a�.

Hor�scopo del Amor Capricornio 2024

31 Oct 2023

2024 ofrece una experiencia armoniosa y transformadora para los Capricornio con respecto a su vida amorosa o matrimonial. El a�o que viene ser�a un per�odo de romance y pasi�n para los Caps.

Horoscope Amour Capricorne 2024

31 Oct 2023

2024 offre une experience harmonieuse et transformatrice aux Capricornes en ce qui concerne leur vie amoureuse ou leur mariage. Lannee a venir sera une periode de romance et de passion pour les Caps.

Sagittarius Love Horoscope 2024

30 Oct 2023

Ang mga taong Sagittarius ay nasa isang magandang panahon ng pag-ibig at pag-iibigan sa kanilang relasyon para sa 2024. Ang iyong mga bono sa kapareha ay mapapatibay. Hindi magkakaroon ng kakulangan para sa kasiyahan at pakikipagsapalaran para sa mga Sage kasama ang kanilang kapareha.

Hor�scopo do Amor de Sagit�rio 2024

30 Oct 2023

Os sagitarianos passar�o por um grande per�odo de amor e romance em seu relacionamento em 2024. Seus la�os com o parceiro seriam fortalecidos. N�o haveria falta de divers�o e aventura para os S�bios com seu parceiro.

Hor�scopo del Amor Sagitario 2024

30 Oct 2023

A la gente de Sagitario les espera un gran per�odo de amor y romance en su relaci�n para 2024. Sus v�nculos con su pareja se fortalecer�n. No faltar�n diversi�n y aventuras para los Sabios con su pareja.

horoscope ng pag ibig ng scorpio 2024

30 Oct 2023

Ang mga planeta ay maiimpluwensyahan ang mga hangarin ng pag-ibig ng mga taong Scorpio para sa taon. Ito ay magiging isang panahon ng mga pangunahing pagbabago at magkakaroon ng kaguluhan sa paligid.

Horoscopo do Amor de Escorpiao 2024

30 Oct 2023

Os planetas influenciariam favoravelmente as atividades amorosas dos escorpianos durante este ano. Este seria um periodo de grandes transformacoes e haveria entusiasmo por ai.

Horoscopo del Amor Escorpio 2024

30 Oct 2023

Los planetas influirian favorablemente en las busquedas amorosas de la gente de Escorpio durante el ano. Este ser�a un periodo de grandes transformaciones y habria mucho entusiasmo.

Horoscope Amour Scorpion 2024

30 Oct 2023

Les planetes influenceraient favorablement les activites amoureuses des Scorpions pour lannee. Ce serait une periode de transformations majeures et il y aurait de lenthousiasme.

Libra Love Horoscope 2024

28 Oct 2023

Ang mga Libra ay hinuhulaan na may isang magandang panahon sa pag-ibig at kasal para sa susunod na taon. Lahat ng bagay ay pabor sa iyo at ikaw ay mabibiyayaan ng isa sa mga pinaka-kasiya-siyang panahon kasama ang iyong kapareha.

Hor�scopo do amor de Libra 2024

28 Oct 2023

Os librianos t�m um per�odo promissor no amor e no casamento para o pr�ximo ano. Todas as coisas virariam a seu favor e voc� seria aben�oado com um dos per�odos mais agrad�veis com seu parceiro.

Hor�scopo Libra Amor 2024

28 Oct 2023

Se predice que Libra tendr� un per�odo prometedor en el amor y el matrimonio para el pr�ximo a�o. Todo se volver�a a tu favor y ser�as bendecido con uno de los per�odos m�s agradables con tu pareja.

Weegschaal Liefdeshoroscoop 2024

28 Oct 2023

Er wordt voorspeld dat Weegschalen een veelbelovende periode in liefde en huwelijk zullen kennen voor het komende jaar. Alles zou in uw voordeel draaien en u zou gezegend worden met een van de leukste periodes met uw partner.

Horoscope Amour Balance 2024

28 Oct 2023

Les Balance devraient connaitre une periode prometteuse en matiere damour et de mariage pour lannee a venir. Tout tournerait en votre faveur et vous auriez la chance de vivre lune des periodes les plus agreables avec votre partenaire.

Horoscope Ng Pag-ibig Ng Virgo 2024

27 Oct 2023

Ang 2024 ay magiging isang kapana-panabik na taon para sa relasyon ng pag-ibig ng mga Birhen. Venus, titiyakin ng planeta ng pag-ibig na maraming pagkakataon para sa iyo na dalhin ang iyong relasyon...

Horoscopo do Amor de Virgem 2024

27 Oct 2023

2024 seria um ano emocionante para o relacionamento amoroso das Virgens. Venus, o planeta do amor, garantiria que haveria muitas oportunidades para voce levar seu relacionamento amoroso e conjugal a um nivel totalmente novo.

Horoscopo del Amor Virgo 2024

27 Oct 2023

2024 seria un ano apasionante para la relacion amorosa de las V�rgenes. Venus, el planeta del amor, garantizaria que haya muchas oportunidades para que usted lleve su relacion amorosa y matrimonial a un nivel totalmente nuevo.

Es la temporada de Escorpio: cuando las pasiones se disparan...

26 Oct 2023

Cada a�o, la temporada de Escorpio comienza cuando el Sol ingresa al signo zodiacal de Escorpio el 23 de octubre y dura hasta el 21 de noviembre. La temporada de Escorpio es una �poca en la que las pasiones son altas y profundas y es una �poca de grandes transformaciones.

Musim Scorpio - Apabila Keghairahan Memuncak...

26 Oct 2023

Setiap tahun, musim Scorpio bermula apabila Matahari memasuki tanda zodiak Scorpio pada 23 Oktober dan berlangsung sehingga 21 November. Musim Scorpio adalah masa apabila nafsu meningkat dan mendalam dan merupakan masa transformasi besar.

� temporada de Escorpi�o - quando as paix�es aumentam...

26 Oct 2023

Todos os anos, a temporada de Escorpi�o come�a quando o Sol entra no signo de Escorpi�o no dia 23 de outubro e dura at� 21 de novembro. A temporada de Escorpi�o � uma �poca em que as paix�es s�o intensas e profundas e � uma �poca de grandes transforma��es.

Its Scorpio Season - Kapag Tumaas ang Pagnanasa...

26 Oct 2023

Taun-taon, ang panahon ng Scorpio ay nagsisimula habang ang Araw ay pumapasok sa zodiac sign ng Scorpio sa ika-23 ng Oktubre at tumatagal hanggang ika-21 ng Nobyembre. Ang panahon ng Scorpio ay isang panahon kung saan ang mga hilig ay tumatakbo nang mataas at malalim at isang panahon ng mga pangunahing pagbabago.

Aquarius Love Horoscope 2024

21 Oct 2023

In 2024 love and marriage would be an exciting affair for the Aquarians. They are in for many ups and downs in this area though. Get set for some major overhauls and changes in your love life.

Capricorn Love Horoscope 2024

21 Oct 2023

2024 offers a harmonious and transformative experience for the Capricorns with regard to their love life or marriage. The year ahead would be a period of romance and passion for the Caps out there.

Sagittarius Love Horoscope 2024

21 Oct 2023

Sagittarius folks are in for a great period of love and romance in their relationship for 2024. Your bonds with partner would be strengthened. There would be no dearth for fun and adventure for the Sages with their partner.

Its Scorpio Season - When Passions Run High...

16 Oct 2023

Every year, the Scorpio season starts as the Sun enters the zodiac sign of Scorpio on the 23 rd of October and lasts till the 21 st of November. The Scorpio season is a time when passions run high and deep and is a time of major transformations.

Leo Love Horoscope 2024

06 Oct 2023

Pagdating sa pagkakatugma sa pag ibig at pag asam ng kasal, magkakaroon si Leos ng matinding panahon para sa susunod na taon.

Horoscopo do Amor de Leao 2024

06 Oct 2023

Quando se trata de compatibilidade amorosa e perspectivas de casamento, os Leos terao um periodo bastante intenso no proximo ano.

Horoscopo del Amor Leo 2024

05 Oct 2023

Cuando se trata de compatibilidad amorosa y perspectivas matrimoniales, Leo tendria un periodo bastante intenso durante el proximo ano.

Horoscope Amour Lion 2024

05 Oct 2023

En ce qui concerne la compatibilite amoureuse et les perspectives de mariage, les Lions connaitront une periode assez intense pour lannee a venir.

Cancer Love Horoscope 2024

30 Sep 2023

Para sa mga katutubo ng Cancer, ang taong 2024 ay magiging isang maayos na layag sa mga lugar ng pag-ibig at kasal.

Horoscopo do Amor de Cancer 2024

30 Sep 2023

Para os nativos de Cancer, o ano de 2024 seria uma navegacao tranquila nas areas do amor e do casamento. Haveria uma sensacao de transparencia com o parceiro.

Horoscopo Cancer Amor 2024

30 Sep 2023

Para los nativos de Cancer, el ano 2024 seria un ano tranquilo en lasareas del amor y el matrimonio. Habria una sensacion de transparencia con el socio.

Horoscope Amour Cancer 2024

30 Sep 2023

Pour les natifs du Cancer, lannee 2024 serait une annee tranquille dans les domaines de lamour et du mariage. Il y aurait un sentiment de transparence avec le partenaire.

Scorpio Love Horoscope 2024

29 Sep 2023

The planets would favourably influence the love pursuits of Scorpio folks for the year. This would be a period of major transformations and there would be excitement around. Your love life would be totally shaped by your moves for the period

Libra Love Horoscope 2024

28 Sep 2023

Libras are predicted with a promising period in love and marriage for the year ahead. All things would turn in your favor and you would be blessed with one of the most enjoyable periods with your partner.

Gemini Love Horoscope 2024

28 Sep 2023

Ito ay magiging isang oras ng mga sorpresa at kaguluhan para sa pag ibig at pag aasawa ng mga katutubo ng Gemini. Dahil sinusuportahan ng mga planeta, ang mga taong ito ay nakatakdang makaranas ng mas mahusay at mas malalim na koneksyon sa kanilang mga kasosyo.

Horoscopo do Amor de Gemeos 2024

28 Sep 2023

Este seria um momento de surpresas e entusiasmo para as perspectivas de amor e casamento dos nativos de Gemeos. Sendo apoiadas pelos planetas, essas pessoas estao preparadas para experimentar uma conexao melhor e mais profunda com seus parceiros.

Horoscopo del Amor Geminis 2024

28 Sep 2023

Este seria un momento de sorpresas y entusiasmo por las perspectivas de amor y matrimonio de los nativos de Geminis. Al contar con el apoyo de los planetas, estas personas experimentaran una conexion mejor y mas profunda con sus parejas.

Tweelingen Liefdeshoroscoop 2024

28 Sep 2023

Dit zou een tijd van verrassingen en opwinding zijn voor de liefdes en huwelijksvooruitzichten van de Gemini-inboorlingen. Omdat ze worden ondersteund door de planeten, zullen deze mensen een betere en diepere verbinding met hun partners ervaren.

