Search Results for: Donts (12)

Mga paraan upang makaligtas sa isang Saturn Transit

24 Nov 2022

Kapag lumipat si Saturn, ito ay isang oras para sa mga aralin sa buhay. Ang mga bagay ay bumagal, magkakaroon ng mga pagkaantala at mga hadlang sa lahat ng uri sa paligid.

M�glichkeiten, einen Saturntransit zu �berleben

24 Nov 2022

Wenn Saturn durchgeht, w�re es eine Zeit f�r Lebenslektionen. Die Dinge verlangsamen sich, es w�rde Verz�gerungen und Hindernisse aller Art geben.

Sa panahon ng Solar Eclipse at Lunar Eclipse

24 Nov 2022

Ang mga Eclipses ay bihira at kawili-wiling mga kaganapan sa langit. Sa anumang karaniwang taon, maaari tayong magkaroon ng ilang lunar at solar eclipses. Ang dalawang uri ng eclipses na ito ay lubos na makabuluhan para sa mga tao, parehong astronomically at astrologically.

?? ????? ?????????? ???????? ? ??????? ????????

24 Nov 2022

???????? � ?????? ? ?????????? ???????? ???????. ? ????? ???????? ??? ? ??? ????? ???? ????????? ?????? ? ????????? ????????. ??? ??? ???? ???????? ????? ??????? ???????? ??? ???????? ??? ? ???????????????, ??? ? ? ??????????????? ????? ??????.

Durante o Eclipse Solar e o Eclipse Lunar

24 Nov 2022

Os Eclipses s�o eventos celestes raros e interessantes. Em qualquer ano t�pico, podemos ter alguns eclipses lunares e solares. Esses dois tipos de eclipses s�o altamente significativos para os humanos, tanto astronomicamente quanto astrologicamente.

Semasa Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

24 Nov 2022

Gerhana adalah peristiwa angkasa yang jarang berlaku dan menarik. Dalam mana-mana tahun biasa, kita mungkin mengalami beberapa gerhana bulan dan matahari. Kedua-dua jenis gerhana ini sangat penting bagi manusia, baik dari segi astronomi dan astrologi.

Durante el eclipse solar y el eclipse lunar

24 Nov 2022

Los eclipses son eventos celestiales raros e interesantes. En cualquier a�o t�pico, podemos tener algunos eclipses lunares y solares. Estos dos tipos de eclipses son muy significativos para los humanos, tanto astron�mica como astrol�gicamente.

Tijdens zonsverduistering en maansverduistering

24 Nov 2022

De verduisteringen zijn zeldzame en interessante hemelse gebeurtenissen. In elk typisch jaar kunnen we een paar maan- en zonsverduisteringen hebben. Deze twee soorten verduisteringen zijn zeer belangrijk voor de mens, zowel astronomisch als astrologisch.

W�hrend Sonnenfinsternis und Mondfinsternis

24 Nov 2022

Die Finsternisse sind seltene und interessante Himmelsereignisse. In jedem typischen Jahr k�nnen wir einige Mond- und Sonnenfinsternisse haben. Diese beiden Arten von Sonnenfinsternissen sind sowohl astronomisch als auch astrologisch von gro�er Bedeutung f�r den Menschen.

Pendant l'�clipse solaire et l'�clipse lunaire

19 Nov 2022

Les eclipses sont des evenements celestes rares et interessants. Au cours dune annee typique, nous pouvons avoir quelques eclipses lunaires et solaires. Ces deux types declipses sont hautement significatifs pour lhomme, a la fois astronomiquement et astrologiquement.

Ways to survive a Saturn Transit

17 Nov 2022

When Saturn transits it would be a time for life lessons. Things slow down, there would be delays and hindrances of all sorts around.

During Solar Eclipse and Lunar Eclipse

17 Nov 2022

The Eclipses are rare and interesting celestial events. In any typical year, we may have a few lunar and solar eclipses. These two types of eclipses are highly significant for humans,