Search Results for: Eclipse (68)

Horoscope ng Pisces 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

09 Aug 2023

Maligayang pagdating sa isa na namang makabuluhang taon, Pisces. Ang iyong mga tubig ay sasailalim sa impluwensya ng maraming mga kaganapan sa planeta sa buong taon, hindi banggitin ang pagbabago ng mga yugto ng Buwan.

Hor�scopo de Peixes 2024: Previs�o de Astrologia por Findyourfate

09 Aug 2023

Bem-vindo a mais um ano agitado, Peixes. Suas �guas estariam sob a influ�ncia de muitos eventos planet�rios ao longo do ano, sem falar nas mudan�as de fase da Lua.

Horoskop Pisces 2024: Ramalan Astrologi oleh Findyourfate

09 Aug 2023

Selamat datang ke satu lagi tahun penuh peristiwa, Pisces. Perairan anda akan berada di bawah pengaruh banyak peristiwa planet sepanjang tahun, apatah lagi perubahan fasa Bulan.

Hor�scopo Piscis 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

08 Aug 2023

Bienvenido a otro a�o lleno de acontecimientos, Piscis. Sus aguas estar�an bajo la influencia de muchos eventos planetarios a lo largo del a�o, sin mencionar las fases cambiantes de la Luna.

Horoscope Poissons 2024 : Prediction dastrologie par Findyourfate

08 Aug 2023

Bienvenue dans une autre annee mouvementee, Poissons. Vos eaux seraient sous linfluence de nombreux evenements planetaires tout au long de lannee, sans parler des phases changeantes de la Lune.

Aquarius Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

04 Aug 2023

Maligayang pagdating sakay, Water Bearers. Ang taong 2024 ay magiging isang maayos na daloy para sa iyo na may labis na kasiyahan at lahat ng iyong mga hangarin at hiling sa buhay ay ipagkakaloob salamat sa mga planetary event na nakatakdang maganap sa iyong zodiac sign.

Hor�scopo Aqu�rio 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

04 Aug 2023

Bem-vindos a bordo, Portadores de �gua. O ano de 2024 seria um fluxo tranquilo para voc� com muita divers�o e todos os seus desejos e vontades na vida seriam concedidos gra�as aos eventos planet�rios que est�o programados para ocorrer em seu signo do zod�aco.

Hor�scopo Acuario 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

03 Aug 2023

Bienvenidos a bordo, Aguadores. El a�o 2024 ser�a un flujo tranquilo para ti con mucha diversi�n y todos tus anhelos y anhelos en la vida se cumplir�an gracias a los eventos planetarios que est�n programados para tener lugar en tu signo zodiacal.

Horoscope Verseau 2024 : Prediction dastrologie par Findyourfate

03 Aug 2023

Bienvenue a bord, porteurs deau. Lannee 2024 serait pour vous un flux fluide avec beaucoup de plaisir et tous vos desirs et souhaits dans la vie seraient exauces grace aux evenements planetaires qui devraient avoir lieu dans votre signe du zodiaque.

Capricorn Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

31 Jul 2023

Maligayang pagdating sa taong 2024, Capricorn. Ang susunod na taon ay magiging isang mahusay na pagtaas sa iyong buhay na may isang serye ng mga pag-retrograde ng planeta, mga eclipse at iba pang mga kaganapan sa planeta na naka-line-up para sa iyong zodiac sign.

Hor�scopo Capric�rnio 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

31 Jul 2023

Bem-vindo ao ano de 2024, Capric�rnio. O pr�ximo ano seria um grande aumento para voc� na vida com uma s�rie de planetas retr�grados, eclipses e outros eventos planet�rios alinhados para o seu signo do zod�aco.

Horoskop Capricorn 2024: Ramalan Astrologi oleh Findyourfate

31 Jul 2023

Selamat datang ke tahun 2024, Capricorn. Tahun hadapan akan menjadi peningkatan yang hebat untuk anda dalam kehidupan dengan siri kemunduran planet, gerhana dan acara planet lain yang disediakan untuk tanda zodiak anda.

Hor�scopo Capricornio 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

31 Jul 2023

Bienvenido al a�o 2024, Capricornio. El pr�ximo a�o ser�a un gran ascenso para ti en la vida con una serie de planetas retr�grados, eclipses y otros eventos planetarios alineados para tu signo zodiacal.