Horoscope Amour Gemeaux 2024

28 Sep 2023

Ce serait une periode de surprises et dexcitation pour les perspectives damour et de mariage des natifs des Gemeaux. Grace au soutien des planetes, ces personnes sont pretes e eprouver une connexion meilleure et plus profonde avec leurs partenaires.

Virgo Love Horoscope 2024

27 Sep 2023

2024 would be an exciting year for the love relationship of the Virgins. Venus, the planet of love would ensure that there would be much opportunities for you to take your love and marriage relationship to a totally whole new level.

Taurus Love Horoscope 2024

27 Sep 2023

Maaaring asahan ng mga Taurus ang isang taon na puno ng saya at pagmamahalan sa kanilang pag iibigan at kasal sa 2024. Parehong makikita ng mga single at mag asawa ang ilang malalim na koneksyon na nabuo sa kanilang mga kapareha.

Horoscopo do Amor de Touro 2024

27 Sep 2023

As pessoas de Touro podem antecipar um ano repleto de diversao e romance em seu amor e casamento em 2024. Tanto os solteiros quanto os casais veriam algumas conexoes profundas sendo estabelecidas com seus parceiros.

Horoscopo del Amor Tauro 2024

27 Sep 2023

La gente de Tauro puede anticipar un ano lleno de diversion y romance en su amor y matrimonio en 2024. Tanto los solteros como las parejas veran que se forjan conexiones profundas con sus parejas. El ano pasado pudo haber traido algunas complicaciones, pero todo va bien durante este ano.

Horoscope Amour Taureau 2024

27 Sep 2023

Les Taureau peuvent sattendre a une annee remplie de plaisir et de romance dans leur amour et leur mariage en 2024. Les celibataires et les couples verraient des liens profonds se forger avec leurs partenaires.

Leo Love Horoscope 2024

26 Sep 2023

When it comes to love compatibility and marriage prospects, Leos would have quite an intense period for the year ahead. You are likely to engage in drama and possessiveness, make sure that it does not mar your relationships.

Cancer Love Horoscope 2024

25 Sep 2023

For Cancer natives, year 2024 would be a smooth sail in the love and marriage areas. There would be a sense of transparency with partner. And all road blocks towards betterment of your love and marriage

Aries Love Horoscope 2024

25 Sep 2023

Ang 2024 ay magiging isang kapana panabik na taon para sa mga hangarin ng pagibig ng mga taong Aries. Ang iyong emosyonal na kalusugan ay magiging napakabuti.

Horoscopo do Amor de Aries 2024

25 Sep 2023

2024 seria um ano emocionante para as atividades amorosas do povo de Aries. Sua saude emocional seria muito boa. E voce seria capaz de renovar seus relacionamentos.

Horoscopo del Amor Aries 2024

25 Sep 2023

2024 seria un ano emocionante para las busquedas amorosas de la gente de Aries. Tu salud emocional seria muy buena. Y podras renovar tus relaciones.

Horoscope Amour Belier 2024

25 Sep 2023

2024 serait une ann�e passionnante pour les activites amoureuses du Belier. Votre sante emotionnelle serait tres bonne. Et vous seriez en mesure de renouveler vos relations.

Gemini Love Horoscope 2024

23 Sep 2023

This would be a time of surprises and excitement for the love and marriage prospects of Gemini natives. Being supported by the planets, these folks are set to experience a better and deeper connection with their partners.

Taurus Love Horoscope 2024

22 Sep 2023

Taurus people can anticipate a year filled with fun and romance in their love and marriage in 2024. Both the singles and the couples would see some deep connections being forged with their partners.

Ang Panahon Ng Libra Nito - Nag Uumpisa Sa Pagkakaisa

21 Sep 2023

Ang panahon ng Libra ay nagpapahiwatig ng paglalakbay ng Araw sa pamamagitan ng zodiac sign ng Libra na magsisimula sa ika-23 ng Setyembre at magtatapos sa ika-22 ng Oktubre bawat taon.

E temporada de Libra - inaugurando a harmonia

21 Sep 2023

A temporada de Libra indica a viagem do Sol atraves do signo de Libra, que comeca em 23 de setembro e termina em 22 de outubro de cada ano.

Es la temporada de Libra - marcando el comienzo de la armon�a

21 Sep 2023

La temporada de Libra indica el viaje del Sol a traves del signo zodiacal de Libra que comienza el 23 de septiembre y finaliza el 22 de octubre de cada ano.

Aries Love Horoscope 2024

21 Sep 2023

2024 would be an exciting year for the love pursuits of Aries people. Your emotional health would be very good . And you would be able to renew your relationships. Aries natives would be able to reignite their passion and romance for the period.

Its Libra Season - Ushering in Harmony

20 Sep 2023

Libra season indicates the travel of the Sun through the zodiac sign of Libra which starts from the 23 rd of September and ends on 22 nd October every year.

Noong Nobyembre 2025, Nag-retrograde ang Mercury Sa Sagittarius

31 Aug 2023

Ang Mercury ay ang planeta ng komunikasyon at teknolohiya at namumuno ito sa mga palatandaan ng Virgo at Gemini. Bawat taon ay pumapasok ito sa reverse gear nang halos tatlong beses na nagdudulot ng kalituhan sa paligid.

Em novembro de 2025, Mercurio fica retrogrado em Sagitario

31 Aug 2023

Mercurio e o planeta da comunicacao e da tecnologia e rege os signos de Virgem e Gemeos. Todos os anos, ele engata a marcha a re cerca de tres vezes, causando estragos.

Pada November 2025 Mercury Menjadi Retrograde Dalam Sagittarius

31 Aug 2023

Mercury adalah planet komunikasi dan teknologi dan ia menguasai tanda-tanda Virgo dan Gemini. Setiap tahun ia masuk ke gear undur kira-kira tiga kali menyebabkan malapetaka.

En noviembre de 2025, Mercurio se vuelve retrogrado en Sagitario

31 Aug 2023

Mercurio es el planeta de la comunicacion y la tecnologia y rige los signos de Virgo y Geminis. Cada ano se pone en marcha atras unas tres veces causando estragos.

In November 2025 Mercury Goes Retrograde In Sagittarius

25 Aug 2023

Mercury is the planet of communication and technology and it rules over the signs of Virgo and Gemini. Every year it gets into reverse gear for about three times causing havoc around.

Its Virgo Season - Oras na para ibalik sa ayos ang buhay

21 Aug 2023

Ang Araw ay gumagalaw sa makalupang tanda ng Virgo sa ika-23 ng Agosto at nananatili doon hanggang ika-22 ng Setyembre bawat taon at ito ang tanda ng panahon ng Virgo.

E a temporada de Virgem - Hora de colocar a vida em ordem

21 Aug 2023

O Sol se move para o signo de terra de Virgem em 23 de agosto e permanece l� ate 22 de setembro de cada ano e isso marca a temporada de Virgem.

Es la temporada de Virgo - es hora de volver a poner la vida en orden

21 Aug 2023

El Sol se mueve hacia el signo de tierra de Virgo el 23 de agosto y permanece alli hasta el 22 de septiembre de cada ano y esto marca la temporada de Virgo.

Noong Marso 2025, nag-retrograde ang Mercury sa Aries

18 Aug 2023

Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon at lohikal na pangangatwiran, ay magre-retrograde sa Aries mula ika-15 ng Marso hanggang ika-7 ng Abril sa 2025. Ito ang unang yugto ng pag-retrograde ng Mercury para sa taon.

Em marco de 2025 Mercurio fica retrogrado em Aries

18 Aug 2023

Mercurio, o planeta da comunicacao e do raciocinio logico, retrocedera em Aries de 15 de marco a 7 de abril de 2025. Esta e a primeira fase retrograda de Mercurio no ano.

Pada Mac 2025 Mercury berubah menjadi Aries

18 Aug 2023

Mercury, planet komunikasi dan penaakulan logik, akan berundur di Aries dari 15 Mac hingga 7 April pada 2025. Ini ialah fasa retrograde pertama Mercury untuk tahun itu.

En marzo de 2025 Mercurio se vuelve retrogrado en Aries

17 Aug 2023

Mercurio, el planeta de la comunicacion y el razonamiento logico, retrogradara en Aries del 15 de marzo al 7 de abril de 2025. Esta es la primera fase retrograda de Mercurio del ano.

Its Virgo Season - Time to get life back in order

17 Aug 2023

The Sun moves into the earthy sign of Virgo on the 23rd of August and stays there till the 22nd of September every year and this marks the Virgo season.

In March 2025 Mercury goes retrograde in Aries

14 Aug 2023

Mercury, the planet of communication and logical reasoning, will retrograde in Aries from March 15 th to April 7 th in 2025. This is the first retrograde phase of Mercury for the year. This year all the retrograde phases of Mercury happen to occur in fire signs.

Horoscope ng Pisces 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

09 Aug 2023

Maligayang pagdating sa isa na namang makabuluhang taon, Pisces. Ang iyong mga tubig ay sasailalim sa impluwensya ng maraming mga kaganapan sa planeta sa buong taon, hindi banggitin ang pagbabago ng mga yugto ng Buwan.

Hor�scopo de Peixes 2024: Previs�o de Astrologia por Findyourfate

09 Aug 2023

Bem-vindo a mais um ano agitado, Peixes. Suas �guas estariam sob a influ�ncia de muitos eventos planet�rios ao longo do ano, sem falar nas mudan�as de fase da Lua.

Hor�scopo Piscis 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

08 Aug 2023

Bienvenido a otro a�o lleno de acontecimientos, Piscis. Sus aguas estar�an bajo la influencia de muchos eventos planetarios a lo largo del a�o, sin mencionar las fases cambiantes de la Luna.

Aquarius Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

04 Aug 2023

Maligayang pagdating sakay, Water Bearers. Ang taong 2024 ay magiging isang maayos na daloy para sa iyo na may labis na kasiyahan at lahat ng iyong mga hangarin at hiling sa buhay ay ipagkakaloob salamat sa mga planetary event na nakatakdang maganap sa iyong zodiac sign.

Hor�scopo Aqu�rio 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

04 Aug 2023

Bem-vindos a bordo, Portadores de �gua. O ano de 2024 seria um fluxo tranquilo para voc� com muita divers�o e todos os seus desejos e vontades na vida seriam concedidos gra�as aos eventos planet�rios que est�o programados para ocorrer em seu signo do zod�aco.

Hor�scopo Acuario 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

03 Aug 2023

Bienvenidos a bordo, Aguadores. El a�o 2024 ser�a un flujo tranquilo para ti con mucha diversi�n y todos tus anhelos y anhelos en la vida se cumplir�an gracias a los eventos planetarios que est�n programados para tener lugar en tu signo zodiacal.

Capricorn Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

31 Jul 2023

Maligayang pagdating sa taong 2024, Capricorn. Ang susunod na taon ay magiging isang mahusay na pagtaas sa iyong buhay na may isang serye ng mga pag-retrograde ng planeta, mga eclipse at iba pang mga kaganapan sa planeta na naka-line-up para sa iyong zodiac sign.

