Search Results for: 2024 Cancer (8)

Kataka - 2024 Moon sign Horoscope

22 Dec 2023

Ang 2024 ay maraming naghihintay para sa mga taong Kataka Rasi o mga taong may tanda ng Cancer Moon. Ikaw ay nasa napakaraming pagkakataon na magpapalaki sa iyong pamumuhay sa buong taon

Kataka - Hor�scopo do signo lunar de 2024

22 Dec 2023

2024 tem muito reservado para as pessoas de Kataka Rasi ou do signo lunar de C�ncer. Voc� ter� in�meras oportunidades que elevariam seu estilo de vida ao longo do ano. Este ser� um per�odo de

Kataka Rasi - 2024 Moon sign Horoscope

19 Dec 2023

2024 has a lot in store for Kataka Rasi people or Cancer Moon sign folks. You are in for myriad opportunities that would elevate your lifestyle through the year.

2024 Influencias Planetarias sobre o Cancer

01 Dec 2023

Os cancerianos, sendo governados pela Lua, veriam sua vida sendo influenciada pelo aumento e diminuicao da Lua ao longo do ano. E as Luas Cheias e as Luas Novas em particular podem afeta-los

2024 Influencias planetarias sobre el cancer

01 Dec 2023

Los canceres, gobernados por la Luna, verian su vida influenciada por el crecimiento y menguante de la Luna a lo largo del ano. Y las lunas llenas y las lunas nuevas en particular pueden afectarlos

2024 Planetary Influences on Cancer

30 Nov 2023

Cancers being ruled over by the Moon, would see their life being influenced by the waxing and waning of the moon through the year. And the Full Moons and New Moons in particular stand to affect them, let alone the eclipses.

Cancer Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

01 Jul 2023

Ang mga sensitibo, emosyonal at tahanan-katawan, ang Crab ay hinuhulaan na may isang kamangha-manghang taon sa hinaharap. Ang mga kaganapan sa planeta sa pamamagitan ng kanilang tanda para sa buong taon ay magpapanatili sa kanila sa kanilang mga paa.

Cancer Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

08 Jun 2023

The sensitive, emotional and home-bodies, the Crabs are predicted with a fabulous year ahead. The planetary events through their sign for the whole year would keep them on their feet.