Horoscope Capricorne 2024: Prediction dastrologie par Findyourfate

29 Jul 2023

Bienvenue en lannee 2024, Capricorne. Lannee a venir serait une grande ascension pour vous dans la vie avec une serie de planetes retrogrades, declipses et dautres evenements planetaires alignes pour votre signe du zodiaque.

Sagittarius Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

27 Jul 2023

Maligayang pagdating sa 2024 sa istilo, Sages. Ang taong ito ay magiging isang magandang panahon ng pakikipagsapalaran, kasiyahan at kagalakan para sa mga Archers doon. May mga eclipse, full Moons, New Moons at ilang planeta retrogrades na naka-line up sa iyong sign

Hor�scopo Sagit�rio 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

27 Jul 2023

Bem-vindo a 2024 em grande estilo, S�bios. Este ano ser� um grande momento de aventura, divers�o e alegria para os Arqueiros por a�. Com eclipses, luas cheias, luas novas e alguns planetas retr�grados alinhados em seu signo

Hor�scopo Sagitario 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

26 Jul 2023

Bienvenidos al 2024 con estilo, Sabios. Este a�o ser� un gran momento de aventura, diversi�n y alegr�a para los arqueros. Con eclipses, lunas llenas, lunas nuevas y un par de planetas retr�grados alineados en tu signo

Horoscope 2024 du Sagittaire : Prediction dastrologie par Findyourfate

26 Jul 2023

Accueillez 2024 avec style, Sages. Cette annee va etre un grand moment daventure, de plaisir et de joie pour les Archers. Avec des eclipses, des pleines lunes, des nouvelles lunes et quelques planetes retrogrades alignees dans votre signe

Scorpio Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

24 Jul 2023

Maligayang pagdating sa 2024, Scorpio. Ito ay magiging isang kapana-panabik at matinding panahon para sa iyo na may mga eclipse, pag-retrograde ng planeta at ang pag-wax at paghina ng Buwan na nagpapanatili sa iyo sa iyong mga daliri.

Hor�scopo Escorpi�o 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

24 Jul 2023

Bem-vindo a 2024, Escorpi�o. Este ser� um per�odo emocionante e intenso para voc�, com eclipses, planetas retr�grados e as fases crescente e minguante da Lua, mantendo-o alerta.

Hor�scopo Escorpio 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

22 Jul 2023

Bienvenido a 2024, Escorpio. Este ser� un per�odo emocionante e intenso para ti con eclipses, planetas retr�grados y las fases creciente y menguante de la Luna que te mantendr�n alerta.

Horoscope Scorpion 2024: Prediction dastrologie par Findyourfate

22 Jul 2023

Bienvenue en 2024, Scorpion. Cela va etre une periode passionnante et intense pour vous avec des eclipses, des planetes retrogrades et les phases croissantes et decroissantes de la Lune vous gardant sur vos gardes.

Pisces Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

17 Jul 2023

Welcome to yet another eventful year, Pisces. Your waters would come under the influence of many planetary events through the year, not to mention the changing phases of the Moon.

Aquarius Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

11 Jul 2023

Welcome aboard, Water Bearers. Year 2024 would be a smooth flow for you with much fun and all your desires and wishes in life would be granted thanks to the planetary events that are scheduled to take place in your zodiac sign.

Capricorn Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

06 Jul 2023

Welcome to the year 2024, Capricorn. The year ahead would be a great rise for you in life with a series of planet retrogrades, eclipses and other planetary events lined-up for your zodiac sign.

Cancer Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

01 Jul 2023

Ang mga sensitibo, emosyonal at tahanan-katawan, ang Crab ay hinuhulaan na may isang kamangha-manghang taon sa hinaharap. Ang mga kaganapan sa planeta sa pamamagitan ng kanilang tanda para sa buong taon ay magpapanatili sa kanila sa kanilang mga paa.

Hor�scopo do C�ncer 2024: Previs�o da Astrologia por Findyourfate

01 Jul 2023

Sens�veis, emotivos e caseiros, os Caranguejos t�m um ano fabuloso pela frente. Os eventos planet�rios atrav�s de seu signo durante todo o ano os manteriam de p�.

Hor�scopo C�ncer 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

01 Jul 2023

Se pronostica que los Cangrejos, sensibles, emocionales y hogare�os, tendr�n un a�o fabuloso por delante. Los eventos planetarios a trav�s de su signo durante todo el a�o los mantendr�an en pie.