Hor�scopo Capric�rnio 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

31 Jul 2023

Bem-vindo ao ano de 2024, Capric�rnio. O pr�ximo ano seria um grande aumento para voc� na vida com uma s�rie de planetas retr�grados, eclipses e outros eventos planet�rios alinhados para o seu signo do zod�aco.

Hor�scopo Capricornio 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

31 Jul 2023

Bienvenido al a�o 2024, Capricornio. El pr�ximo a�o ser�a un gran ascenso para ti en la vida con una serie de planetas retr�grados, eclipses y otros eventos planetarios alineados para tu signo zodiacal.

Sagittarius Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

27 Jul 2023

Maligayang pagdating sa 2024 sa istilo, Sages. Ang taong ito ay magiging isang magandang panahon ng pakikipagsapalaran, kasiyahan at kagalakan para sa mga Archers doon. May mga eclipse, full Moons, New Moons at ilang planeta retrogrades na naka-line up sa iyong sign

Hor�scopo Sagit�rio 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

27 Jul 2023

Bem-vindo a 2024 em grande estilo, S�bios. Este ano ser� um grande momento de aventura, divers�o e alegria para os Arqueiros por a�. Com eclipses, luas cheias, luas novas e alguns planetas retr�grados alinhados em seu signo

Hor�scopo Sagitario 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

26 Jul 2023

Bienvenidos al 2024 con estilo, Sabios. Este a�o ser� un gran momento de aventura, diversi�n y alegr�a para los arqueros. Con eclipses, lunas llenas, lunas nuevas y un par de planetas retr�grados alineados en tu signo

Venus Retrograde 2023 - Yakapin ang Pag-ibig at Pag alabin ang iyong Passion

25 Jul 2023

Ang Venus, ang planeta ng pag ibig at kasiyahan ay nagre retrograde sa fire sign ni Leo noong Hulyo 22, 2023. Karaniwang nagre retrograde ang Venus nang isang beses sa bawat isa at kalahating taon.

Venus retrogrado 2023 - Abrace o amor e acenda sua paixao

25 Jul 2023

Venus, o planeta do amor e do prazer, retrocede no signo de fogo de Leao em 22 de julho de 2023. Venus normalmente retrocede uma vez a cada periodo de um ano e meio.

Venus retrogrado 2023 - Abraza el amor y enciende tu pasion

24 Jul 2023

Venus, el planeta del amor y el placer, se vuelve retrogrado en el signo de fuego de Leo el 22 de julio de 2023. Venus normalmente retrocede una vez por cada periodo de un ano y medio.

Scorpio Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

24 Jul 2023

Maligayang pagdating sa 2024, Scorpio. Ito ay magiging isang kapana-panabik at matinding panahon para sa iyo na may mga eclipse, pag-retrograde ng planeta at ang pag-wax at paghina ng Buwan na nagpapanatili sa iyo sa iyong mga daliri.

Hor�scopo Escorpi�o 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

24 Jul 2023

Bem-vindo a 2024, Escorpi�o. Este ser� um per�odo emocionante e intenso para voc�, com eclipses, planetas retr�grados e as fases crescente e minguante da Lua, mantendo-o alerta.

Hor�scopo Escorpio 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

22 Jul 2023

Bienvenido a 2024, Escorpio. Este ser� un per�odo emocionante e intenso para ti con eclipses, planetas retr�grados y las fases creciente y menguante de la Luna que te mantendr�n alerta.

Libra Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

20 Jul 2023

Ang unang quarter ng taong 2024 ay hindi magiging ganoon kahalaga para sa Libra. Malapit na sa katapusan ng quarter kahit na sa Lunes, Marso 25 ay magkakaroon ng Full Moon sa Libra.

Hor�scopo Libra 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

20 Jul 2023

O primeiro trimestre do ano de 2024 n�o seria t�o agitado para Libras. Perto do final do trimestre, por�m, na segunda-feira, 25 de mar�o, haveria uma Lua Cheia em Libra.

Hor�scopo Libra 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

20 Jul 2023

El primer trimestre del a�o 2024 no ser�a tan agitado para Libras. Cerca del final del trimestre, aunque el lunes 25 de marzo habr� Luna Llena en Libra.

Venus Retrograde 2023 - Embrace Love and Ignite your Passion

18 Jul 2023

Venus the planet of love and pleasure goes retrograde in the fire sign of Leo on July 22 2023. Venus normally retrogrades once for every one and half year period.

Eris - Ang Diyosa ng Discord at Alitan

17 Jul 2023

Ang Eris ay isang mabagal na gumagalaw na dwarf na planeta na natuklasan noong 2005. Ito ay matatagpuan malayo sa planeta ng Neptune at samakatuwid ay sinasabing isang Trans neptunian Object.

Eris - A Deusa da Discordia e do Conflito

17 Jul 2023

Eris e um planeta anao de movimento lento que foi descoberto em 2005. e encontrado muito alem do planeta Netuno e, portanto, e considerado um objeto transnetuniano.

Eris - La diosa de la discordia y la lucha

17 Jul 2023

Eris es un planeta enano de movimiento lento que fue descubierto en 2005. Se encuentra mucho mas alla del planeta Neptuno y, por lo tanto, se dice que es un Objeto transneptuniano.

Virgo Horoscope 2024: Hula ng Astrolohiya ni Findyourfate

17 Jul 2023

Ang 2024 ay hinuhulaan na panahon ng maraming suwerte sa buhay pag-ibig at karera ng Virgos. Walang kakapusan para sa kaligayahan at kagalakan, ang isang kontentong pag-iisip ay ipinangako para sa mga Birhen sa buong taon.

Hor�scopo Virgem 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

17 Jul 2023

Prev�-se que 2024 seja uma �poca de muita sorte na vida amorosa e na carreira dos virginianos. N�o haveria escassez de felicidade e alegria, uma mentalidade satisfeita � prometida para as Virgens ao longo do ano.

Pisces Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

17 Jul 2023

Welcome to yet another eventful year, Pisces. Your waters would come under the influence of many planetary events through the year, not to mention the changing phases of the Moon.

Hor�scopo Virgo 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

15 Jul 2023

Se predice que 2024 ser� un momento de mucha suerte en la vida amorosa y la carrera de Virgos. No habr�a escasez de felicidad y alegr�a, se promete una mentalidad satisfecha para las V�rgenes durante todo el a�o.

Hor�scopo Leo 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

12 Jul 2023

Los Leones Poderosos tendr�an un regalo real en el a�o 2024. Este a�o les dar�a a los Leos el regalo planetario habitual que comprende los eclipses, las Lunas Nuevas y las Lunas Llenas, ciertas conjunciones y similares.

Hor�scopo Leo 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

12 Jul 2023

Os poderosos Le�es teriam um deleite real no ano de 2024. Este ano daria aos leoninos o deleite planet�rio usual que compreende os eclipses, as luas novas e as luas cheias, certas conjun��es e afins.

Neptune Retrograde - Isang espirituwal na wake up call..

12 Jul 2023

Ang Neptune ay isang trans personal na planeta na gumugugol ng humigit kumulang 14 na taon sa bawat sign ng zodiac at tumatagal ng humigit kumulang 146 na taon upang lumibot sa Araw.

Netuno Retr�grado - Um despertar espiritual.

12 Jul 2023

Netuno e um planeta transpessoal que passa cerca de 14 anos em cada signo do zodiaco e leva cerca de 146 anos para dar uma volta ao redor do Sol.

Neptuno Retr�grado - Una llamada de atenci�n espiritual..

11 Jul 2023

Neptuno es un planeta transpersonal que pasa unos 14 a�os en cada signo del zod�aco y tarda unos 146 a�os en dar una vuelta alrededor del Sol.

Aquarius Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

11 Jul 2023

Welcome aboard, Water Bearers. Year 2024 would be a smooth flow for you with much fun and all your desires and wishes in life would be granted thanks to the planetary events that are scheduled to take place in your zodiac sign.

Leo Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

08 Jul 2023

Ang Mighty Lions ay magkakaroon ng royal treat sa taong 2024. Sa taong ito ay magbibigay sa Leo ng karaniwang planetary treat na binubuo ng mga eclipse, New Moons at Full Moons, ilang mga conjunction at iba pa.

Capricorn Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

06 Jul 2023

Welcome to the year 2024, Capricorn. The year ahead would be a great rise for you in life with a series of planet retrogrades, eclipses and other planetary events lined-up for your zodiac sign.

Cancer Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

01 Jul 2023

Ang mga sensitibo, emosyonal at tahanan-katawan, ang Crab ay hinuhulaan na may isang kamangha-manghang taon sa hinaharap. Ang mga kaganapan sa planeta sa pamamagitan ng kanilang tanda para sa buong taon ay magpapanatili sa kanila sa kanilang mga paa.

Hor�scopo do C�ncer 2024: Previs�o da Astrologia por Findyourfate

01 Jul 2023

Sens�veis, emotivos e caseiros, os Caranguejos t�m um ano fabuloso pela frente. Os eventos planet�rios atrav�s de seu signo durante todo o ano os manteriam de p�.

Hor�scopo C�ncer 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

01 Jul 2023

Se pronostica que los Cangrejos, sensibles, emocionales y hogare�os, tendr�n un a�o fabuloso por delante. Los eventos planetarios a trav�s de su signo durante todo el a�o los mantendr�an en pie.

Sagittarius Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

30 Jun 2023

Welcome 2024 in style, Sages. This year is going to be a great time of adventure, fun and joy for the Archers out there. With eclipses, full Moons, New Moons and a couple of planet retrogrades lined up in your sign

Gemini Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

29 Jun 2023

Maligayang pagdating sa 2024, Geminis. Ito ay magiging isang mahusay na taon para sa iyo sa lahat ng iyong mga hangarin at hiling ay matutupad. Gaya ng nakasanayan, ikaw ay bumubula ng enerhiya at mapapawi ang iyong uhaw sa pag-aaral ng mga bagong bagay ngayon.

Hor�scopo G�minis 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

28 Jun 2023

Bienvenido al 2024, G�minis. Este va a ser un gran a�o para ti con todos tus deseos y anhelos que se cumplir�n. Como siempre, estar�as rebosante de energ�a y ahora saciar�as tu sed de aprender cosas nuevas.

Scorpio Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

27 Jun 2023

Welcome to 2024, Scorpio. This is going to be an exciting and intense period for you with eclipses, planet retrogrades and the waxing and waning phases of the Moon keeping you on your toes.

Eris - The Goddess of Discord and Strife

24 Jun 2023

Eris is a slow moving dwarf planet that was discovered in 2005. It is found far beyond the planet of Neptune...

Libra Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

22 Jun 2023

The first quarter of year 2024 would not be that eventful for Libras. Close to the end of the quarter though on Monday, March 25 there would be a Full Moon in Libra.

Neptune Retrograde - A spiritual wake-up call..

22 Jun 2023

Neptune is a trans-personal planet that spends about 14 years in each sign of the zodiac and takes about 146 years to go oncer around the Sun.

Panahon ng Kanser - Ang Iyong Gabay sa Panahon ng Kanser

21 Jun 2023

Ang panahon ng Kanser ay umaabot mula Hunyo 21 hanggang Hulyo 22 bawat taon. Ang cancer daw ang Mama of all the season. Ito ang ikaapat na zodiac sign sa astrological line - up, ay isang water sign...

Temporada de Cancer - Seu Guia para a Temporada de Cancer

21 Jun 2023

A temporada de Cancer se estende de 21 de junho a 22 de julho de cada ano. Cancer e dito ser a mamae de toda a temporada. E o quarto signo do zodiaco na linha astrologica, e um signo de agua

Taurus Horoscope 2024: Ano ang Hulaan ng Mga Bituin para sa Iyo Ngayong Taon

20 Jun 2023

Hey Bulls, Maligayang pagdating sa 2024. Ang darating na taon ay may magagandang pangako para sa iyo. Ang iyong pagkauhaw sa saya at kasiyahan ay mabubusog ngayong taon.

Hor�scopo Touro 2024: o que as estrelas preveem para voc� este ano

20 Jun 2023

Ei touros, bem-vindo a 2024. O pr�ximo ano traz grandes promessas para voc�. Sua sede de divers�o e prazer seria satisfeita este ano.

Temporada de cancer - su guia para la temporada de cancer

20 Jun 2023

La temporada de Cancer se extiende del 21 de junio al 22 de julio de cada ano. Se dice que el cancer es la mama de toda la temporada. Es el cuarto signo zodiacal en la linea astrologica - arriba, es un signo de agua...

Horoscopo Tauro 2024: Lo que te predicen los astros este ano

19 Jun 2023

Hola Bulls, bienvenidos a 2024. El ano que viene tiene grandes promesas para ustedes. Tu sed de diversi�n y placer quedar� satisfecha este a�o.

Cancer Season - Your Guide to Cancer Season

15 Jun 2023

The season of Cancer extends from June 21 to July 22 every year. Cancer is said to be the Mama of all the season. It is the fourth zodiac sign in the astrological line - up, is a water sign...

Virgo Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

13 Jun 2023

2024 is predicted to be a time of much luck in the love life and career of Virgos. There would be no dearth for happiness and joy, a contented mindset is promised for the Virgins through the year.

Leo Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

10 Jun 2023

The Mighty Lions would have a royal treat in the year 2024. This year would give the Leos the usual planetary treat that comprising the eclipses, the New Moons and the Full Moons, certain conjunctions and the like.

Aries Horoscope 2024: Ano ang Hulaan ng Mga Bituin para sa Iyo Ngayong Taon

08 Jun 2023

Maligayang pagdating sakay ng Aries. Nababalisa kung paano magiging para sa iyo ang 2024... Ang susunod na taon ay mapupuno ng mga retrograde, eclipse at planetary na pagpasok.

Hor�scopo �ries 2024: o que as estrelas preveem para voc� este ano

08 Jun 2023

Bem-vindo a bordo de �ries. Ansioso para saber como 2024 ser� para voc� ... O pr�ximo ano seria repleto de retr�grados, eclipses e entradas planet�rias.

Hor�scopo Aries 2024: Lo que te predicen los astros este a�o

08 Jun 2023

Bienvenido a bordo de Aries. Ansioso por saber c�mo ser� el 2024 para usted... El a�o que viene estar� repleto de retr�grados, eclipses e ingresos planetarios.

Cancer Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

08 Jun 2023

The sensitive, emotional and home-bodies, the Crabs are predicted with a fabulous year ahead. The planetary events through their sign for the whole year would keep them on their feet.

Gemini Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

06 Jun 2023

Welcome to 2024, Geminis. This is going to be a great year for you with all your desires and wishes getting to be fulfilled. As always you would be bubbling with energy and would quench your thirst for learning new things now.

Taurus Horoscope 2024: What the Stars Predict for You This Year

03 Jun 2023

Hey Bulls, Welcome to 2024. The year ahead hold great promises for you. Your thirst for fun and pleasure would be satisfied this year.

Aries Horoscope 2024: What the Stars Predict for You This Year

02 Jun 2023

Welcome aboard Aries. Anxious as to how 2024 is going to be for you... The year ahead would be packed with retrogrades, eclipses and planetary ingresses.

Gemini Season - Ipasok ang Season ng Buzz...

22 May 2023

Ang Gemini ay isang Air sign at ang mga katutubo ay napakasosyal at intelektwal. Sila ay napakatalino at laging puno ng lakas, talino at sigla. Ang mga Gemini ay umaangkop sa mga pagbabago nang napakabilis nang walang labis na kilig dahil ang tanda ay nababago.

Temporada de G�meos - Entre na Temporada de Buzz...

22 May 2023

G�meos � um signo de Ar e os nativos s�o muito sociais e intelectuais. Eles s�o muito inteligentes e est�o sempre cheios de energia, intelig�ncia e vigor. Os geminianos se adaptam �s mudan�as instantaneamente, sem muito alarde, pois o signo � mut�vel.

Temporada Geminis - Entra en la Temporada de Buzz...

22 May 2023

Geminis es un signo de Aire y los nativos son muy sociables e intelectuales. Son muy inteligentes y siempre estan llenos de energia, ingenio y vigor. Los Geminis se adaptan a los cambios instantaneamente sin mucha fanfarria ya que el signo es mutable.

Gemini Season - Enter the Season of Buzz...

17 May 2023

Gemini is an Air sign and natives are very social and intellectuals. They are very clever and are always full of energy, wits and vigor. Geminis adapt to changes quite instantly without much fanfare as the sign is mutable.

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024)- Mga Epekto ng Jupiter Transit

22 Apr 2023

Lumilipat ang Jupiter o Guru sa ika-21 ng Abril, 2023 sa 05:16 PM (IST) at ito ay isang Biyernes. Si Jupiter ay lilipat mula sa bahay ng Pisces o Meena Rasi patungo sa Aries o Mesha Rasi.

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024) - Efeitos do Tr�nsito de J�piter

22 Apr 2023

J�piter ou Guru transita em 21 de abril de 2023 �s 17h16 (IST) e esta � uma sexta-feira. J�piter estaria se movendo da casa de Peixes ou Meena Rasi para �ries ou Mesha Rasi.

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024) - Efectos del tr�nsito de J�piter

22 Apr 2023

J�piter o Gur� transita el 21 de abril de 2023 a las 05:16 p. m. (IST) y resulta ser un viernes. J�piter estar�a pasando de la casa de Piscis o Meena Rasi a Aries o Mesha Rasi.

Temporada de Tauro - Entra en la temporada del Toro - Nuevos comienzos

20 Apr 2023

La temporada de Tauro se extiende desde el 20 de abril hasta el 20 de mayo de cada a�o cuando el Sol lum�nico transita hacia el signo de tierra de Tauro. La temporada de Tauro ocurre durante la temporada de primavera y tiene que ver con la limpieza y la frescura.

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024)- Jupiter Transit Effects

05 Apr 2023

Jupiter or Guru transits on the 21 st of April, 2023 at 05:16 PM (IST) and this happens to be a Friday. Jupiter would be moving from the house of Pisces or Meena Rasi to Aries or Mesha Rasi.

Vesta - Ang Espirituwal na Tagapangalaga - Vesta sa mga palatandaan

23 Mar 2023

Ang Vesta ay ang pangalawang pinakamalaking asteroid pagkatapos ng Ceres na naroroon sa asteroid belt. Ito ang unang asteroid na binisita ng isang Spacecraft.

Vesta - O Guardi�o Espiritual - Vesta nos signos

23 Mar 2023

Vesta � o segundo maior asteroide depois de Ceres que est� presente no cintur�o de asteroides. � o primeiro aster�ide que foi visitado por uma nave espacial.

Vesta - La Guardiana Espiritual - Vesta en los signos

23 Mar 2023

Vesta es el segundo asteroide m�s grande despu�s de Ceres que est� presente en el cintur�n de asteroides. Es el primer asteroide que fue visitado por una nave espacial.

Vesta - The Spiritual Guardian - Vesta in the signs

18 Mar 2023

Vesta is the second largest asteroid after Ceres that is present in the asteroid belt. It is the first asteroid that was visited by a Spacecraft.

Temporada de Aries - Entra en la temporada del Carnero - Nuevos comienzos

16 Mar 2023

A medida que llega la primavera, llega la estaci�n de Aries y este es un evento c�smico importante para nosotros, ya que el Sol transita desde el �ltimo signo zodiacal de Piscis hasta el primer signo de Aries.

Temporada de �ries - Entre na temporada do Carneiro - Novos come�os

16 Mar 2023

Com o in�cio da primavera, a esta��o de �ries chega e este � um importante evento c�smico para n�s, pois o Sol transita do �ltimo signo do zod�aco de Peixes para o primeiro signo de �ries.

Aries Season - Ipasok ang season ng Ram - Bagong simula

16 Mar 2023

Sa pagpasok ng Spring, dumarating ang Season of Aries at ito ay isang mahalagang cosmic event para sa atin habang lumilipat ang Araw mula sa huling zodiac sign ng Pisces hanggang sa unang sign ng Aries.

Ano ang VOC Moon sa Astrology? Paano gamitin ang panahon ng Void of Course of Moon

15 Mar 2023

Nangangahulugan ito na ang lumilipat na Buwan ay hindi gumagawa ng anumang aspeto sa iba pang mga planeta. Ito ay nagpapahiwatig na ang Buwan ay walang mga epekto ng iba pang mga planeta

O que � VOC Moon na Astrologia? Como fazer uso do per�odo de Vazio do Curso da Lua

15 Mar 2023

Isso significa que a Lua em tr�nsito n�o est� fazendo nenhum aspecto com os outros planetas. Isso implica que a Lua � desprovida dos impactos de outros planetas

Apakah VOC Moon dalam Astrologi? Bagaimana untuk menggunakan tempoh Void of Course of Moon

14 Mar 2023

Ini bermakna Bulan yang sedang transit tidak membuat sebarang aspek dengan planet lain. Ini menunjukkan bahawa Bulan tidak mempunyai kesan planet lain

Qu� es la Luna VOC en Astrolog�a? C�mo hacer uso del per�odo Vac�o del Curso de la Luna

14 Mar 2023

Significa que la Luna en tr�nsito no est� formando ning�n aspecto con los otros planetas. Esto implica que la Luna est� desprovista de los impactos de otros planetas.

Aries Season - Enter the season of the Ram - New beginnings

14 Mar 2023

As Spring sets in, the Season of Aries arrives and this is an important cosmic event for us as the Sun transits from the last zodiac sign of Pisces to the first sign of Aries.

Ano ang sunsign mo at kung ano ang sinasabi ng sunsign mo tungkol sa iyo sa astrolohiya, Tingnan ang teorya ng 13 sunsign

08 Mar 2023

Ang Celestial sphere kung saan umuunlad ang Araw at lahat ng mga planeta ng ating solar system ay nahahati sa 12 dibisyon ng longitude ng mga sinaunang astronomo.