Horoscope Cancer 2024 : Prediction Astrologique par Findyourfate

30 Jun 2023

Sensibles, emotifs et casaniers, les crabes sont predits avec une annee fabuleuse a venir. Les evenements planetaires a travers leur signe pendant toute lannee les maintiendraient debout.

Sagittarius Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

30 Jun 2023

Welcome 2024 in style, Sages. This year is going to be a great time of adventure, fun and joy for the Archers out there. With eclipses, full Moons, New Moons and a couple of planet retrogrades lined up in your sign

Scorpio Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

27 Jun 2023

Welcome to 2024, Scorpio. This is going to be an exciting and intense period for you with eclipses, planet retrogrades and the waxing and waning phases of the Moon keeping you on your toes.

Cancer Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

08 Jun 2023

The sensitive, emotional and home-bodies, the Crabs are predicted with a fabulous year ahead. The planetary events through their sign for the whole year would keep them on their feet.

Full Moons Sa 2023 - At kung paano nakakaapekto ang mga ito sa ating buhay

21 Feb 2023

Ang Buwan ay isa sa mga luminary at ito ang namamahala sa ating mga emosyon at damdamin habang ang Araw ay ang isa pang liwanag na kumakatawan sa ating pagkatao at kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba.

Luas cheias em 2023 - e como elas afetam nossas vidas

21 Feb 2023

A Lua � um dos luminares e rege nossas emo��es e sentimentos, enquanto o Sol � o outro luminar que representa nossa personalidade e como interagimos com os outros.

Lunas llenas en 2023: y c�mo afectar�n nuestras vidas

21 Feb 2023

La Luna es una de las luminarias y rige nuestras emociones y sentimientos, mientras que el Sol es la otra luminaria que representa nuestra personalidad y c�mo interactuamos con los dem�s.

Pleines lunes en 2023 - Et comment elles affecteront nos vies

21 Feb 2023

La Lune est lun des luminaires et elle regit nos emotions et nos sentiments tandis que le Soleil est lautre luminaire qui represente notre personnalite et la facon dont nous interagissons avec les autres.

Tremblements de terre en Turquie - Y a-t-il une connexion cosmique ?

17 Feb 2023

Le tremblement de terre qui a secoue les pays de la Turquie et de la Syrie aux premieres heures du 6 fevrier 2023 a ete une enorme tragedie aux proportions considerables que lesprit humain ne peut pas imaginer.

Terremotos en Turqu�a - Existe una conexi�n c�smica?

17 Feb 2023

El terremoto que sacudi� los pa�ses de Turqu�a y Siria en la madrugada del 6 de febrero de 2023 fue una gran tragedia de grandes proporciones que la mente humana no puede comprender.

Terremotos na Turquia - Existe uma conex�o c�smica?

17 Feb 2023

O terremoto que abalou os pa�ses da Turquia e da S�ria na madrugada de 6 de fevereiro de 2023 foi uma grande trag�dia de grandes propor��es que a mente humana n�o consegue imaginar.

Turkey Earthquakes - Mayroon bang cosmic connection?

17 Feb 2023

Ang lindol na yumanig sa mga bansa ng Turkey at Syria sa mga unang oras ng ika-6 ng Pebrero, 2023 ay isang malaking trahedya na may malaking sukat na hindi maarok ng isip ng tao.

Comment exploiter l'�nergie des Nouvelles Lunes en 2023

17 Feb 2023

Chaque mois, la Lune vient une fois entre la Terre et le Soleil. A cette epoque, seul larriere de la Lune

Paano gamitin ang enerhiya ng Bagong Buwan sa 2023

16 Feb 2023

Bawat buwan, pumapasok ang Buwan sa pagitan ng Earth at ng Araw nang isang beses. Sa panahong ito, tanging ang likurang bahagi ng Buwan

Como aproveitar a energia das Luas Novas em 2023

16 Feb 2023

Todos os meses, a Lua fica entre a Terra e o Sol uma vez. Nessa �poca, apenas a parte de tr�s da Lua

Full Moons In 2023 - And how they stand to affect our lives

15 Feb 2023

The Moon is one of the luminary and it rules our emotions and feelings while the Sun is the other luminary that stands for our personality and how we interact with others.

Turkey Earthquakes - Is there a cosmic connection?