Qual � o seu signo solar e o que o seu signo solar diz sobre voc� na astrologia, Confira a teoria dos 13 signos solares

08 Mar 2023

A esfera Celestial onde o Sol e todos os planetas do nosso sistema solar prosperam foi dividida em 12 divisoes de longitude pelos primeiros astronomos.

Cu�l es tu signo solar y qu� dice tu signo solar sobre ti en astrolog�a? Consulta la teor�a de los 13 signos solares.

08 Mar 2023

La esfera celeste donde prosperan el Sol y todos los planetas de nuestro sistema solar ha sido dividida en 12 divisiones de longitud por los primeros astr�nomos.

What is VOC Moon in Astrology? How to make use of the Void of Course of Moon period

07 Mar 2023

It means the transiting Moon is not making any aspects with the other planets. This implies that the Moon is devoid of the impacts of other planets

Full Moons Sa 2023 - At kung paano nakakaapekto ang mga ito sa ating buhay

21 Feb 2023

Ang Buwan ay isa sa mga luminary at ito ang namamahala sa ating mga emosyon at damdamin habang ang Araw ay ang isa pang liwanag na kumakatawan sa ating pagkatao at kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba.

Luas cheias em 2023 - e como elas afetam nossas vidas

21 Feb 2023

A Lua � um dos luminares e rege nossas emo��es e sentimentos, enquanto o Sol � o outro luminar que representa nossa personalidade e como interagimos com os outros.

Lunas llenas en 2023: y c�mo afectar�n nuestras vidas

21 Feb 2023

La Luna es una de las luminarias y rige nuestras emociones y sentimientos, mientras que el Sol es la otra luminaria que representa nuestra personalidad y c�mo interactuamos con los dem�s.

Soul planeta o Atmakaraka, alamin ang pagnanais ng iyong kaluluwa sa astrolohiya

20 Feb 2023

Sa astrolohiya, mayroong isang planeta sa iyong natal chart na tinatawag na Soul Planet. Sa Vedic na astrolohiya, ito ay tinatawag na Atmakaraka.

Planeta da alma ou Atmakaraka, conhe�a o desejo da sua alma na astrologia

20 Feb 2023

Na astrologia, h� um planeta em seu mapa natal que � chamado de Planeta da Alma. Na astrologia v�dica, � denominado como Atmakaraka.

Planet jiwa atau Atmakaraka, ketahui keinginan jiwa anda dalam astrologi

20 Feb 2023

Dalam astrologi, terdapat satu planet dalam carta kelahiran anda yang dipanggil sebagai Planet Jiwa. Dalam astrologi Veda, ia disebut sebagai Atmakaraka.

Planeta del alma o Atmakaraka, conoce el deseo de tu alma en astrolog�a

20 Feb 2023

En astrolog�a, hay un planeta en tu carta natal que se llama Planeta del Alma. En la astrolog�a v�dica, se denomina Atmakaraka.

Soul planet or Atmakaraka, know your soul's desire in astrology

18 Feb 2023

In astrology, there is one planet in your natal chart which is called as the Soul Planet. In Vedic astrology, it is termed as Atmakaraka.

Full Moons In 2023 - And how they stand to affect our lives

15 Feb 2023

The Moon is one of the luminary and it rules our emotions and feelings while the Sun is the other luminary that stands for our personality and how we interact with others.

Qu� esperar este d�a de San Valent�n

14 Feb 2023

Este San Valent�n va a ser un d�a especial para casi todos los signos del zodiaco.

O que esperar deste dia dos namorados

14 Feb 2023

Este Dia dos Namorados ser� um dia especial para quase todos os signos do zod�aco.

Ano ang aasahan ngayong Valentine's day

14 Feb 2023

Ang Araw ng mga Puso ay magiging isang espesyal na araw para sa halos lahat ng mga zodiac sign.

Pallas Athena sa iyong tsart - lutasin ang mga problema sa Buhay gamit ang Pallas Astrology

13 Feb 2023

Ang Pallas na tinatawag ding Pallas Athena ay isang asteroid na namumuno sa batas, pagkamalikhain at katalinuhan sa mga pag-aaral ng astrolohiya.

Pallas Athena em seu mapa - resolva problemas de vida usando Pallas Astrology

11 Feb 2023

Pallas tamb�m chamado de Pallas Athena � um aster�ide que rege a lei, a criatividade e a intelig�ncia nos estudos astrol�gicos. De acordo com a mitologia grega, Atena � uma deusa que matou um gigante chamado Pallas para proteger a cidade de Atenas.

What to expect this Valentine's day

11 Feb 2023

This Valentines Day is going to be a special day for almost all the zodiac signs. This is because Venus, the planet of love is in conjunction (0 deg) with Neptune in the zodiac sign of Pisces.

Pallas Athena en tu carta: resuelve problemas de la vida usando Pallas Astrology

10 Feb 2023

Pallas tambi�n llamado Pallas Athena es un asteroide que gobierna sobre la ley, la creatividad y la inteligencia en los estudios astrol�gicos. Seg�n la mitolog�a griega, Atenea es una diosa que mat� a un gigante llamado Palas para proteger la ciudad de Atenas.

L�se in Pallas Athena in deinem Horoskop Lebensprobleme mit Pallas Astrology

10 Feb 2023

Pallas, auch Pallas Athene genannt, ist ein Asteroid, der in astrologischen Studien �ber Gesetz, Kreativit�t und Intelligenz herrscht. Der griechischen Mythologie zufolge ist Athene eine G�ttin, die einen Riesen namens Pallas erschlug, um die Stadt Athen zu besch�tzen.

Pallas Athena in your chart - solve Life problems using Pallas Astrology

06 Feb 2023

Pallas also called as Pallas Athena is an asteroid that rules over law, creativity and intelligence in astrological studies. According to Greek Mythology, Athena is a Goddess who slew a giant by name Pallas in order to protect the city of Athens.

What is your sunsign and what your sunsign says about you in astrology, Check out the theory of the 13 sunsigns

04 Feb 2023

The Celestial sphere where the Sun and all the planets of our solar system thrive has been divided into 12 divisions of longitude by the early astronomers.

Ceres sa Astrolohiya- paano mo gustong ma-nourished- magmahal o mahalin?

26 Jan 2023

Sinasabing ang Ceres ay isang dwarf planeta na nasa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ito ay natuklasan ni Giuseppe Piazzi noong 1801. Si Ceres ay itinuturing na anak ni Zeus sa mitolohiyang Romano.

Ceres na Astrologia - como voc� quer ser nutrido - amar ou ser amado?

26 Jan 2023

Ceres � dito ser um planeta an�o que fica no cintur�o de asteroides entre Marte e J�piter. Foi descoberto por Giuseppe Piazzi em 1801. Ceres � considerada a filha de Zeus na mitologia romana.

Ceres en Astrolog�a- c�mo quieres nutrirte- amar o ser amado?

26 Jan 2023

Se dice que Ceres es un planeta enano que se encuentra en el cintur�n de asteroides entre Marte y J�piter. Fue descubierta por Giuseppe Piazzi en 1801. Ceres es considerada la hija de Zeus en la mitolog�a romana.

Ceres in Astrology- how you want to be nourished- to love or to be loved?

25 Jan 2023

Ceres is said to be a dwarf planet that lies in the asteroid belt between Mars and Jupiter. It was discovered by Giuseppe Piazzi in 1801.

Mga Degree ng Marahas na kamatayan ayon sa astrolohiya

20 Jan 2023

Ang kamatayan ay isang palaisipan sa sarili nito. Isa ito sa mga hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay. Ngunit ang mga astrologo ay matagal nang nagsisikap na hulaan ang pagkamatay ng mga indibiduwal.

Graus de morte violenta de acordo com a astrologia

20 Jan 2023

A morte � um enigma em si. � um dos eventos mais imprevis�veis em nossas vidas. No entanto, os astr�logos h� muito se esfor�am para prever a morte de indiv�duos.

Grados de muerte violenta seg�n la astrolog�a

19 Jan 2023

La muerte es un enigma en s� mismo. Es uno de los eventos m�s impredecibles de nuestras vidas. Sin embargo, los astr�logos se han esforzado durante mucho tiempo para predecir la muerte de las personas.

Paano Mabuhay ngayong Capricorn Season

06 Jan 2023

Para sa taon, ang panahon ng Capricorn ay umaabot mula Disyembre 22, 2022 hanggang ika-19 ng Enero, 2023. Ito ay isa sa mga astrological na panahon na nagsisimula sa simula ng winter solstice.

Como sobreviver a esta temporada de Capric�rnio

06 Jan 2023

Para o ano, a temporada de Capric�rnio se estende de 22 de dezembro de 2022 a 19 de janeiro de 2023. Esta � uma das esta��es astrol�gicas que come�a com o in�cio do solst�cio de inverno.

C�mo sobrevivir esta temporada de Capricornio

06 Jan 2023

Para el a�o, la temporada de Capricornio se extiende desde el 22 de diciembre de 2022 hasta el 19 de enero de 2023. Esta es una de las estaciones astrol�gicas que comienza con el comienzo del solsticio de invierno.

Ano ang ibig sabihin ng Degrees sa Astrology? Paghahanap ng Mas Malalim na Kahulugan sa isang tsart ng Kapanganakan

03 Jan 2023

Naisip mo na ba kung ano ang kinakatawan ng mga numero sa mga zodiac placement ng iyong birth chart? Buweno, ang mga ito ay tinatawag na mga degree at nagpapahiwatig ng eksaktong posisyon ng mga planeta noong ikaw ay ipinanganak.

O que significam Graus em Astrologia? Buscando significados mais profundos em um mapa astral

03 Jan 2023

Voc� j� se perguntou o que os n�meros representam nas posi��es do zod�aco em seu mapa astral? Bem, eles s�o chamados de graus e indicam a posi��o exata dos planetas quando voc� nasceu.

Qu� significan los grados en astrolog�a? Buscando significados m�s profundos en una carta natal

03 Jan 2023

Alguna vez se pregunt� qu� representan los n�meros en las ubicaciones zodiacales de su carta natal? Bueno, estos se llaman grados e indican la posici�n exacta de los planetas cuando naciste.

How to Survive this Capricorn Season

03 Jan 2023

For the year, the Capricorn season extends from December 22, 2022 to 19th January, 2023. This is one of the astrological seasons which starts with the beginning of the winter solstice.

Papatayin o Papatayin? 22nd Degree sa Astrology para sa Mga Positibong Manipestasyon

02 Jan 2023

Napansin mo na ba ang mga numero sa tabi ng mga placement ng zodiac sa iyong birth chart, ang mga ito ay tinatawag na degree. Ang ika-22 na antas na matatagpuan sa mga tsart ng astrolohiya ay minsang tinutukoy bilang ang antas ng pagpatay o papatayin.

Ang Sappho Sign- Ano ang ibig sabihin nito para sa iyong zodiac?

02 Jan 2023

Ang asteroid na Sappho ay natagpuan noong taong 1864 at ipinangalan sa kilalang Greek lesbian na makata na si Sappho. Sinasabi ng kasaysayan na marami sa kanyang mga gawa ang nasunog. Sa isang tsart ng kapanganakan, ipinapahiwatig ni Sappho ang talento para sa sining, lalo na sa mga salita.

Matar ou Ser Morto? 22� Grau em Astrologia para Manifesta��es Positivas

02 Jan 2023

Voc� j� notou os n�meros ao lado dos posicionamentos do zod�aco em seu mapa astral, chamados de graus. O 22� grau encontrado nos mapas astrol�gicos � �s vezes referido como o grau de matar ou ser morto.

O Signo de Safo - O que significa para o seu zod�aco?

02 Jan 2023

O aster�ide Safo foi encontrado no ano de 1864 e recebeu o nome da renomada poetisa l�sbica grega Safo. A hist�ria diz que muitas de suas obras foram queimadas. Em um mapa astral, Safo significa o talento para as artes, particularmente com as palavras.

Tanda Sappho- Apakah maksudnya untuk zodiak anda?

02 Jan 2023

Asteroid Sappho ditemui pada tahun 1864 dan dinamakan sempena penyair lesbian Yunani terkenal Sappho. Sejarah menyatakan bahawa banyak karyanya dibakar. Dalam carta kelahiran, Sappho menandakan bakat untuk seni, terutamanya dengan kata-kata.

Zodiac signs na karamihan ay matagumpay sa buhay

02 Jan 2023

Iniisip ng mga tao na ang pagiging matagumpay sa buhay ay tungkol sa suwerte. Minsan ang pagsusumikap ay nakakatalo sa swerte, at kung minsan ay kabaliktaran. Kailangan ng oras para malaman kung ano talaga ang gusto mong gawin at ituloy sa buhay at pagsusumikap.

Matar o ser asesinado? Grado 22 en Astrolog�a para Manifestaciones Positivas

02 Jan 2023

Alguna vez has notado los n�meros al lado de las ubicaciones del zod�aco en tu carta natal? Estos se llaman grados. El grado 22 que se encuentra en las cartas astrol�gicas a veces se conoce como el grado de matar o morir.

El signo Safo: qu� significa para tu zod�aco?

02 Jan 2023

El asteroide Safo fue encontrado en el a�o 1864 y lleva el nombre de la renombrada poeta lesbiana griega Safo. La historia cuenta que muchas de sus obras se quemaron. En una carta natal, Safo representa el talento para las artes, particularmente con las palabras.

Signos do zod�aco que s�o mais bem-sucedidos na vida

02 Jan 2023

As pessoas pensam que ter sucesso na vida � uma quest�o de sorte. �s vezes, o trabalho duro supera a sorte e, outras vezes, vice-versa. Leva tempo para descobrir o que voc� realmente quer fazer e buscar na vida e no trabalho duro.

Signos del zodiaco que en su mayor�a son exitosos en la vida

02 Jan 2023

La gente piensa que tener �xito en la vida se trata de suerte. A veces el trabajo duro vence a la suerte y otras veces al rev�s. Se necesita tiempo para descubrir lo que realmente quiere hacer y perseguir en la vida y el trabajo duro.

Das Sappho-Zeichen � was bedeutet es f�r Ihr Sternzeichen?

02 Jan 2023

Der Asteroid Sappho wurde im Jahr 1864 gefunden und nach der ber�hmten griechischen lesbischen Dichterin Sappho benannt. Die Geschichte besagt, dass viele ihrer Werke verbrannt wurden. In einem Geburtshoroskop bedeutet Sappho das Talent f�r die K�nste, insbesondere mit Worten

Le signe Sapho - Qu'est-ce que cela signifie pour votre zodiaque ?

31 Dec 2022

Lasteroide Sappho a ete decouvert en 1864 et nomme dapres la celebre poetesse grecque lesbienne Sappho. Lhistoire veut que beaucoup de ses ouvres aient ete brulees. Dans un theme natal, Sapho signifie le talent pour les arts, en particulier avec les mots.

What do Degrees mean in Astrology? Seeking Deeper Meanings into a Birth chart

29 Dec 2022

Ever wondered what the numbers represent in the zodiac placements of your birth chart? Well, these are called as degrees and indicate the exact position of the planets when you were born.

Degrees of Violent death as per astrology

22 Dec 2022

Death is an enigma in itself. It is one of the most unpredictable event in our lives. Yet astrologers have been long striving to predict the death of individuals.

Zodiac signs who are mostly successful in life

20 Dec 2022

People think being successful in life is all about luck. Sometimes hard work beats luck, and other times vice versa. It takes time to figure out what you really want to do and pursue in life and hard work.

To Kill or To Be Killed? 22nd Degree in Astrology for Positive Manifestations

20 Dec 2022

Have you ever noticed the numbers next to the zodiac placements in your birth chart, these are called as degrees. The 22nd degree found in astrology charts is sometimes referred to as the to kill or be killed degree.

The Sappho Sign- What does it mean for your zodiac?

19 Dec 2022

The asteroid Sappho was found in the year 1864 and named after the renowned Greek lesbian poet Sappho. History has it that a lot of her works got burned. In a birth chart, Sappho signifies the talent for the arts, particularly with words.

Los 7 Tipos de Cartas de Astrolog�a - Explicados con Im�genes

07 Dec 2022

Una carta natal o carta natal es un mapa que muestra d�nde se encontraban los planetas en el cielo zodiacal en el momento de su nacimiento. Analizar la carta astral nos ayudar� a comprender nuestros aspectos positivos y negativos, nuestro curso de vida para el presente y el futuro.

Os 7 tipos de mapas astrol�gicos - explicados com imagens

07 Dec 2022

Um mapa natal ou gr�fico de nascimento � um mapa que mostra onde os planetas estavam no c�u do zod�aco no momento do seu nascimento. Analisar o mapa astral nos ajudar� a entender nossos pontos positivos e negativos, nosso curso de vida no presente e no futuro.

Ang 7 Uri ng Astrology Chart - Ipinaliwanag gamit ang Mga Larawan

07 Dec 2022

Ang natal chart o birth chart ay isang mapa na nagpapakita kung saan ang mga planeta sa zodiac sky sa oras ng iyong kapanganakan. Ang pagsusuri sa tsart ng kapanganakan ay makakatulong sa atin na maunawaan ang ating mga positibo at negatibo, ang ating takbo ng buhay para sa kasalukuyan at hinaharap.

Manigong Bagong Taon 2023 Mga Kabayan! Gagawin ba tayong pag-isipan ang mga aralin sa karma mula sa nakaraang taon?

03 Dec 2022

Karamihan sa mga bansa sa buong mundo ay ginugunita ang Enero 1 bilang araw ng Bagong Taon kasunod ng parehong kalendaryong Gregorian at Julian. Sa panahon ng Bagong Taon ay nagmumuni-muni tayo sa ating buhay noong nakaraang taon

Feliz Ano Novo 2023 Pessoal! Ser�amos levados a contemplar as li��es c�rmicas do ano passado?

03 Dec 2022

A maioria dos pa�ses do mundo observa o dia 1� de janeiro como o dia do Ano Novo, seguindo os calend�rios gregoriano e juliano. Durante o Ano Novo, refletimos sobre nossa vida no ano que passou

Feliz a�o nuevo 2023 gente! Estar�amos obligados a contemplar las lecciones k�rmicas del a�o pasado?

03 Dec 2022

La mayor�a de los pa�ses del mundo observan el 1 de enero como el d�a de A�o Nuevo siguiendo tanto el calendario gregoriano como el juliano. Durante el A�o Nuevo reflexionamos sobre nuestra vida en el a�o pasado

The 7 Types of Astrology Charts - Explained with Images

02 Dec 2022

A natal chart or birth chart is a map that shows where the planets where on the zodiac sky at the time of your birth. Analysing the birth chart will help us to understand our positives and negatives, our course of life for the present and future.

Solar Eclipse- ano ang ipinahihiwatig nito sa astrologically?

02 Dec 2022

Palaging nahuhulog ang mga Solar Eclipse sa Bagong Buwan at mga portal ng mga bagong simula. Binubuksan nila ang mga bagong landas para sa ating paglalakbay. Ang mga solar eclipses ay nagpapaalala sa atin ng layunin dito sa planetang lupa. Ang Solar Eclipse ay nagbibigay-inspirasyon sa mga tao na maghasik ng mga buto na magbubunga sa ating buhay.

Eclipse Solar - o que isso implica astrologicamente?

02 Dec 2022

Os eclipses solares sempre caem em luas novas e s�o portais de novos come�os. Eles abrem novos caminhos para n�s percorrermos. Os eclipses solares nos lembram do prop�sito aqui no planeta Terra. O Eclipse Solar inspira sus a semear sementes que dar�o frutos mais tarde em nossas vidas.

Eclipse solar: qu� implica astrol�gicamente?

02 Dec 2022

Los eclipses solares siempre caen en lunas nuevas y son portales de nuevos comienzos. Nos abren nuevos caminos por recorrer. Los eclipses solares nos recuerdan el prop�sito aqu� en el planeta tierra. El eclipse solar los inspira a sembrar semillas que dar�n frutos m�s adelante en nuestras vidas.

Happy New Year 2023 Folks! Would we be made to contemplate the karmic lessons from the past year?

02 Dec 2022

Most countries across the globe observe January 1 st as New Year day following both the Gregorian and the Julian calendar. During the New Year we reflect on our life in the past year

Solar Eclipse- what does it imply astrologically?

01 Dec 2022

Solar Eclipses always fall on New Moons and are portals of new beginnings. They open new paths for us to travel. Solar eclipses remind us of the purpose here on planet earth. Solar Eclipse inspire sus to sow seeds that would yield fruits later on in our lives.

Lucky Number sa 2023 para sa Bawat Zodiac sign

30 Nov 2022

Ang mga numero ay may tiyak na kahulugan kapag ginamit ng 12 magkakaibang mga palatandaan ng Zodiac. Ang ilang bilang kapag ginamit ay nagdudulot ng suwerte, ang ilan ay nagdadala ng mga pag-unlad sa karera at ang ilan ay nakakaakit ng pera o mga potensyal na kasosyo.

N�mero da sorte em 2023 para cada signo do zod�aco

30 Nov 2022

Os n�meros t�m um significado espec�fico quando usados pelos 12 diferentes signos do zod�aco. Alguns n�meros quando usados trazem sorte, alguns trazem avan�os na carreira e ainda alguns atraem dinheiro ou potenciais parceiros.

N�mero de la suerte en 2023 para cada signo del zodiaco

30 Nov 2022

Los n�meros tienen un significado espec�fico cuando los usan los 12 signos zodiacales diferentes. Algunos n�meros cuando se usan traen suerte, algunos traen avances en la carrera y, sin embargo, algunos atraen dinero o socios potenciales.

Pinakamaswerteng zodiac Sign sa 2023

30 Nov 2022

Sa wakas ay narito na ang Bagong Taon 2023, at marami tayong dapat abangan. Mula sa pagtatakda ng mga bagong layunin hanggang sa pagninilay-nilay sa mga luma, ang bagong taon ay nagdudulot sa atin ng pagkakataong ibalik ang mga bagay-bagay sa tamang landas at gabayan ka sa buong paglalakbay sa hinaharap.