15 Feb 2023

The earthquake that rocked the countries of Turkey and Syria in the early hours of February 6th, 2023 was a huge tragedy of great proportions that the human mind cannot fathom.

C�mo aprovechar la energ�a de las Lunas Nuevas en 2023

14 Feb 2023

Cada mes, la Luna se interpone una vez entre la Tierra y el Sol. Alrededor de este tiempo, solo la parte trasera

How to harness the energy of the New Moons in 2023

13 Feb 2023

Every month, the Moon comes in between the Earth and the Sun once. Around this time, only the backside of the Moon gets the light of the Sun and up from here, the Moon seems dark and hence is called a New Moon.

Mahahalagang Petsa ng Astrological para sa Taon 2023, Mga Pangunahing Kaganapan sa Astrolohiya 2023

04 Jan 2023

Ang Bagong Taon 2023 ay malamang na magdulot ng malalaking pagbabago sa paligid. Ang mga mahahalagang puwersa ng planeta ay nasa laro at dapat itakda ang tono para sa susunod na taon. Ang mga eclipses, ang mga retrograde ng mga planeta at ang mga transit ng mga major at minor na mga planeta ay lubos na makakaapekto sa atin.

Datas astrol�gicas importantes para o ano de 2023, principais eventos astrol�gicos de 2023

04 Jan 2023

� prov�vel que o Ano Novo de 2023 traga grandes mudan�as. For�as planet�rias importantes est�o em jogo e devem definir o tom para o pr�ximo ano. Os eclipses, os retr�grados dos planetas e os tr�nsitos dos planetas maiores e menores nos impactariam de forma bastante dram�tica.

Fechas astrol�gicas importantes para el a�o 2023, principales eventos astrol�gicos 2023

04 Jan 2023

Es probable que el A�o Nuevo 2023 traiga cambios importantes. Importantes fuerzas planetarias est�n en juego y marcar�n la pauta para el pr�ximo a�o. Los eclipses, las retr�gradas de los planetas y los tr�nsitos de los planetas mayores y menores nos impactar�an de manera bastante dram�tica.

Belangrijke astrologische datums voor het jaar 2023, belangrijke astrologische gebeurtenissen 2023

04 Jan 2023

Het nieuwe jaar 2023 brengt waarschijnlijk grote veranderingen met zich mee. Belangrijke planetaire krachten spelen een rol en zullen de toon zetten voor het komende jaar. De eclipsen, de retrogrades van de planeten en de transits van de grote en kleine planeten zouden ons behoorlijk dramatisch be�nvloeden.

Important Astrological Dates for Year 2023, Major Astrology Events 2023

30 Dec 2022

The New Year 2023 is likely to bring about major changes around. Important planetary forces are in play and are to set the tone for the year ahead.

Solar Eclipse- ano ang ipinahihiwatig nito sa astrologically?

02 Dec 2022

Palaging nahuhulog ang mga Solar Eclipse sa Bagong Buwan at mga portal ng mga bagong simula. Binubuksan nila ang mga bagong landas para sa ating paglalakbay. Ang mga solar eclipses ay nagpapaalala sa atin ng layunin dito sa planetang lupa. Ang Solar Eclipse ay nagbibigay-inspirasyon sa mga tao na maghasik ng mga buto na magbubunga sa ating buhay.

Eclipse Solar - o que isso implica astrologicamente?

02 Dec 2022

Os eclipses solares sempre caem em luas novas e s�o portais de novos come�os. Eles abrem novos caminhos para n�s percorrermos. Os eclipses solares nos lembram do prop�sito aqui no planeta Terra. O Eclipse Solar inspira sus a semear sementes que dar�o frutos mais tarde em nossas vidas.

Eclipse solar: qu� implica astrol�gicamente?

02 Dec 2022

Los eclipses solares siempre caen en lunas nuevas y son portales de nuevos comienzos. Nos abren nuevos caminos por recorrer. Los eclipses solares nos recuerdan el prop�sito aqu� en el planeta tierra. El eclipse solar los inspira a sembrar semillas que dar�n frutos m�s adelante en nuestras vidas.

�clipse solaire - qu'est-ce que cela implique astrologiquement�?

02 Dec 2022

Les eclipses solaires tombent toujours sur les Nouvelles Lunes et sont les portails de nouveaux commencements. Ils nous ouvrent de nouvelles voies pour voyager. Les eclipses solaires nous rappellent le but ici sur la planete Terre. Leclipse solaire nous inspire a semer des graines qui donneront des fruits plus tard dans nos vies.