Signo do zod�aco mais sortudo em 2023

30 Nov 2022

O Ano Novo de 2023 finalmente chegou e temos muito o que esperar. Desde estabelecer novas metas at� refletir sobre as antigas, o ano novo nos traz uma oportunidade de colocar as coisas de volta nos trilhos e gui�-lo em toda a jornada pela frente na vida.

Signo zodiacal m�s afortunado en 2023

30 Nov 2022

El A�o Nuevo 2023 finalmente est� aqu�, y tenemos mucho que esperar. Desde establecer nuevos objetivos hasta reflexionar sobre los antiguos, el nuevo a�o nos brinda la oportunidad de volver a encarrilar las cosas y guiarlo en todo el viaje por delante en la vida.

Lucky Number in 2023 for Each Zodiac sign

29 Nov 2022

Numbers have a specific meaning when used by the 12 different Zodiac signs. Some number when used bring luck, some bring advancements in career and yet some attract money or potential partners. Here are the lucky numbers in the year 2023 for the zodiac signs as per numerology.

Most Luckiest zodiac Sign in 2023

29 Nov 2022

The New Year 2023 is finally here, and we have a lot to look forward to. From setting new goals to reflecting on the old ones, the new year brings us an opportunity to set things right back on track and to guide you on the entire journey ahead in life.

Transit ng Jupiter sa mga Bahay at ang mga Epekto nito

25 Nov 2022

Ang transit ni Jupiter sa anumang zodiac sign ay tumatagal ng humigit kumulang 12 buwan o 1 taon. Kayat ang epekto ng pagbibiyahe nito ay magtatagal, sabihin nating mga isang taon.

Tr�nsito de J�piter nas Casas e seus Efeitos

25 Nov 2022

O tr�nsito de J�piter em qualquer signo do zod�aco dura cerca de 12 meses ou 1 ano. Portanto, o efeito de seu tr�nsito perduraria por muito tempo, digamos cerca de um ano.

Transit Musytari di Rumah dan Kesannya

25 Nov 2022

Transit Musytari dalam mana-mana tanda zodiak berlangsung selama kira-kira 12 bulan atau 1 tahun. Oleh itu kesan transitnya akan bertahan lama, katakan kira-kira masa setahun.

Tr�nsito de J�piter en las Casas y sus Efectos

25 Nov 2022

El tr�nsito de J�piter en cualquier signo zodiacal dura alrededor de 12 meses o 1 a�o. Por lo tanto, el efecto de su tr�nsito persistir�a por mucho tiempo, digamos alrededor de un a�o.

Transit of Jupiter in Houses and its Effects

22 Nov 2022

Jupiters transit in any zodiac sign lasts for about 12 months or 1 year. Hence the effect of its transit

Dear Scorpio, The song of Scorpio - Official Music Video with Lyrics

16 Nov 2022

Cold days. Yellow and red - the leaves of the forrest, but noone will see the colors because of the mist

Baby I'm the Bull - Official Music Video with Lyrics

14 Nov 2022

A Taurus gonna bring you up, a Taurus gonna hold you down, Venus gonna keep us close tonight, Taurus is reliable, responsible, practical,

The Pisces sign it's alive - Official Music Video with Lyrics

11 Nov 2022

12th and the last sign, Last of the three winter signs of the zodiac, The ending of an astrological cycle, Introvert from insides

Ang assertive Aries zodiac na laging naniniwala sa

02 Nov 2022

Ang Aries ay ang unang astrological sign sa Zodiac, na kumakatawan sa mga ipinanganak sa pagitan ng Marso 21 at Abril 20. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Aries ay karaniwang matapang, ambisyoso at tiwala.

O zod�aco assertivo de �ries que sempre acredita em

02 Nov 2022

�ries � o primeiro signo astrol�gico do Zod�aco, representando os nascidos entre 21 de mar�o e 20 de abril. Os nascidos sob o signo de �ries geralmente s�o ousados, ambiciosos e confiantes.

El zodiaco Aries asertivo que siempre cree en

02 Nov 2022

Aries es el primer signo astrol�gico del zod�aco y representa a los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril. Los nacidos bajo el signo de Aries suelen ser audaces, ambiciosos y confiados.

Taurus - Luxury Vibes - Taurus Zodiac signs at Traits

01 Nov 2022

Sa astrolohiya, ang bawat zodiac sign ay pinamumunuan ng isang planeta, at ang tanda ng Taurus ay pinamumunuan ng planetang Venus. Ang Venus ay ang planeta ng kaligayahan at karangyaan. Si Taurus ang una sa Earth Sign sa line-up ng zodiac.

Touro - Vibra��es de luxo - Signos e tra�os do zod�aco de Touro

01 Nov 2022

Na astrologia, cada signo do zod�aco � governado por um planeta, e o signo de Touro � governado pelo planeta V�nus. V�nus � o planeta da felicidade e do luxo. Touro � o primeiro signo da Terra na forma��o do zod�aco. Na astrologia, cada signo do zod�aco � governado por um planeta, e o signo de Touro � governado pelo planeta V�nus. V�nus � o planeta da felicidade e do luxo. Touro � o primeiro do Signo de Terra na forma��o do zod�aco.

Taurus - Getaran Mewah - Tanda dan Ciri Zodiak Taurus

01 Nov 2022

Dalam astrologi, setiap tanda zodiak diperintah oleh sebuah planet, dan tanda Taurus diperintah oleh planet Venus. Venus adalah planet kebahagiaan dan kemewahan. Taurus ialah tanda Bumi pertama dalam barisan zodiak.

Tauro - Vibraciones de lujo - Signos y rasgos del zodiaco Tauro

01 Nov 2022

En astrolog�a, cada signo zodiacal est� regido por un planeta, y el signo de Tauro est� regido por el planeta Venus. Venus es el planeta de la felicidad y el lujo. Tauro es el primero del signo de tierra en la alineaci�n del zod�aco.

Stier - Luxe Vibes - Stier Sterrenbeelden en eigenschappen

01 Nov 2022

In astrologie wordt elk sterrenbeeld geregeerd door een planeet, en het teken Stier wordt geregeerd door de planeet Venus. Venus is de planeet van geluk en luxe. Stier is de eerste van het Aardeteken in de dierenriemopstelling.

The assertive Aries zodiac who always believe in

31 Oct 2022

Aries is the first astrological sign in the Zodiac, representing those born between March 21st and April 20th. Those born under the Aries sign are generally bold, ambitious and confident.

Taurus - Luxury Vibes - Taurus Zodiac sign and Traits

31 Oct 2022

In astrology, each zodiac sign is ruled by a planet, and the sign of Taurus is ruled over by the planet Venus. Venus is the planet of happiness and luxury. Taurus is the first of the Earth Sign in the zodiac line-up.

Cetus ang ika-14 na zodiac sign - mga petsa, katangian, pagkakatugma

29 Dec 2021

Ayon sa kaugalian ang kanlurang astrolohiya, Indian na astrolohiya, at marami pang ibang astrologo ay naniniwala na labindalawang zodiac sign lamang ang umiiral, katulad ng Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.

Cetus, o 14� signo do zod�aco - datas, caracter�sticas, compatibilidade

29 Dec 2021

Tradicionalmente, a astrologia ocidental, a astrologia indiana e muitos outros astr�logos acreditam que existem apenas doze signos do zod�aco, ou seja, �ries, Touro, G�meos, C�ncer, Le�o, Virgem, Libra, Escorpi�o, Sagit�rio, Capric�rnio, Aqu�rio e Peixes

Cetus, el decimocuarto signo del zod�aco: fechas, rasgos, compatibilidad

28 Dec 2021

Tradicionalmente, la astrolog�a occidental, la astrolog�a india y muchos otros astr�logos creen que solo existen doce signos del zod�aco, a saber, Aries, Tauro, G�minis, C�ncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Cetus the 14th zodiac sign - dates, traits, compatibility

20 Dec 2021

Traditionally the western astrology, Indian astrology, and many other astrologers believe that only twelve zodiac signs exist, namely Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces.

Guru Bhagavan shifts from Capricorn to Aquarius

13 Nov 2021

Guru Bhagavan shifts from Capricorn to Aquarius on Saturday (13.11.2021) at 06.21 pm in the Tamil year of Sri Pilava Varusham and Aippasi month on the 27th day.

El lado oscuro de todos los zodiacos

10 Nov 2021

Aries es propenso a ser impetuoso e impaciente a la hora de tomar decisiones. Cuando alguien m�s le ofrece ideas a un Aries, generalmente muestra poca atenci�n porque solo parece preocuparse por las suyas.

Lado escuro de todos os zod�acos

10 Nov 2021

�ries tem tend�ncia a ser impetuoso e impaciente quando se trata de tomar decis�es. Quando outra pessoa oferece ideias a um ariano, geralmente eles d�o pouca aten��o porque parecem se importar apenas com as suas.

Dark Side ng lahat ng Zodiacs

10 Nov 2021

Ang Aries ay madaling kapitan ng pagiging mapusok at walang pasensya pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Kapag ang ibang tao ay nag-aalok ng mga ideya sa isang Aries, kadalasan ay hindi sila nagpapakita ng pansin dahil tila sila lamang ang nagmamalasakit sa kanilang sarili.

Dark Side of all Zodiacs

08 Nov 2021

Aries is prone to being impetuous and impatient when it comes to making decisions. When someone else offers up ideas to an Aries, they usually show little attention because they only seem to care about their own.

Numerolog�a y colores de la suerte para los signos del zod�aco

19 Oct 2021

La numerolog�a te dice el conocimiento de los n�meros y c�mo estos n�meros pueden ayudarte a conocer tu futuro. La numerolog�a le informa sobre sus colores de la suerte, n�meros de la suerte, oportunidades futuras y desaf�os futuros.

Numerologia e cores da sorte para signos do zod�aco

19 Oct 2021

A numerologia explica o conhecimento dos n�meros e como esses n�meros podem ajud�-lo a saber sobre o seu futuro. Numerologia fala sobre suas cores da sorte, n�meros da sorte, oportunidades futuras e desafios futuros.

Numerology at Lucky Colors para sa Zodiac Signs

19 Oct 2021

Sinasabi sa iyo ng numerolohiya ang kaalaman sa mga numero, at kung paano ka matutulungan ng mga numerong ito upang malaman ang tungkol sa iyong hinaharap. Sinasabi sa iyo ng numerolohiya ang tungkol sa iyong mga masuwerteng kulay, masuwerteng numero, mga pagkakataon sa hinaharap, at mga hamon sa hinaharap.

Numerology and Lucky Colours for Zodiac Signs

13 Oct 2021

Numerology tells you the knowledge of numbers, and how these numbers can help you to know about your future. Numerology tells you about your lucky colors, lucky numbers, future opportunities, and future challenges.

�Qu� es un Stellium en astrolog�a?

31 Aug 2021

Un Stellium es la combinaci�n de tres o m�s planetas en un signo del zod�aco o una casa astrol�gica. Tener un Stellium en su zod�aco es bastante raro, ya que las posibilidades de tener numerosos planetas en su signo zodiacal son escasas.

O que � um Stellium em astrologia

31 Aug 2021

Um Stellium � a combina��o de tr�s ou mais planetas em um signo do zod�aco ou uma casa astrol�gica. Ter um Stellium em seu zod�aco � muito raro, pois as chances de ter v�rios planetas em seu signo s�o m�nimas.

Ano ang isang Stellium sa astrolohiya

31 Aug 2021

Ang isang Stellium ay ang kombinasyon ng tatlo o higit pang mga planeta sa isang zodiac sign o isang astrological house. Ang pagkakaroon ng isang Stellium sa iyong zodiac ay medyo bihira, dahil ang mga pagkakataong magkaroon ng maraming mga planeta sa iyong zodiac sign ay kakaunti.

Lilith - o que � lilith, lilith House, lilith signo do zod�aco, lilith verdadeiro, explicou

28 Aug 2021

Lilith n�o � uma divindade que � adorada ou algu�m que � estancado. Lilith � o dem�nio que deve ser evitado. A simples men��o de seu nome j� � suficiente para assustar as pessoas.

Lilith - ano ang lilith, lilith House, lilith zodiac sign, tunay na lilith, ipinaliwanag

28 Aug 2021

Si Lilith ay hindi isang diyos na sinasamba o isang tao na itinakda. Si Lilith ay ang demonyo na maiiwasan. Ang simpleng pagbanggit lamang ng pangalan nito ay sapat na upang takutin ang mga tao.

Lilith - que es lilith, casa de lilith, signo del zodiaco de lilith, verdadero lilith, explicado

27 Aug 2021

Lilith no es una deidad a la que se adora o alguien a quien se venera. Lilith es el demonio que debe evitarse. La mera menci�n de su nombre es suficiente para asustar a la gente.

C�mo encontrar el Medio Cielo y por qu� siempre est� en la Casa D�cima, Medio Cielo en 12 Signos del Zod�aco

27 Aug 2021

Tu Medio Cielo es responsable de reflejar tu reputaci�n y rostro social. Encuentra tu signo del Medio Cielo estudiando el MC, una l�nea vertical en tu carta natal. Indica el signo del zod�aco, que estaba exactamente sobre el lugar en el que naci�.

Como encontrar o Meio do C�u e por que est� sempre na 10� Casa, o Meio do C�u em 12 Signos do Zod�aco

27 Aug 2021

Seu Meio do C�u � respons�vel por refletir sua face social e sua reputa��o. Voc� encontra seu signo do Meio do C�u estudando o MC, uma linha vertical em seu mapa natal. Indica o signo do zod�aco, que estava exatamente acima do local em que voc� nasceu.

Paano makahanap ng Midheaven at bakit laging nasa ika-10 Bahay, Midheaven sa 12 Zodiac Signs

27 Aug 2021

Ang iyong Midheaven ay responsable para sa sumasalamin ng iyong panlipunang mukha at reputasyon. Mahahanap mo ang iyong Midheaven sign sa pamamagitan ng pag-aaral ng MC, isang patayong linya sa iyong tsart ng kapanganakan. Ipinapahiwatig nito ang pag-sign ng zodiac, na eksaktong nasa ibabaw ng lugar kung saan ka ipinanganak.

What is a Stellium in astrology

26 Aug 2021

A Stellium is the combination of three or more planets in one zodiac sign or an astrological house. Having a Stellium in your zodiac is pretty rare, as chances of having numerous planets in your zodiac sign are meager.

Lilith - what is lilith, lilith House, lilith zodiac sign, true lilith, explained

26 Aug 2021

Lilith is not a deity who is worshipped or someone who is stanned. Lilith is the demon that shall be avoided. The mere mentioning of its name is enough to scare away people.

How to find Midheaven and why its always on the 10th House, Midheaven in 12 Zodiac Signs

26 Aug 2021

Your Midheaven is responsible for reflecting your social face and reputation. You find your Midheaven sign by studying the MC, a vertical line in your birth chart. It indicates the zodiac sign, which was exactly overhead the spot you were born in.

A continuaci�n se explica c�mo saber si tiene un Stellium en la carta natal

18 Aug 2021

Un Stellium es la combinaci�n de tres o m�s planetas que ocurren juntos en un signo del zod�aco o en una casa. Poseer un Stellium en su carta natal es raro.

Aqui est� como saber se voc� tem um Stellium no mapa de nascimento

18 Aug 2021

Um Stellium � a combina��o de tr�s ou mais planetas que ocorrem juntos em um signo do zod�aco ou uma casa. Possuir um Stellium em seu mapa astral � raro.

Narito kung paano sasabihin kung mayroon kang isang Stellium sa tsart ng kapanganakan

18 Aug 2021

Ang isang Stellium ay ang kombinasyon ng tatlo o higit pang mga planeta na magkakasamang nagaganap sa isang zodiac sign o isang bahay. Ang pagkakaroon ng isang Stellium sa iyong tsart ng kapanganakan ay bihira.

�Existe Black Zodiac?

17 Aug 2021

La versi�n opuesta y negra del zod�aco astrol�gico occidental es el zod�aco negro, y existe. Como las repetidas interpretaciones fueron realizadas por diferentes astr�logos como el indio, el griego y el romano, el zod�aco negro se filtr� y solo qued� el bueno.

O Zod�aco Negro existe?

17 Aug 2021

A vers�o oposta e negra do zod�aco astrol�gico ocidental � o zod�aco negro, e ele existe. Como as repetidas interpreta��es foram feitas por diferentes astr�logos, como indianos, gregos e romanos, o zod�aco negro foi filtrado e apenas o bom permaneceu.

Mayroon bang Black Zodiac?

16 Aug 2021

Ang kabaligtaran at itim na bersyon ng Western astrological zodiac ay ang itim na zodiac, at mayroon ito. Tulad ng paulit ulit na interpretasyon ay natupad ng ibat ibang mga astrologo tulad ng Indian, Greek, at Roman, ang itim na zodiac ay nasala, at ang mabuting isa lamang ang nanatili.

12 signos del zod�aco y Lilith

16 Aug 2021

�Has o�do hablar de la misteriosa mujer poderosa, Lilith? �Debes tener! Debes haberla visto en pel�culas sobrenaturales o leer sobre ella en libros de terror.

12 signos do zod�aco e Lilith

16 Aug 2021

J� ouviu falar da misteriosa mulher poderosa, Lilith? Voc� deve ter! Voc� deve t�-la visto em filmes sobrenaturais ou lido sobre ela em livros de terror.

12 mga palatandaan ng zodiac at Lilith

16 Aug 2021

Narinig mo na ba ang misteryosong makapangyarihang babae, si Lilith? Dapat mayroon ka! Tiyak na nakita mo siya sa mga pelikulang supernatural o nabasa tungkol sa kanya sa mga librong panginginig sa takot.

Here is how to tell if you have a Stellium in birth chart

13 Aug 2021

A Stellium is the combination of three or more planets that occur together in a zodiac sign or a house. Possessing a Stellium in your birth chart is rare.

Does Black Zodiac exist?

13 Aug 2021

The opposite and black version of the Western astrological zodiac is the black zodiac, and it exists. As the repeated interpretations were carried out by different astrologers such as Indian, Greek, and Roman, the black zodiac was filtered out, and only the good one remained.

12 zodiac signs and Lilith

13 Aug 2021

Ever heard of the mysterious powerful woman, Lilith? You must have! You must have seen her in supernatural movies or read about her in horror books.

Joey Djia Scorpio song Lyrics

07 Aug 2021

When my friends need help Yeah, I got all the right words to say I know right from wrong But my logic just goes down the drain then

Goodbye Pisces Song Lyrics

05 Aug 2021

I dont, I dont know why In your boys life you become like a bull Like a bull in a china shop Smash it up into smithereens

Taurus Lyrics

28 Jul 2021

I miss you But not as much as you dont miss me Oh how I wish I Wish I would kissed you So much more When you were next to me

La relaci�n entre la astrolog�a y los ciclos planetarios y el �xito.

27 Jul 2021

La astrolog�a estudia la carta natal de todos, que corresponde a una imagen de c�mo se colocaron las estrellas en el cielo en el momento de su nacimiento. Esta posici�n involucra las casas astrol�gicas y los signos del zod�aco.

A rela��o entre astrologia e ciclos planet�rios e sucesso

27 Jul 2021

A astrologia estuda o mapa astral de cada indiv�duo, que corresponde a uma foto de como os astros estavam posicionados no c�u no momento do seu nascimento. Essa posi��o envolve as casas astrol�gicas e os signos do zod�aco.

Ang ugnayan sa pagitan ng astrolohiya at mga siklo ng planeta at tagumpay

27 Jul 2021

Pinag-aaralan ng astrolohiya ang tsart ng kapanganakan ng bawat isa, na tumutugma sa isang larawan kung paano nakaposisyon ang mga bituin sa kalangitan sa oras ng kanilang pagsilang. Ang posisyon na ito ay nagsasangkot ng mga astrological na bahay at mga palatandaan ng zodiac.

Aries Lyrics

26 Jul 2021

This is Aries the Ram Ruled by the planet Mars God of War. A very strong, determined sign As a matter of fact Its the strongest sign in the solar system

Zodiacs Lyrics

24 Jul 2021

Oh, Capricorns, Leos, Sagittarians Scorpios, Virgos, Aquarians Oh, searchin for the sign that goes with their own sign of the zodiac (Zodiac)

Go Taurus (Its Ya Birthday) Lyrics

24 Jul 2021

If you got a birthday From April 19th to May 20th You a taurus Happy birthday bit*ch Life Put ya mothe*rfu*cking hands up

Os 5 signos do zod�aco que formam as melhores esposas

23 Jul 2021

� poss�vel ver se a pessoa tem uma boa voca��o ao matrim�nio atrav�s da leitura do seu mapa astral. Para isso, seria necess�rio levar em conta diversos elementos da sua mandala astrol�gica.

Ang 5 Mga Palatandaan ng zodiac na bumubuo sa pinakamahusay na mga asawa

23 Jul 2021

Posibleng makita kung ang tao ay may mahusay na bokasyon sa kasal sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang tsart ng kapanganakan. Para sa mga ito, kinakailangan upang isaalang-alang ang maraming mga elemento ng iyong astrological mandala.

Los 5 signos del zod�aco que conforman a las mejores esposas

21 Jul 2021

Es posible ver si la persona tiene una buena vocaci�n al matrimonio leyendo su carta natal. Para ello, ser�a necesario considerar varios elementos de tu mandala astrol�gico.

The relationship between astrology and planetary cycles and success

19 Jul 2021

Astrology studies everyone birth chart, which corresponds to a picture of how the stars were positioned in the sky at the time of their birth. This position involves the astrological houses and the signs of the zodiac.