Solar Eclipse- what does it imply astrologically?

01 Dec 2022

Solar Eclipses always fall on New Moons and are portals of new beginnings. They open new paths for us to travel. Solar eclipses remind us of the purpose here on planet earth. Solar Eclipse inspire sus to sow seeds that would yield fruits later on in our lives.

Lunar Eclipse - Pulang buwan, kabuuang eclipse, Bahagyang eclipse, Ipinaliwanag ng Penumbral

25 Nov 2022

Ang mga eclipses ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa ating buhay at sila ang dahilan ng ebolusyon sa paligid. Ayon sa astrolohiya, ang mga eklipse ay mga panahon ng pagbabago na nagdudulot ng mabilis at biglaang mga pagbabago.

Eclipse Lunar - Lua Vermelha, Eclipse Total, Eclipse Parcial, Penumbral explicado

25 Nov 2022

Os eclipses trazem grandes mudan�as em nossas vidas e s�o a causa da evolu��o ao redor. De acordo com a astrologia, os eclipses s�o per�odos transformadores que trazem mudan�as r�pidas e repentinas.

Gerhana Bulan - Bulan merah, Gerhana penuh, Gerhana separa, Penumbral dijelaskan

25 Nov 2022

Gerhana membawa perubahan besar dalam kehidupan kita dan ia adalah punca kepada evolusi di sekeliling. Menurut astrologi, gerhana ialah tempoh transformatif yang membawa perubahan yang cepat dan mendadak.

Eclipse Lunar - Luna Roja, Eclipse Total, Eclipse Parcial, Explicaci�n Penumbral

25 Nov 2022

Los eclipses provocan grandes cambios en nuestras vidas y son la causa de la evoluci�n. Seg�n la astrolog�a, los eclipses son per�odos de transformaci�n que provocan cambios r�pidos y repentinos.

Maansverduistering - Rode maan, Totale zonsverduistering, Gedeeltelijke zonsverduistering, Penumbral uitgelegd

25 Nov 2022

Verduisteringen brengen grote veranderingen in ons leven teweeg en ze zijn de oorzaak van evolutie rondom. Volgens de astrologie zijn verduisteringen transformerende perioden die snelle en plotselinge veranderingen teweegbrengen.

�clipse lunaire - Lune rouge, �clipse totale, �clipse partielle, p�nombre expliqu�e

25 Nov 2022

Les eclipses entrainent des changements majeurs dans nos vies et elles sont la cause de levolution autour. Selon lastrologie, les eclipses sont des periodes de transformation qui entrainent des changements rapides et soudains.

Sa panahon ng Solar Eclipse at Lunar Eclipse

24 Nov 2022

Ang mga Eclipses ay bihira at kawili-wiling mga kaganapan sa langit. Sa anumang karaniwang taon, maaari tayong magkaroon ng ilang lunar at solar eclipses. Ang dalawang uri ng eclipses na ito ay lubos na makabuluhan para sa mga tao, parehong astronomically at astrologically.

Durante o Eclipse Solar e o Eclipse Lunar

24 Nov 2022

Os Eclipses s�o eventos celestes raros e interessantes. Em qualquer ano t�pico, podemos ter alguns eclipses lunares e solares. Esses dois tipos de eclipses s�o altamente significativos para os humanos, tanto astronomicamente quanto astrologicamente.

Durante el eclipse solar y el eclipse lunar

24 Nov 2022

Los eclipses son eventos celestiales raros e interesantes. En cualquier a�o t�pico, podemos tener algunos eclipses lunares y solares. Estos dos tipos de eclipses son muy significativos para los humanos, tanto astron�mica como astrol�gicamente.

Lunar Eclipse - Red moon, Total eclipse, Partial eclipse, Penumbral explained

21 Nov 2022

Eclipses bring about major changes in our lives and they are the cause for evolution around. As per astrology, eclipses are transformative periods that bring about rapid and sudden changes.

Pendant l'�clipse solaire et l'�clipse lunaire

19 Nov 2022

Les eclipses sont des evenements celestes rares et interessants. Au cours dune annee typique, nous pouvons avoir quelques eclipses lunaires et solaires. Ces deux types declipses sont hautement significatifs pour lhomme, a la fois astronomiquement et astrologiquement.